Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.1381
11 april 1940

Werp al uw zorgen op de Heer

Werp al uw zorgen op de Heer. En als u bang bent, denk dan aan Zijn dood aan het kruis. Hij nam in Zijn enorme liefde uw leed op zich. Hij stierf voor uw leed, opdat deze minder zou worden, want Zijn liefde voor u bewoog Hem ertoe om zichzelf over te geven om u te verlossen.

En deze liefde wil u ook nu weer behoeden voor leed en pijn, als u aan Hem denkt en Hem smeekt zich over u te ontfermen. En kijk dus vol vertrouwen naar boven en vertrouw al uw zorgen toe aan Zijn hart, want Zijn macht is groot en Zijn liefde nog groter en als Zijn liefde u vastpakt, is Zijn wil voldoende om u te bevrijden. Vrees en twijfel daarom niet, wees gelovig en moedig. Weet dat de Heer zelf bij u is, als u Hem door uw gedachten roept. Weet dat Hij uw gebed verhoort en Zijn hand beschermend over u uitstrekt, als vijandelijke machten u schade zouden willen berokkenen.

En uw geloof zal alle gevaar uitbannen. Uw geloof zal u laten zegevieren en uw geloof geeft u kracht. Want God is. En God is liefde. De liefde helpt u, want ze is sterker dan de tegenstander. En waar u moeten lijden, doet u dat voor de Heer. U stelt u aan Hem ter beschikking en Hij kiest u tot Zijn werktuig. Uw lijden moet weer liefde en geloof voortbrengen. Het moet dode zielen opwekken. Uw leed moet als het ware aanleiding zijn tot opheldering voor degenen, die dwalen en niet weten.

Maar als u de Heer uw leed voorlegt, staat Hij u bij en verandert uw leed in diepe liefde en u neemt het kruis van Christus geduldig en blij op u. U draagt het kruis voor de Heer en helpt verlossen. U bent wegbereider geworden en leidt zielen uit de duisternis naar het licht. U vergroot het aantal van degenen die weten en brengt daarvoor een offer, doordat u lijdt ter wille van Jezus. En dat zal u tot zegen strekken, want talloze mensen lijden gebrek door geestelijke nood. Hen te helpen is een werk van liefde en als het alleen maar door leed te bereiken is en u neemt dit leed op u, dan is dit een werk van liefde ten bate van de dwalende mens. En de Heer laat u alle genaden toekomen. Hij geeft u kracht, versterkt uw geloof en maakt u tot een ijverige vertegenwoordiger van de goddelijke waarheid.

Amen