Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.1501
3 juli 1940

Tien geboden - Motivering van de wetgeving

Het gebod van de liefde tot God en de naaste omvat alle geboden die God door Mozes aan de mensen heeft bekend gemaakt en dus volgt de mens elk van deze tien geboden op, als hij het grote gebod van de liefde tot God en de naaste vervult. Het is buitengewoon voornaam over de oorzaak van het ontstaan van deze tien geboden op de hoogte te zijn gebracht, want er zijn zo velerlei gissingen daarover in omloop, die er gemakkelijk toe zouden kunnen leiden te twijfelen aan de goddelijke liefde.

In die tijd waren onder de medemensen toestanden die al te zeer de liefdeloosheid ervan kenmerkten. En zo werd er aan de enige God niet meer gedacht; de hang naar de wereld, de liefde tot de mammon, tot alle aardse vreugden, was onbeschrijflijk groot en ze achtten noch het eigendom van hun medemens, noch schonken ze aandacht aan wat ze hun God en Schepper schuldig waren. Willoos gaven ze zich over aan de macht van de satan en waren alles toegedaan wat diens aandeel was. En God liet ontzettende ellende over de mensen komen over de mensen die Hem vergeten waren en dwong hen daardoor tot geestelijke ommekeer. Ze zagen hun minderwaardige geestestoestand in en baden daarom God hen te redden uit hun lichamelijke en geestelijke benarde toestand.

Toen maakte God door Mozes Zijn wil bekend in een vorm die alle details belichtte, om de mensen in alle duidelijkheid het verkeerde van hun levenswandel voor ogen te houden. De wetgeving op de Sinaï is zo duidelijk geweest, dat zelfs de meest verstokte zondaar de macht en grootte van God besefte en nu ook Gods wil moest inzien, die van hem een diepe innerlijke ommekeer vroeg. Hij gaf door Mozes met onverbiddelijke stem Zijn wetten waardoor Hij de levenswandel van de mensen schril belichtte en hun, hun zondig leven voorhield. Want dit beantwoordde niet in het minst aan de goddelijke eisen en de mensheid was in die tijd zo verblind, dat hun elk gebod afzonderlijk moest worden gegeven om hun, hun ongelijk duidelijk te maken.

Wat tot hun lichamelijk welbehagen bijdroeg, eisten zij zonder bedenken voor zich op, zonder aan het welzijn van hun medemensen te denken en dus erkenden zij door hun gedrag ook de eeuwige Godheid niet, ze deden niets om te leven naar Gods welgevallen, daarentegen alles om de naaste schade te berokkenen en hun eigen voordeel te zoeken. Het lage geestelijke niveau kwam zo duidelijk aan het licht, dat God zich over hen ontfermde en hun getuigenis deed toekomen van Zijn kracht en almacht en van Zijn liefde, die van Zijn schepselen hetzelfde vroeg.

En Jezus Christus heeft op aarde hetzelfde geleerd, Hij heeft de liefde tot God boven al het andere gesteld en de liefde tot de naaste, als bevestiging van de liefde tot God aan dit grootste gebod toegevoegd, en derhalve zal diegene aan de goddelijke wil voldoen die, die twee geboden in acht neemt, waarvan de vervulling de levensinhoud van ieder mens moet zijn.

Amen