Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

REGISTER: BD.3001 - BD.4000


BD.3130 Heilig de naam van Jezus
BD.3135 De genade van de eindtijd; het voortijdige sterven - Het hiernamaals
BD.3137 Juist gebruikte denkarbeid - De wil
BD.3138 Geestelijke nood - Leed en droefenis
BD.3139 Ceremonies en uiterlijkheden werken belemmerend
BD.3143 Gods ingreep - Einde van de strijd
BD.3144 Ongeschreven wet - Liefde bekoeld
BD.3148 De schepping is het bewijs van de eeuwige Godheid
BD.3150 Einde van een verlossingsperiode
BD.3151 Het ingrijpen van God
BD.3152 Liefde en leed als louteringsmiddel
BD.3159 Scheuringen in de godsdienst - Beproeven is noodzakelijk
BD.3160 De zegen van een gedachtewisseling
BD.3162 Krachttoevoer alleen voor de ziel voelbaar
BD.3169 Voortijdig sterven, de laatste genade
BD.3173 Liefdeloosheid - Verwoesting van de schepping - Eruptie
BD.3179 Tijd van nood en droefenis ook voor de gelovigen
BD.3184 God laat de geloofsstrijd toe
BD.3187 Liefde is het beste wapen tegen het kwade
BD.3191 Het masker van de tegenstander
BD.3195 Lichtsferen - Verschillende lichtsterkte - Kindschap Gods
BD.3196 Slechte wil bepaalt het tijdsgebeuren
BD.3199 De innerlijke stem
BD.3201 Aanhanger van de christelijke leer moet in de liefde leven
BD.3204 Totale hervorming aards en geestelijk
BD.3206 Krachteloosheid in het hiernamaals - Wet
BD.3209 Tekenen van de eindtijd - Geloofsstrijd - Chaos
BD.3211 Het levenslot is Gods wil
BD.3215 De gelukkig makende uitwerking van geestelijke gaven op ziel en lichaam
BD.3220 Weerlegging van de leer van de herbelichaming - Rechtvaardigheid
BD.3221 Erkennen van Christus - Zwakke wil - Demon
BD.3226 "Zoek eerst het rijk Gods"
BD.3227 Recht - Rechtvaardigheid - Rassen - Volkeren
BD.3230 Dienen of strijden - Het verschillende doel van het lijden
BD.3232 Vervulling van de voorspellingen
BD.3238 Aansporingen (Joh.14) - De woning in het hart
BD.3240 Leven - Opwekken van de goddelijke vonk in de mens
BD.3244 Zelfkennis - Arbeid aan de ziel - Genade - Deemoed
BD.3255 Een nieuwe ontwikkelingsgang - Het verbannen van het geestelijke
BD.3256 Arme zielen - Berouw - Liefdevolle hulp
BD.3257 Behoud ons als we bekoord worden
BD.3258 Doel van het vroegtijdige sterven
BD.3260 Vroege dood - De barmhartigheid van God - Hoge ouderdom
BD.3261 Eindstrijd met of zonder Jezus Christus
BD.3264 Nieuwe wonderen in de schepping van de nieuwe aarde
BD.3266 Geestelijke wedergeboorte - Genade
BD.3272 Het gebod van naastenliefde - Eigenliefde
BD.3276 Genade tijd - Redenaar - De voorloper van de Heer
BD.3277 Heeft Jezus Christus alle mensen verlost of zijn alle mensen verlost?
BD.3278 Zondeschuld - Gods erbarmen - Zoenoffer
BD.3284 Werkzaamheden voor het rijk Gods - Missie
BD.3285 Gebed en werken van liefde zijn wapens tegen verzoekingen
BD.3290 Verzoekingen van de wereld
BD.3295 Vertroosting - Gods woord bewijs van Zijn liefde
BD.3297 De kwijtschelding of laten behouden van zonden - Volgelingen van Jezus
BD.3300 Vernietiging der scheppingswerken en zijn gevolgen
BD.3302 Waarheid - Rust en innerlijke vrede
BD.3308 Innerlijke aandrang is aanwijzing van God - Het onderwerpen van de wil
BD.3313 Een roep tot de lichtwezens om hulp in geestelijke nood
BD.3315 Het aflossen van de zondeschuld door kinderen en kindskinderen
BD.3316 Verschillende sferen in het geestelijk rijk
BD.3317 Gods liefde bepaalt het lot van de mens
BD.3318 De geweldige stem van God - Einde van de strijd
BD.3324 Lichtsferen - Weerzien - Gelukzaligheid
BD.3326 God openbaart zich - Beloften
BD.3329 Eigen verantwoording - Dogma
BD.3333 De vergeestelijking van de substanties van het lichaam
BD.3334 Reden van de moeilijke levensomstandigheden
BD.3343 Gemeenschappelijk werkzaam zijn in liefde in de eindtijd
BD.3345 Meervoudige gang door de schepping - Heilsplan Gods - Het herkennen in het lichtrijk
BD.3348 Natuurgebeuren - Er vallen slachtoffers onder goede en slechte mensen
BD.3352 Het kindschap Gods - Buitensporig veel leed op aarde
BD.3354 Het beïnvloeden door lichtwezens door middel van gedachten
BD.3359 Vrije wil - Kennis van het goede en kwade - De nieuwe aarde
BD.3362 Smeekbede in innigheid en verhoring
BD.3366 Nieuwe geestesrichtingen - Mensenwerk
BD.3369 Het streven van de tegenstander van God om de mensen van God te vervreemden
BD.3371 Het beëindigen van de strijd - Een scheiding wat ruimte betreft
BD.3379 Aards bestaan - Eeuwigheid - Droefheid en vreugde
BD.3381 Klinkend woord
BD.3382 Gods liefde - Verdriet of vreugde - Gebedsverhoring
BD.3388 Doel van de tijd van nood - Troostrijke en bemoedigende woorden
BD.3389 Maatregelen tegen het werkzaam zijn in liefde
BD.3390 Geestelijk weten verplicht tot doorgeven
BD.3391 Belichaamde lichtwezens - Missie geestelijke leiders
BD.3396 Periode van genade tot aan het goddelijk ingrijpen
BD.3398 Alomtegenwoordigheid van God - Wezen - Kracht
BD.3399 Wil - Gedachte - Daad - Verantwoording
BD.3408 Het innerlijke woord in de tijd van ellende en droefenis
BD.3413 Menselijke wil - Gods wil - Bemoedigende woorden
BD.3414 Het vergeestelijken van de ziel - Het overwinnen van de materie
BD.3419 Het in ontvangst nemen van het goddelijke woord is een daad van zeer grote wilskracht
BD.3422 Leed - Genademiddel
BD.3423 Het verdere verloop van de nood - Oorden van vrede
BD.3427 Gelovig gebed - De kracht van het geloof en het gebed
BD.3441 Sterk geloof, innerlijke vrede - Onverschrokkenheid
BD.3445 "Wie in Mij gelooft" - Genade van het verlossingswerk
BD.3448 Troost en kracht door Gods woord in de grootste nood
BD.3456 Het onderrichten van de leerlingen - Evangelie
BD.3458 God laat zich vinden
BD.3460 Zalig zijn zij die barmhartig zijn
BD.3465 "Mijn Vader en Ik zijn één"
BD.3472 De zegen van het leed
BD.3476 Kleingelovigheid
BD.3482 Verbinding met God - Toevoer van kracht
BD.3483 Liefdewerk aan dwalende zielen
BD.3485 Troostende woorden van de Vader
BD.3487 Troostrijke woorden van de Vader
BD.3491 Een onwankelbaar geloof
BD.3495 Geestelijke en materiële scheppingen
BD.3505 De invloed van onrijpe, vroeg overleden zielen
BD.3506 Vaderliefde - De leiding van God
BD.3509 Gods wil - De macht van de tegenstander
BD.3512 God openbaart zich door de schepping
BD.3517 Gods werkzaam zijn in de mens - Kracht
BD.3518 Verwerven van de wijsheid - Onderzoeken en piekeren
BD.3519 Einde van de wereld - De dag van het oordeel
BD.3524 Gods grote geduld - Rechtvaardigheid - Genoegdoening
BD.3529 Vormgeloof - Overtuigd geloof
BD.3532 Woorden van liefde van de Vader
BD.3537 Ik ben, die ben...
BD.3547 Opheldering over het proces van het schrijven - Waarheid
BD.3557 Het komen in de wolken - De wegneming (2)
BD.3560 Het tijdstip kennen van het einde
BD.3562 Waar christendom - Liefde alleen zal verlossen
BD.3565 Woorden van troost van de Vader
BD.3568 "Werp al uw zorgen op Mij"
BD.3569 Geloofsstrijd - Het komen van de Heer
BD.3571 "Mijn stem zal van boven weerklinken"
BD.3573 Tijd van de beproevingen - Jezus de drager van het kruis
BD.3577 Het opofferen van de wil
BD.3580 Wonderen - Valse profeten
BD.3582 Voorbede door medemensen
BD.3589 De poorten der hel - De kerk van Christus
BD.3593 De geestelijke en de aardse wereld
BD.3594 Alles is Gods wil of toelating
BD.3596 God is het woord - De tegenwoordigheid van God - Verschillende manieren van toesturen van het woord
BD.3597 Verzoek om innerlijke verlichting
BD.3603 De satan weet dat hij niet veel tijd meer heeft - Duivels in de eindtijd
BD.3604 Een sterk geloof - De kracht van het geloof
BD.3606 Stormachtige tijd voor het laatste oordeel - Paradijs
BD.3610 Oorzaak, zin en doel van leed - Inzicht - Vergankelijkheid
BD.3615 Voorwaarden voor het werkzaam zijn van de geest
BD.3618 Vrije wilsbeslissing - Kerkelijke organisatie
BD.3619 Het verlossingsproces - Eeuwigheden - Hel - Verdoemenis
BD.3621 "Wie Mij ziet, ziet de Vader"
BD.3622 De hemelvaart van Christus - Verheerlijking
BD.3624 "Word als kinderen"
BD.3627 Het reinigingsproces van de zielen in het hiernamaals
BD.3628 Het gedachtegoed uit het geestelijke rijk
BD.3630 Kosmos - Veranderingen - Catastrofe
BD.3632 Knechtschap onder de satan en verdoemenis
BD.3634 "Wist u niet, dat Ik in datgene moet zijn wat van mijn Vader is?"
BD.3636 De band van de liefde - Aaneensluiting met God
BD.3637 Voedsel voor de ziel - De zorg van God voor aardse behoeften
BD.3641 Geestelijke hoogmoed
BD.3642 Het erkennen van het verlossingswerk is nodig om de ziel rijp te laten worden
BD.3656 Rust en vrede van de ziel door diep geloof
BD.3657 Dag van het oordeel - Duivels van de eindtijd
BD.3661 De arbeid aan de ziel
BD.3670 Geestelijke scheppingen - Gelukzaligheid - "Wat geen menselijk oog ooit heeft gezien"
BD.3672 Antichrist - Einde
BD.3678 Het Christusprobleem
BD.3681 Roep Mij aan in nood - Diepte van het geloof
BD.3682 Gebed in deemoed
BD.3684 Verzoekingen
BD.3686 Ernstige onderzoekingen en het willen van de waarheid
BD.3689 Dringende noodzaak en zegen van het werk voor het rijk Gods
BD.3692 Aardse voorzorgsmaatregelen zijn nutteloos
BD.3696 Overtreding van de eeuwige ordening - Verzoekingen
BD.3697 Door de mens gegeven geboden - Naastenliefde - Het gebod van God
BD.3699 Het geloof aan de onsterfelijkheid van de ziel - Waarheid
BD.3703 God aan te roepen om hulp is in de eindtijd noodzakelijk
BD.3708 Het komen in de wolken - Het definitieve einde
BD.3709 De missie van mijn dienaren op aarde na de natuurcatastrofe
BD.3710 Aankondigingen moeten letterlijk worden genomen - Einde - Toekomst - Heden
BD.3714 Gebed om genade en kracht
BD.3716 Het gevaar van het nietsdoen
BD.3717 Het levend geloof en zijn kracht
BD.3723 Het loslaten van aardse goederen
BD.3729 De kerk van Christus - Het geloof - De rots
BD.3730 De gave om te onderrichten - Leerambt
BD.3732 Oefening om de stem van de geest te horen
BD.3733 De kelk van het lijden - De liefde Gods
BD.3734 De eenvoudige vorm van het gebed
BD.3736 Het aan 't licht komen van iemands gezindheid
BD.3737 De zwaarste levensomstandigheden na de catastrofe
BD.3740 "Doe dit tot mijn gedachtenis" - Avondmaal
BD.3741 Vervulling van de voorspellingen - Bewijs voor de ongelovige
BD.3753 Zwaarste nood voor het einde
BD.3754 Gods heerlijkheden - Aaneensluiting op aarde
BD.3755 Gebod van de liefde leidraad voor het leven
BD.3767 "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven"
BD.3768 Het tweede nederdalen van Christus
BD.3773 Het ingrijpen van God
BD.3774 Licht van boven
BD.3775 Liefdevolle woorden van de Vader
BD.3776 Aankondiging van de catastrofe
BD.3778 De innigheid van het gebed versterkt het geloof
BD.3780 Innerlijke vrede - Verbinding met God
BD.3784 De zegeningen van het geloof in tijden van nood
BD.3786 Grote ellende en droefheid bewijs van de waarheid van het goddelijke woord
BD.3791 De wegneming - Het evangelie van de vier winden
BD.3793 De loop van het wereldgebeuren stemt overeen met de ontwikkeling
BD.3794 De vrijheid van wil - Het afbreken van de ontwikkeling
BD.3795 "Laat Mij intrek nemen in het hart"
BD.3797 Ware godsdienst - Mildheid en barmhartigheid
BD.3803 Het onderwerpen van de wil - bovennatuurlijke kracht
BD.3804 Waakzaamheid tegenover de vijand van de zielen
BD.3805 Geestelijk dieptepunt - Einde van een verlossingsperiode
BD.3808 De woningen in het huis van de Vader - Het eeuwige vaderland
BD.3810 Een tijd van ellende
BD.3811 Einde van de ellende en droefenis - Oordeel - De nieuwe aarde
BD.3819 Lot - Berusting in Gods wil
BD.3821 Dringende vermaning om de materie los te laten
BD.3901 Het goede en het kwade - De wet van eeuwigheid
BD.3909 De last van de zonde in het hiernamaals - Vergelding of vergeving?
BD.3910 Liefde is opbouwende kracht - Liefdeloosheid is verwoestende kracht
BD.3915 De nood van de medemens is aansporing tot liefdadigheid
BD.3916 Doodsslaap - Opwekking uit de graven op de jongste dag
BD.3918 Onzelfzuchtig dienen onder alle levensomstandigheden - Armoede - Vrijgevigheid
BD.3919 Lichtdragers "beschermd door lichtwezens" tot hun missie is vervuld - Beschermde kring
BD.3920 Het navolgen van Jezus - De levensweg in liefde en zelfverloochening
BD.3921 Geestelijke arbeid moet worden vooropgesteld - 'n Nieuw arbeidsveld
BD.3925 Gods woord - Stille vermaner - Luide stem - Natuurcatastrofe
BD.3926 De afloop van een ontwikkelingsperiode - Moeilijke strijd om het bestaan
BD.3927 Verhoring van het gebed in het vaste geloof "Vader, uw wil geschiede"
BD.3929 "Vrees niet, maar geloof"
BD.3931 Aansporing om ijverig te arbeiden voor het rijk Gods
BD.3936 Gods wil om te helpen is groter dan de nood
BD.3941 "Wie de geringste van mijn broeders opneemt, neemt Mij op"
BD.3943 Gods wil om te scheppen - Geestelijke en stoffelijke scheppingen
BD.3947 Aaneensluiting van verschillende geestelijke richtingen in de geloofsstrijd
BD.3948 De wil tot het goede - Toevoer van kracht door de goddelijke Verlosser
BD.3949 Een Wijzen op de natuurcatastrofe - Dringende aanmaning zich voor te bereiden
BD.3950 Oorzaak en krachten van de ontbinding van de aarde (Atoomenergie)
BD.3952 De staat van duisternis van de zielen in het hiernamaals en de hulp van de lichtwezens
BD.3958 Het woeden van Satan in de eindtijd - De afval van het geloof
BD.3960 Verlossend werkzaam zijn is de grootste daad van naastenliefde
BD.3964 De voorspellingen van een spoedig einde, en het zwakke geloof er in
BD.3968 Het inkeren naar binnen - Het zich losmaken van de wereld en materie - Het resultaat is waarheid
BD.3969 Het lot in de eeuwigheid in overeenstemming met de wil - Materie is verkeerde liefde
BD.3975 Veranderde levenssituatie - Wereldburgers
BD.3981 Lichtwezens - Geestelijke verzorgers van de mensen
BD.3983 Aanwezigheid van God bij geestelijke gesprekken
BD.3993 Het omvormen van de materie - Bezigheid - Zegen - Verlossing
BD.3997 De afval van God en de weg van de terugkeer - Licht en duisternis
BD.3996 Het in het nauw brengen van de dragers van de waarheid door tegenstanders van God - Gods hulp
BD.4000 De inhoud van de bijbel is de leer van de liefde

* Recent vertaalde openbaring
De in het grijs weergegeven titels komen alleen voor in het register en zijn niet opgenomen in de themaboekjes