Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.1795
30 januari 1941

Voortekenen van de wereldcatastrofe

Aan iedere wereldcatastrofe gaan voortekenen vooraf opdat de mensheid het naderen er van herkent, want God heeft ze te allen tijde verkondigd door Zijn woord. En wanneer u acht slaat op deze aankondigingen weet u dat nu die tijd gekomen is en u zich voorbereiden moet, opdat u niet de volledige ondergang tegemoet gaat. Alles wat God doet en ook nu over de aarde komen laat, hangt af van de menselijke wil, dat wil zeggen: de menselijke wil brengt weliswaar niet de catastrofe teweeg, maar hij is door zijn totale verkeerdheid daar de aanleiding toe. De menselijke wil wordt zodanig misbruikt dat een wereldcatastrofe het onafwendbare gevolg moet zijn, want deze verkeerd gerichte wil kan alleen nog door iets buitengewoons - in zekere zin onnatuurlijks - in de juiste baan komen.

Hoe meer nu de menselijke gedachte de verkeerde richting opgaat des te dringender is het goddelijke ingrijpen nodig, want de kostbare aardse tijd gaat heen zonder het wezen de noodzakelijke hogere rijpheid te brengen. De misbruikte wil kan echter nooit een hogere ontwikkeling begunstigen, maar ze alleen verhinderen. De gebeurtenissen van de tijd, de steeds toenemende liefdeloosheid, het antichristelijke streven en de door God uitgekozen verkondigers van Zijn woord moeten u vermanen dat de tijd gekomen is waarover de Heer op aarde gesproken heeft. En daarom moet u ijverig zijn en aan het heil van uw ziel denken, al lijkt het u nog zo ongelooflijk toe dat een natuurcatastrofe over de aarde zal uitbreken. Bedenk dat bij God geen ding onmogelijk is en alles kan gebeuren wanneer God dat wil, en dat God het wil is op het gedrag van de mensen door de verkeerde houding tot Hem, gebaseerd.

Als de mensen het aardse leven gegeven is voor een bepaald doel maar zij niet in overeenstemming met dat doel leven, laten zij een goddelijke genadegave voorbij gaan en God waarschuwt nu nog eenmaal met onverbiddelijke woorden die niemand naast zich neer kan leggen. De menselijke wil dus is aanleiding tot een vernietigingswerk van onvoorstelbare omvang, en toen de Heer dit voorspelde, voorzag Hij al de verkeerde wil van de mensen. Maar Zijn bedoeling is de misleide mensheid terug te winnen en Hij wendt daarom het laatst mogelijke middel aan dat schijnbaar een daad is van onbeschrijflijke wreedheid, en toch alleen de goddelijke liefde en barmhartigheid als beweegreden heeft. Want talrijke mensen zullen daardoor nog tot inzicht komen - en dezen zijn dan gered voor alle eeuwigheid.

Amen