Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.1103
21 september 1939

Het omverwerpen van aardse macht

Wie de wereld aanleiding geeft om in voortdurende bedreiging te leven, diens geest getuigt niet van liefde die in hem aanwezig moet zijn. Het is veel meer de tol van de boze, die diegene betaalt die onvrede en twistzucht onder de mensen brengt. De liefde en de vrede onder de mensen moet bevorderd worden en allen moeten onderling als broeders zijn. In plaats hiervan wordt er bittere vijandschap naar huizen gebracht die vreedzame mensen moeten herbergen, en het is een hele natie onwaardig als de burger van de staat zich geestelijk onvrij voelt. Het is een knechten van diegenen die als broeders moeten worden behandeld, ontoelaatbaar naar de wil van God.

Wie zich aanmatigt verordeningen uit te vaardigen welke de persoonlijke vrijheid beperken en dit weer alleen om een vooropgezet standpunt te kunnen doordrukken, zal heel snel moeten ondervinden dat de boog springt die al te zeer gespannen is, en dat het lot zal omslaan en diegenen zal treffen die geloven het in hun hand te hebben. Aanvankelijk zal weliswaar het succes schijnbaar aan de kant van de wereldlijke macht zijn, echter niet lang. Want alle tijdsverschijnselen wijzen op het einde van die tijd waarin macht voor genade gaat. En blijft het nochtans onuitvoerbaar dat de zwakke tot eer en aanzien komt op aarde, dan is dit met wijze bedoeling door God toegelaten opdat eens openlijk de gerechtigheid Gods, Zijn liefde en Zijn almacht zich openbaart, want Hij zal ingrijpen als de tijd daar is. U zult Hem alleen moeten laten heersen en Hij zal ieder lot zo gestalte geven dat het voor de enkeling verdraaglijk is en met Gods genade en hulp het leven tot een goed einde wordt gebracht.

En bereid je nu voor op een openbaring waarvan je de zin nu nog niet zult begrijpen en die je toch nader moet worden verklaard: in de geestelijke chaos zal de Heer bijgevolg met geweld moeten ingrijpen en de wereld overdenkt al angstig welke omvang dit ingrijpen van de eeuwige Godheid zal aannemen. En het is daarom toelaatbaar, dat de machthebber van een geplaagd land eerst zelf de kwalen moet ondergaan, voordat hij door het wereldgebeuren gevoelig wordt getroffen. Nog staat hij op het toppunt van zijn roem, nog wordt hij door de mensheid toegejuicht, maar als hij gevallen is zal niemand zijn stem naar hem of voor hem laten klinken, want in tijden van tegenspoed en bittere nood vergeet de mensheid dat ze aan hem ook zekere voordelen te danken heeft. En zo zal het komen dat in de tijd van nood die over de aarde komt een algemeen oproer tegen de overheid beraamd wordt en ook ten uitvoer wordt gebracht en zo menigeen ten val zal komen die zich aan de top waande. En de ziel zal een oordeel vellen, ze zal zich laten leiden door het gevoel van rechtvaardigheid, ze zal de fouten en gebreken inzien, echter ook de gezindheid van hen die sterk verlangen naar een verbetering van de algehele toestand en zich ermee tevreden stellen, zijn macht te beperken, opdat er niet opnieuw een onheil over de mensheid zal losbarsten.

Want de mensen die ongelooflijk verbitterd zijn, eisen hun recht op en wensen de verwijdering van diegene die zo onuitsprekelijke ellende over de mensheid bracht. En het ogenblik zal komen waarin arm en rijk, oud en jong, hoog en laag zullen inzien, welk geweld in degene die de heerschappij voerde tot uitdrukking kwam en hoe gezond het denken was van hen die zich niet door de schijn lieten verblinden. En als deze ommekeer is gekomen, blijft de aarde nog maar een korte tijd bestaan zoals ze thans is, om dan door een grote catastrofe een geheel nieuw aanzien te verkrijgen, weliswaar niet overal, echter merkbaar in alle landen die de wereldbrand samenbracht en die op wederzijdse vernietiging zinnen. En dit zal een vreselijke dag zijn, waarop een verschrikkelijke nacht zal volgen, want de Heer wacht met het grootste geduld, maar als er geen acht op Hem wordt geslagen, komen de gebeurtenissen over de aarde en treffen deze ieder naar verdienste. Want de rechtvaardigheid Gods laat niet boven tronen, die hun rang niet verdienen. En evenzo zullen verheven worden, zij die Hem altijd trouw waren, niet om aards loon maar uit liefde voor de goddelijke Schepper. Aan allen is hun lot voorbeschikt sinds eeuwigheid en de Heer verwezenlijkt alleen wat verkondigd is in woord en geschrift opdat de mensheid de waarheid van deze voorspellingen inziet en ze ter harte neemt.

Amen