Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.1398
28 april 1940

Catastrofe - Voorspelling

Er is onverdeelde aandacht nodig om volgende bekendmaking in ontvangst te kunnen nemen: De goddelijke wijsheid heeft een gebeurtenis voorzien, waarvan de uitwerkingen ontzaglijk zijn. Er is voor de dichtstbijzijnde tijd al een catastrofe op komst, die door aardse macht noch kan worden tegengehouden, noch afgezwakt. Er zullen ontelbare geestelijke wezens in actie komen en in goddelijke opdracht het binnenste der aarde in beroering brengen. De aarde zal splijten en er zullen watermassa's losbarsten. Er zal zich een vernietigingswerk voltrekken van catastrofale omvang en dit zal onnoembare ellende brengen over de mensheid, die daar door wordt getroffen. En dit gebeurt binnen de kortst mogelijke tijd.

Een klein poosje nog waant u mensen zich machtig en veilig voor gevaar. U beschouwt alleen het wereldgebeuren om u heen en meent u geborgen en buiten gevaar. Maar u vergeet, dat er een Macht gebiedt over alles, in, op en boven de aarde. En daar u Hem vergeet, die alles regeert naar Zijn wil, zal Hij zo door de krachten der natuur tot u spreken. En u zult Hem moeten horen, want u zult Zijn stem niet kunnen ontvluchten. Aan de onderrichtingen van boven schenkt u geen aandacht. Het leed op de aarde verandert uw denken niet, maar de goddelijke stem kunt u niet overstemmen, want ze is sterker dan alle lawaai van de wereld. En daarom wordt u dit tevoren verkondigd, opdat u de Heer herkent als Zijn stem zal weerklinken.

De wereld zal er echter niets van willen horen. Ze zal zuiver aards de grote nood proberen tegen te gaan, maar goddelijk werkzaam zijn steevast ontkennen. En velen zullen zich bij dit standpunt aansluiten en dus alleen de ellende zien, maar er niet de goddelijke wil in erkennen, die ter wille van de genezing der mensheid hele landstreken aan de vernietiging prijsgeeft.

En dit zal de tijd aankondigen, dat een onverdiende plaag een land zal treffen en dat dit land in de ergste benauwdheid geraakt. En als aards geen redding meer mogelijk lijkt, treedt God zelf als bemiddelaar op en draagt de elementen der natuur op in te grijpen in aardse maatregelen. En wat zich tevoren groot waande zal klein worden. Want het zal zijn kracht en macht nodig hebben om op te richten wat verwoest is. Het zal de mensen nodig hebben om zijn eigen land te herstellen, dat, vroeger bloeiend, nu verwoest en braak ligt en veel arbeidskrachten nodig heeft.

En dit zal de tijd zijn, dat de mens zich bezighoudt met andere vragen dan voorheen. Want wie deze tijd overleeft staat waarlijk in Gods gunst. Hij heeft getuigenis afgelegd, dat hij zich met de Heer heeft verbonden. Hij zond zijn gedachten in grootste nood op naar de Vader in de hemel en de Vader verhoorde het gebed van een mens, die Hem herkende en in zwaarste nood de weg naar Hem vond. Want Hij zendt al de moeilijkheden alleen maar over de mensheid, opdat ze het geloof in God terugvindt. En zo moet Hij nu ook het volledig onderdrukte geloof met geweld weer overeind helpen, doordat Hij de mensen Zijn almacht bewijst en de wereld toont, dat Hij de Heer is over hemel en aarde.

Amen