Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.1107
23 september 1939

Een nieuw geestelijk rijk - Profeet - Nieuw geslacht

In een geheel nieuwe geestesrichting zal de mensheid haar ware heil moeten erkennen en ze moet luid getuigen, dat alleen deze haar redding was uit alle nood. Een gekweld, door alle ellende bezocht geslacht kan zich zelf verlossen uit de grootste aardse kwelling door de omvorming van zijn innerlijk wezen en een bewust werken aan het zieleleven. Een veredeling op zulk een manier heeft dan ook een verbetering van de aardse situatie tot gevolg, want alleen het lage peil in geestelijke opzicht is de oorzaak van alle lichamelijke plagen. Maar deze zijn opgeheven zogauw de mens zich geestelijk moeite geeft naar de eisen van Gods wil te leven, want de geestelijke duisternis van de mens geeft een verschrikkelijke uitwerking. Talloze zielen gaan het verderf tegemoet en kunnen niet anders gered worden dan door een bovenmate zwaar aards leven.

En in deze nood van de zielen laat de Heer een man opstaan wiens geest vol is van de goddelijke geest. Hij zal van God spreken op zulk een wijze, dat een ieder mens opgelucht ademt die hem zal zien als bevrijder van de geest van ontelbaar dwalende mensen. Men zal hem bestrijden, maar zijn woord en het gezag slaan beslist de vijand neer. Hij zal om de zielen worstelen, de liefde prediken en de harten doen ontvlammen. Hij zal aansporen tot geestelijke medewerking. Hij zal de mensen de zuivere goddelijke leer aanbieden, en ieder die gewillig is het juiste te doen zal de geest herkennen die uit hem spreekt.

Hij zal geen aardse macht vrezen en toch nooit geweld gebruiken, alleen met groot geduld en liefde de mensen wijzen op hun verkeerde levenswandel, hun zucht naar de wereld en op hun ondergang. En velen zullen zijn woord vernemen en daarbij steun vinden, zij zullen in zichzelf keren en de waarheid van zijn woorden inzien. Zij willen hem beschermen voor zijn vervolgers en er zullen zich weldra twee partijen vormen die elkaar bestrijden. Maar de Heer zal hen grote kracht verlenen die vóór hem zijn, en de macht der tegenstanders zal afnemen. En zo begint het nieuwe rijk. En gezegend is hij die aan de innerlijke stem gehoor geeft en opkomt voor wat hij in zich verneemt. Gezegend, wie zich bij het leger van strijders voor God aansluit en tegen de wereld van de tegenstander optrekt.

De gekwelde ziel zal bevrijd herademen dat zij gered werd in het laatste uur, en een nieuw tijdperk zal aanbreken. De uiterlijke schijn, glans en pracht van de wereld zal niet meer zo begeerd worden als voorheen, want de mens zal zich richten op zielerijpheid en zal streven naar geestelijke rijkdom. Zijn verlangen zal meer gericht zijn op geestelijke gaven van boven, die de wereld niet kan bieden.

Uit deze tijd zal er een nieuw geslacht voortkomen en de drager zijn van het ware Christendom. Het zal in de liefde tot God en de naaste leven en de bestemming van de mens inzien, dus bewust werken aan de voleinding. De ziel zal zich met de geest verenigen en zich verbinden met God, de Vader en Schepper van alle dingen - om met Hem verenigd te zijn tot in alle eeuwigheid.

Amen