Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.1893
20 april 1941

'n Bruikbaar werktuig - Missie: het verbreiden van het evangelie

Een enorme opgave is het, de mensheid het licht van het inzicht te brengen in een tijd die totaal donker en zonder licht genoemd kan worden.

Dit is een missie waarvoor, vanwege de uitvoering ervan, de grootste wilskracht vereist is en daarom zijn daar alleen die mensen voor geschikt die God zijn toegedaan en zichzelf aan Hem in Zijn dienst aanbieden, die zich zwak voelen in diepste deemoed en God om kracht bidden, die zich als kinderen laten leiden en toch een sterke wil hebben als het er om gaat voor Hem te strijden, die zonder vrees tegenstand bieden aan de vijand omdat ze vol vertrouwen op God steunen, die geen stap zetten zonder de goddelijke genade af te smeken en zodoende gesterkt in de geest een taak aanpakken waarvoor diepe onbaatzuchtige liefde noodzakelijk is.

Dezen staan zelf in het licht en kunnen bijgevolg het licht ook onder de mensheid verbreiden. Er is grote nood onder de mensen en ze hebben daadkrachtige hulp nodig, maar vaak wijzen ze deze hulp hardnekkig af en dan moeten Gods strijders zich steeds weer met uiterst geduld inzetten om hun taak te volbrengen.

Hun inspanningen mogen nooit afnemen, ze moeten strijden met het zwaard van hun mond, dat wil zeggen: vastberaden proberen het goddelijke woord te verkondigen, ze moeten God zelf om steun bidden en ook om de kracht uit God, de heilige geest, vragen, opdat ze steeds het juiste onderwijzen en dus het licht verbreiden. En nooit mogen ze moedeloos worden en waar menselijke inspanning geen resultaat heeft, daar staan ontelbare geestelijke wezens hem bij en door gezamenlijke inspanning bereiken zij die onderwijzen moeten toch het doel.

Wie zich echter voor God en Zijn leer inzet, wie deze probeert te verbreiden onder de mensheid diens geest is met zorg onderricht, hij zal alleen dat kunnen onderrichten wat volgens de waarheid is en zodoende in waarheid het licht naar de mensen brengen, want de liefde voor de medemensen stelt hem in staat het goddelijk woord in ontvangst te nemen en dan is hij een bruikbaar werktuig voor God, dat verlossend werkzaam mag zijn.

Er vloeit de mensheid een onuitsprekelijke zegen toe door zulke dienaren van God, die doorgeven wat ze van God ontvangen hebben. Het is de enige redding voor talloze zielen die nog in duisternis smachten. De duisternis kan alleen verdreven worden door het woord dat van boven komt, want dit woord is in zich licht. En wie het goddelijk woord tot zich laat spreken en in het hart overweegt, zal in het licht mogen wandelen. Want deze is gewillig en hem zal de kracht worden gegeven ook dat als waarheid te aanvaarden wat hem geleerd wordt.

Maar de onwilligen bevalt de duisternis van geest meer en ze kunnen niet gedwongen worden Gods woord aan te nemen. En toch mogen ook dezen niet genegeerd worden - steeds maar weer moet geprobeerd worden hun een licht te brengen, een klein schijnsel te verbreden om in hen het verlangen naar licht wakker te roepen. En daarom moet de liefde actief worden want alleen deze kan het wezen verlossen uit de duisternis, alleen liefde is in staat wederliefde te wekken en alleen de liefde zal overwinnaar zijn.

En de grote nood op aarde zal alleen door de liefde van de mensen onder elkaar kunnen worden opgeheven. Liefde die zich uit, doordat het evangelie gepredikt wordt aan hen die in het donkerst van de nacht voortgaan zonder iets te weten van de goddelijke liefde en barmhartigheid, van Gods wijsheid en almacht.

Amen