Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

REGISTER: BD.7001 - BD.8000


BD.7001 Het Christus probleem - Drie-eenheid
BD.7002 Een innig verlangen garandeert aanspraak van God
BD.7003 Gods toestroom van kracht vereist overgave
BD.7005 Belofte van het behoud van de arbeiders in de wijngaard
BD.7006 Predestinatie
BD.7007 Oudjaar
BD.7008 Nieuwjaar
BD.7009 Geestelijke verbindingen die door God gezegend zijn - Minderwaardig spiritisme
BD.7010 De geslachtsdaad samengaand met het van God verwijderd zijn, is aanleiding tot ongeloof
BD.7013 Het begrip tijd in de staat van volmaaktheid
BD.7018 Kenmerk van het nabij zijnd einde "Wie oren heeft om te horen…."
BD.7019 Het kruisoffer werd voor tijd en eeuwigheid gebracht
BD.7023 De reden van deze diepe kennis - De geloofsstrijd
BD.7024 De ware houding tegenover het verlossingswerk van Jezus
BD.7028 Ziekte en leed zijn noodzakelijk om de ziel te reinigen
BD.7029 Het licht van het inzicht kan alleen van God uitgaan
BD.7030 Aardse wilsbeproevingen - Voortdurende strijd
BD.7031 "Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde!"
BD.7032 De gave van de ziekengenezing
BD.7033 De belangrijkste genade van het verlossingswerk: versterking van de wil
BD.7034 Verlossing alleen door Jezus Christus
BD.7035 Versterking van de wil door Jezus Christus - De beoordeling van de wil
BD.7036 Liefdewerk voor overledenen
BD.7037 Jezus belofte van de geest
BD.7039 Het zich voegen naar de wet van de goddelijke ordening
BD.7040 Boodschappen over een voortbestaan van de aarde worden eerder geloofd
BD.7042 Het genezen van zieken - Verkondigen van Jezus Christus
BD.7043 Hulpverlening uit het heelal?
BD.7044 Het werkzaam zijn van de tegenstander, in het gewaad van een lichtengel
BD.7045b Begoochelingen door de tegenstander - Verschijningen
BD.7047 "Komt allen tot Mij"
BD.7049 Satanische werkzaamheid - Tegenwerking van belichaamde lichtwezens
BD.7051 Het lot wordt bepaald door de vrije wil
BD.7052 Een ernstig wijzen op Gods ingreep en gevolgen
BD.7053 Aankondiging van de komende grote nood
BD.7054 Het dragen van het kruis ten behoeve van het geheel rijp worden van de ziel
BD.7055 De verbreiding van het evangelie in de wereld (Math.24:14)
BD.7056 De strijd van Jezus tegen de verzoekingen
BD.7057 "De deemoedige schenk Ik mijn genade"
BD.7059 Verandering van wezen vraagt arbeid aan de ziel
BD.7060 Gods leiding - Wil - Geloof - Liefde
BD.7062 De aankondiging van de voorloper van Jezus Christus
BD.7063 Bescherming in de geloofsstrijd door lichtwezens, en zielen uit het hiernamaals
BD.7065 Verlossing van het gekluisterde in de omgeving
BD.7066 De verlossende kracht van de naam Jezus
BD.7067 De scheppingsdaad van de geestelijke wezens
BD.7068 Het wedervaren van de laatste volgelingen in de tijd van de antichrist
BD.7071 Gebed van een kind tot de Vader
BD.7072 De ware kerk - Sekten - Het werkzaam zijn van de geest
BD.7074 Ongeloof voor het einde - Activiteit van satan
BD.7075 "Waar twee of drie samen zijn"
BD.7080 Belichaamde lichtwezens - Discipelen van Jezus thans op aarde
BD.7082 Val der geesten - Denkvermogen - Val van Lucifer
BD.7083 Het werk van erbarmen door de mens Jezus
BD.7085 "Jezus, mijn Verlosser, leeft"
BD.7086 Door de verrijzenis van Jezus Christus heeft de dood zijn prikkel verloren
BD.7087 Hulp van lichtwezens om de mensen redding te brengen
BD.7089 Ik ben het brood des levens, het manna dat uit de hemel komt
BD.7096 Verspeel niet het eeuwige leven
BD.7097 Strijden of dienen in het aardse leven
BD.7098 Alles heeft zin en nut - Schadelijke dieren - Onkruid
BD.7099 Het geloof in Gods tegenwoordigheid - Licht van eeuwigheid
BD.7100 Inzicht in het doel van het aardse bestaan
BD.7104 Het ontwikkelen van het vermogen Gods stem te vernemen
BD.7105 Wanneer zal het op aarde vrede zijn?
BD.7107 Het verwerven van geestelijke kracht door werkzaam te zijn in liefde
BD.7108 Door God toegekende vreugden - Scheppingswonderen
BD.7110 Rijkdom of armoede zijn noch gunstig noch 'n belemmering om zalig te worden
BD.7115 Het gebod van de liefde is het voornaamste gebod
BD.7117 Het probleem van de drie-eenheid
BD.7118 Bij God is niets onmogelijk
BD.7120 Avondmaal - Communie - Liefde
BD.7122 Gods hulpmiddelen om de wil van de mensen op Hem te richten
BD.7125 Plichtsvervulling is niet voldoende
BD.7126 De kennis van de zalige alsook de onzalige staat
BD.7127 Waarom is de mensen de herinnering aan vroeger weggenomen?
BD.7129 Het dagelijks aanroepen van de naam Jezus
BD.7132 De barmhartige voorbede
BD.7136 De oerzonde en de betekenis van het verlossingswerk
BD.7141 Bestrijding van de aandriften uit de voorbelichaming
BD.7143 De serieuze wil om volmaakt te worden
BD.7144 Hulp van goede geestelijke krachten
BD.7145 Ook het kleinste gebeuren is op de liefde en wijsheid van God gegrondvest
BD.7146 Iedere ziel aanvaardt bewust haar weg over de aarde
BD.7147 God werd zichtbaar in Jezus Christus
BD.7148 Verlichting van de discipelen pas na de kruisdood van Jezus
BD.7149 Verantwoordelijkheid van ouders en kinderen
BD.7151 Natuurcatastrofe voor het einde
BD.7153 Het bewust werken van de mens aan zijn ziel
BD.7156 Denk aan de betekenis van het verlossingswerk
BD.7157 Leed als louteringsmiddel of liefde
BD.7158 Reden van het ontstaan van de schepping
BD.7159 Aardse plannen - Gods heilsplan
BD.7161 Niets kan vergaan - De poort van de dood - Het ware vaderland
BD.7162 Elke gebeurtenis moet de ziel tot voltooiing dienen
BD.7165 De juiste verhouding als van een kind
BD.7167 De motivering om een periode op aarde te beëindigen
BD.7170 Verklaring van de vele sterfgevallen: het sluiten van de poorten in het hiernamaals
BD.7176 Geestelijke vervlakking
BD.7179 De reiniging van de aarde
BD.7184 Smartelijke opvoedingsmiddelen
BD.7191 De kracht van de naam Jezus
BD.7192 Gods oneindige erbarmende liefde
BD.7195 Toevlucht tot Jezus
BD.7199 Berouw in het hiernamaals - Vooruitgang
BD.7203 Het afwijzen van het goddelijke woord vanuit geestelijke arrogantie
BD.7205 Ongewone verschijnselen
BD.7206 Begoocheling door de krachten van de duisternis
BD.7207 Nog slechts een korte tijd van genade
BD.7208 Verbindingen tussen hemellichamen - Vreemde verschijnselen
BD.7209 Wat is geestelijke nood?
BD.7211 Waarschuwende woorden over het einde
BD.7212 Vergrote bekoringen in de eindtijd
BD.7213 De staat van het verantwoordelijk zijn - Geopende harten
BD.7215 Verlokkingen van de wereld en overwinning
BD.7216 Wie Mij voor de wereld belijdt
BD.7217 Beproevingen op hogere leeftijd - Liefde en geduld
BD.7222 Aardse of geestelijke gedachtegolven
BD.7223 Liefde en leed - De weg naar boven
BD.7225 "Ik zal voor u de dagen verkorten"
BD.7237 De geboorte van Christus
BD.7228 De weg tot onder het kruis
BD.7229 Gods vaderliefde
BD.7230 Het benutten van de genaden
BD.7234 Het gebod van liefde tot God en de naaste
BD.7245 Het benutten van het goddelijk woord betekent ontvangst van kracht
BD.7246 Gebruiken en woorden die men zich heeft aangewend
BD.7247 Ik wil u de "Trooster" zenden
BD.7248 Leed loutert de ziel
BD.7250 Bewijzen voor het bestaan van Jezus op aarde
BD.7251 Liefde is de sleutel tot de wijsheid
BD.7254 De inhoud van het goddelijke woord: liefde
BD.7255 Beproeving van geestelijk goed op goddelijke oorsprong
BD.7256 Levende christenen - De kracht van het geloof - De aanwezigheid Gods
BD.7257 Weg der terugkeer naar God
BD.7258 De voorwaarden om Gods stem te horen is het loslaten van de wereld
BD.7261 Verplichte arbeid - Alleen werken van liefde tellen mee
BD.7262 Verrijzenis - Het vergaan van het vlees
BD.7265 De ziel begint bewust aan haar aardse leven
BD.7266 Kenmerk van de levende christen
BD.7268 Het heilsplan van God vereist steeds nieuwe scheppingen
BD.7269 (Persoonlijk)
BD.7271 Heeft de mens een vrije wil?
BD.7272 Gods liefde volgt de mens tot hij zelf zijn hart opent
BD.7274 Hoe moet een juist gebed zijn?
BD.7278 Noden en angsten van de mens Jezus
BD.7279 God is een "God van liefde", niet een god van toorn
BD.7280 Voorwaarden voor het bereiken van het kindschap Gods
BD.7283 Lichtkleed - IJverige zielenarbeid en een onverwacht einde
BD.7285 Ieder mens kan Gods eindeloze liefde herkennen
BD.7288 't Weten van het kruisoffer in de duistere sferen
BD.7290 Overwinning van de kloof in het hiernamaals: Jezus Christus
BD.7291 Voedsel voor de ziel moet worden begeerd om werkzaam te worden
BD.7292 Blind geloof - Dood christendom
BD.7294 De strijd tegen de eigenliefde
BD.7295 De voorloper van Jezus Christus
BD.7297 De omvorming van de aarde
BD.7300 De kortste weg is de weg via het kruis
BD.7303 Ernstig verlangen naar vereniging met God
BD.7304 Over het innerlijke woord
BD.7305 "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven"
BD.7307 Geregelde zelfbeschouwing is nodig
BD.7308 De deemoedige schenkt God Zijn genade
BD.7309 Krachttoevoer in het hiernamaals vereist liefdevolle hulpvaardigheid
BD.7311 Het beantwoorden van vragen - Onderzoek de oorsprong
BD.7312 Over de herbelichaming
BD.7313 Elke geestelijk gerichte gedachte is een zich losmaken van de tegenstander
BD.7315 Verleidingen door de tegenstander door wereldse verlokkingen
BD.7320 Verrijzenis op de derde dag
BD.7321 De goddelijke kruisdrager - Jezus Christus
BD.7326 Rechtvaardigheid
BD.7327 Zegen van geestelijke werkzaamheid
BD.7328 Twijfel bij de discipelen bij de arrestatie van Jezus
BD.7330 Er is geen delging van de schuld zonder Jezus Christus
BD.7331 Ongewone hulp van God na het natuurgebeuren
BD.7335 Geestelijke blindheid
BD.7336 God neemt Zijn intrek in het hart - Het kindschap Gods
BD.7338 Hulp van de geestelijke wezens om volmaakt te worden
BD.7339 De dienaren van de Heer; Zijn voorloper
BD.7340 Band van de goddelijke liefde - Het vrij zijn van de tegenstander
BD.7342 Eenwording met God door de liefde
BD.7343 Het voortleven van de ziel na de dood
BD.7344 Onafgebroken strijd tegen de wereld
BD.7345 De waarde van de voorbede voor degenen in het hiernamaals
BD.7351 Wezensverandering tot liefde - Gods tegenwoordigheid
BD.7353 Gods vaderliefde zonder einde
BD.7356 De tegenwoordigheid van Jezus wordt verzekerd door Hem voortdurend aan te roepen
BD.7358 De hemelvaart van Jezus
BD.7359 Het rijk der hemelen lijdt geweld
BD.7360 Loutering van de ziel door de liefde
BD.7361 "Het hemelrijk lijdt geweld" (2)
BD.7364 Eindvermaning
BD.7365 Uitstorting van de Geest
BD.7367 Reiniging van het hart
BD.7369 Verlossingswerk vereist vrije wil
BD.7371 Toezegging van Gods hulp in de tijd van nood
BD.7372a Experimenten - Vernietigingswerk (1)
BD.7375 Johannes 14.21: "Wie mijn geboden onderhoudt"
BD.7376 God wil dat onze gedachten vervuld zijn van Hem
BD.7377 De band met God
BD.7386 Grote inspanningen in het hiernamaals om verlossend bezig te zijn - Jezus Christus
BD.7387 De voorbede voor zielen in de diepte
BD.7388 Het verdrijven van destructieve geesten - Het afweren van hen
BD.7390 Het beëindigen van een verlossingsperiode
BD.7391 Wet van de eeuwige ordening - Belichaamde lichtwezens
BD.7392 Echte profetie
BD.7398 De poort naar het lichtrijk is Jezus Christus
BD.7401 Matigheid
BD.7403 Het laatste oordeel
BD.7404 Het rijk van het Licht - Jezus Christus
BD.7405 De aankondiging van een ster
BD.7411 Barmhartige naastenliefde
BD.7413 Het stadium van het zelfbewustzijn
BD.7414 Overgave van het kind aan de Vader
BD.7417 Zonder enige twijfel vertrouwen in God
BD.7418 Schemertoestand in het hiernamaals
BD.7420 Het levenslot is altijd goed voor het rijp worden van de ziel
BD.7421 Openbaring 16:18 - Ster
BD.7423 God alleen is Heer van de schepping - Ster
BD.7425 Over het laatste gericht en de nieuwe aarde
BD.7427 Geestelijke spijziging aan de tafel van de Heer
BD.7428 Kennis door studie - of door de geest
BD.7432 Gevoel voor goed en kwaad
BD.7434 Gods wil of toelating
BD.7435 Benutten van de korte tijd van leven
BD.7437 Antwoord op vragen
BD.7438 Voorbede voor zielen in het hiernamaals
BD.7440 Bescherming door engelen in de geloofsstrijd
BD.7441 Samenspraak met de Vader - Zijn woord van boven
BD.7442 Vergeving van de zonde door Jezus Christus
BD.7444 De uitwerking van het goddelijk woord op zielen in het hiernamaals
BD.7445 Gedachten aan de dood zijn gunstig voor de ziel
BD.7446 De geest van Jezus Christus is de liefde - De tegenwoordigheid van God
BD.7448 God verlangt nadenken
BD.7455 Jezus, de Goede Herder
BD.7458 Denk vaak aan het uur van de dood
BD.7459 Strijd met het zwaard van de mond
BD.7460 Het werken van satan als lichtengel
BD.7461 Het lot van de zielen zonder geloof en zonder liefde in het hiernamaals
BD.7462 Vrees is het gebrek aan geloof
BD.7463 Wie was in Adam belichaamd? (1)
BD.7465 Wie was in Adam belichaamd? (2)
BD.7469 Eindeloos lange val in de afgrond - Terugweg
BD.7470 Zelfreflectie en de verbinding met het geestelijke rijk
BD.7471 De afval van de wezens van God
BD.7472 Roep Jezus Christus aan - Ernstige aanspraak van God
BD.7473 Kom tot Mij
BD.7475 Verwijzingen naar catastrofen
BD.7480 "Dood, waar is je prikkel?"
BD.7481 Verbinding met God te midden van de wereld
BD.7484 De geboorte van Jezus op de aarde
BD.7485 Kerstmis
BD.7489 De band met Jezus Christus
BD.7490 Het lot van de ziel na de dood van het lichaam
BD.7493 Het wijzen op het einde - De hernieuwde kluistering
BD.7494 Liefde; hetzelfde als leven
BD.7495 Het dragen van het kruis - Het navolgen van Jezus
BD.7496 Jezus als Leider
BD.7497 Hulp van Jezus Christus bij de levenswandel op aarde
BD.7498 Het verlangen van het kind door de Vader te worden aangesproken
BD.7501 "Ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees"
BD.7502 Waarheid of dwaling
BD.7503 Voortijdige terugkeer van Lucifer
BD.7507 Is er een bepaald weten op aarde nodig? - De geboden van de liefde
BD.7508 De vrede in God
BD.7509 Geestelijke nood van de naaste
BD.7510 Liefdevolle woorden van de Vader
BD.7511 Begrip voor geestelijke problemen - Menswording
BD.7512 Bewuste of mediamieke ontvangsten
BD.7514a Kracht van het woord - Dagelijkse arbeid aan de ziel (1)
BD.7514b Kracht van het woord - Dagelijkse arbeid aan de ziel (2)
BD.7519 Zege over de tegenstander mét Jezus Christus
BD.7520 Nieuwe aarde - Romeinen 8:19-22
BD.7523 Toevoer van kracht
BD.7524 Het levenslot is bevorderlijk voor het rijp worden
BD.7528 Het uitdragen van het evangelie - Jezus Christus
BD.7529 De tijdsduur van de terugkeer naar God
BD.7530 Bewust werken aan de ziel
BD.7531 Het verbreiden van het goddelijk woord
BD.7533 Een nutteloos leven
BD.7538 Korte of lange levensduur
BD.7540 Gods zorg voor de mens
BD.7543 Troostrijke woorden
BD.7547 God is een welwillende, barmhartige Rechter
BD.7549 Ongeloof aan het einde
BD.7557 De strijd tegen de eigenliefde
BD.7559 Ernstig verlangen naar de waarheid
BD.7560 Voor de wereldlingen
BD.7562 Totale geestelijke omkeer
BD.7563 Naastenliefde
BD.7565 Gods heilsplan en het einde
BD.7569 Het "zelfbewustzijn" van de oergeest
BD.7571 De ontwikkeling van de ziel - Oergeest
BD.7572 Toevlucht tot Jezus
BD.7577 Goede Vrijdag
BD.7579 Pasen
BD.7581 Het geestelijke dieptepunt eist een ingrijpende verandering van de aarde
BD.7584 Het serieus onderzoeken van geestelijke goederen met Gods hulp
BD.7586 Het evangelie van de liefde
BD.7589 "Zie, Ik sta voor de deur"
BD.7591 Hernieuwde kluistering is een gevolg van de geestelijke dood
BD.7597 Ontwaken ten leve
BD.7599 Aansporing aan alle arbeiders in de wijngaard
BD.7601 Omgang met bewoners van andere hemellichamen? - "In het huis van mijn Vader zijn vele woningen"
BD.7602 Zin en doel van het bestaan: Het zich afkeren van de wereld
BD.7603 Om Gods zegen moet gevraagd worden
BD.7604 De voorloper - Kennis over eerdere belichaming is niet dienstig
BD.7607 De goede wil garandeert het naderen tot God
BD.7609 Het einde komt onverwacht
BD.7611 Scheiding der geesten - Het einde van een aards tijdperk
BD.7613 De Vader spreekt tot Zijn kind
BD.7618 Waar kwam het kwade vandaan?
BD.7622 Het navolgen van Jezus - Draag het kruis met geduld
BD.7624 Godsbewijzen van velerlei aard
BD.7625 Gods gerechtigheid eist genoegdoening
BD.7627 Aaneensluiting - De gelukzaligheid van de evenbeelden Gods
BD.7629 Een ernstig verlangen naar de waarheid garandeert deze ook
BD.7630 Het laatste vernietigingswerk
BD.7631 Het werkzaam zijn van de satan - Hulp door Jezus Christus
BD.7632 "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven"
BD.7634 Het ware vaderland
BD.7635 Gods nabijheid betekent vrede en liefde
BD.7639 Het werkzaam zijn van God rechtstreeks of door lichtboden
BD.7641 Verzoek om kracht voor de komende tijd
BD.7642 Leven in goddelijke ordening is grondwet
BD.7643 Natuurgebeuren en chaos
BD.7644 Geestelijke dood en hernieuwde kluistering
BD.7648 God als liefhebbende Vader
BD.7650 Uit het vuur van de liefde straalt het licht van de wijsheid
BD.7655 Het aanroepen van lichtwezens na een gebed tot God
BD.7656 De ziel zal oogsten wat zij gezaaid heeft
BD.7660 Vergeving door Jezus Christus - De graad van het licht van de liefde
BD.7665 Het bestaan van God mag ons niet bewezen worden
BD.7666 Woorden bij de aanstelling
BD.7668 "Het is volbracht"
BD.7669 De ziel gaat bewust haar belichaming aan
BD.7672 Verre verwijdering van God - Het einde
BD.7673 Waarschuwing voor het omgaan met de wereld van gene zijde
BD.7678 Aansporing om deemoedig te zijn
BD.7679 Onderrichting door God vereist de band met Hem
BD.7680 De gelukzaligheid van de terugkeer
BD.7681 "Ik blijf bij u tot aan het einde van de wereld"
BD.7687 Het einde en de wegneming - Het paradijs op de nieuwe aarde
BD.7688 Verlossing alleen door Jezus Christus
BD.7690 Bestemd voor vormchristenen
BD.7693 Verrijzenis en vergeestelijking van Jezus
BD.7698 De stem van het geweten
BD.7699 De ontwikkelingsweg van het geestelijke
BD.7700 In het begin was het Woord
BD.7702 Joh. 14:18. - "Ik wil u niet tot wezen laten worden"
BD.7705 Valse profeten
BD.7708 Ware naastenliefde: Het doorgeven van het goddelijk woord
BD.7709 Gods liefde - De eindtijd
BD.7713 Zichtbare aanwezigheid van Jezus
BD.7714 Valse geesten - Valse profeten
BD.7716 Opleiding van de leerkrachten van Gods zijde
BD.7717 De weg naar het kruis moet worden ingeslagen
BD.7719 Het Licht van eeuwigheid
BD.7720 Gevaren van het mediamieke ontvangen
BD.7722 Over de voorloper
BD.7725 De zonde tegen de geest
BD.7726 Een vonkje van Gods geest in de mens
BD.7728 De doorvoering van het heilsplan
BD.7730 Geestelijk overwicht is niet hetzelfde als geestelijke arrogantie
BD.7731 De menswording van God in Jezus
BD.7732 Liefde en leed louteren de ziel
BD.7734 Onzelfzuchtige verspreiding van het woord
BD.7736 Over matigheid en kastijding
BD.7737 Tekenen van de eindtijd
BD.7742 Tot het (voormalige) UFO congres
BD.7744 Onbaatzuchtige verbreiding van het woord
BD.7748 Oerschuld en delging door Jezus Christus
BD.7754 De herschepping van de aarde
BD.7755 De twijfel aan de waarheid van de voorspellingen
BD.7756 Het einde van een verlossingsperiode en het begin van een nieuwe
BD.7758 Woorden van Jezus aan het kruis: "Ik heb dorst"
BD.7760 Materie is een groot gevaar voor de ziel
BD.7761 Het dringen van de geestvonk naar de geest van de Vader
BD.7762 Versterking van wil en toevoer van kracht door Jezus
BD.7764 De laatste woorden van Jezus aan het kruis
BD.7767 Vervulling van een goddelijke belofte - Waarheid
BD.7770 De aanleiding tot het ontstaan van de schepping
BD.7771 "U zult allen door God onderricht moeten zijn"
BD.7772 Aansporing om een vaste band met God te hebben
BD.7773 Jezus Christus als drager van het kruis - Zuivering
BD.7778 De tegenstander gaat zijn machtsbevoegdheid te buiten
BD.7779 De "levende christen"
BD.7780 Het Licht daalde af naar de aarde
BD.7781 Het verlossingswerk van Jezus Christus
BD.7783 Bewust toekeren naar God is geslaagde wilsproef
BD.7787 Opheldering over verschillende ontvangsten van het woord
BD.7795 Goddelijke liefde - Eigenliefde
BD.7797 Wat is het doel van het leven op aarde?
BD.7798 Het werken van de geest in de mens - Licht
BD.7800 De weg van ontwikkeling op de aarde
BD.7803 De geestelijke hoogmoed en het gevaar ervan
BD.7809 Arbeid in de wijngaard in onbaatzuchtigheid
BD.7810 Geestelijk dieptepunt
BD.7811 Heb elkander lief !
BD.7813 Het licht van het inzien door het aanspreken van God
BD.7816 Het juiste Gods begrip
BD.7819 Wereldse vreugden?
BD.7821 God stelt vergrote genaden tegenover het werkzaam zijn van de tegenstander
BD.7822 Voorwaarde voor de "uitstorting van de geest"
BD.7825 Opheldering over Jezus en Zijn missie
BD.7826 God is Liefde, Hij wil gelukkig maken
BD.7828 God is een Geest die zich heeft geopenbaard in Jezus Christus
BD.7829 Het "werkzaam zijn van de geest" en de activiteiten van de geestenwereld
BD.7830 Voorspelling door Gods woord wordt herhaald
BD.7831 Over de belichaming der lichtwezens
BD.7834 Een blind geloof is waardeloos
BD.7837 De vrije wil
BD.7839 Het wijzen van de zielen in het hiernamaals op Jezus Christus
BD.7847 Alleen de liefde brengt de terugkeer tot stand
BD.7849 Wat is de schepping? - Omgevormde kracht
BD.7850 De ware kerk van Christus - Petrus de rots
BD.7853 Slagen van het noodlot - Geestelijke dood
BD.7857 Naastenliefde - Navolging van Jezus - Waarheid
BD.7858 God beantwoordt iedere vraag door het hart (1)
BD.7859 God beantwoordt iedere vraag door het hart (2)
BD.7861 De vrije wil moet het verlossingswerk aannemen
BD.7863 Oerlicht van eeuwigheid - Jezus Christus
BD.7870 De overgave aan God - Het onderkennen van Jezus Christus
BD.7871 Doel van het aards bestaan
BD.7872 De strijd van de "Mens" Jezus
BD.7874 De ware navolging van Jezus
BD.7875 Hernieuwde kluistering - Motivering van de ongewone openbaring
BD.7878 De genade het woord te ontvangen legt verplichtingen op
BD.7881 Kennisneming van het heilsplan van God
BD.7884 De letter doodt - Dode verkondigers van het woord
BD.7886 Het doordringen in het heelal is niet volgens Gods wil
BD.7888 De ware lichtdragers - Verblindende schijnlichten
BD.7889 Het zuiver houden van de waarheid
BD.7892 Onderwerping van de wil onder Gods wil
BD.7893 Volmaaktheid betekent aanpassing aan de goddelijke wil
BD.7897 De belevenis van Pinksteren
BD.7898 De Vader spreekt tot Zijn kinderen
BD.7901 De Huisvader neemt alle zorgen op zich
BD.7902 Geloften zijn niet naar de wil van God
BD.7903 Priesterambt - De ware discipelen
BD.7905 De goddelijke geboden van de liefde - De ware kerk van Christus
BD.7906 Wie in Mij gelooft (2)
BD.7907 Worden tot "kinderen" Gods - Kindschap Gods
BD.7908 De eindtijd geeft aanleiding tot genadegaven
BD.7909 De betekenis van het avondmaal
BD.7910 De leer van de verdoeming is een dwaalleer
BD.7911 Verandering van de dood naar het leven
BD.7914 Liefde voor de naaste: hulp in geestelijke nood
BD.7916 Verklaring voor het ongewone weten
BD.7918 Alleen een gewekte geest kan een juist oordeel vellen
BD.7919 Betekenis van de genadegave - Het schenken van kracht
BD.7923 Het op de hoogte zijn van Gods wil - Verantwoordelijkheid
BD.7925 Het openen van de poort naar het lichtrijk door Jezus Christus
BD.7928 Motivering van de smartelijke slagen van het lot
BD.7929 Het beëindigen van een periode op aarde staat voor de deur
BD.7932 Heeft God de val veroorzaakt?
BD.7935 U mensen gaat het einde tegemoet
BD.7940 De bewuste toenadering van de mens tot God
BD.7942 Het ontstaan van het scheppingswerk "aarde"
BD.7943 Vrede in God - De toevoer van kracht
BD.7944 De komst in de wolken
BD.7945 Het licht van de waarheid moet de weg verlichten
BD.7947 Een leven in liefde beschermt tegen dwaling
BD.7949 De Vader neemt alle zorgen op zich
BD.7950 Alleen verlossing door Jezus Christus - zelfverlossing is niet mogelijk
BD.7951 Geloof
BD.7953 Alleen lichtwezens zijn toegelaten om te onderrichten
BD.7954 Gods bescherming in de geloofsstrijd
BD.7956 De lichtstraling van de zon
BD.7957 Kosmos - Maan
BD.7959 Beëindiging van de gang over de aarde alleen met Jezus Christus
BD.7962 De onmetelijke liefde van Jezus
BD.7963 "Wat geen menselijk oog ooit gezien…"
BD.7970 Catastrofe - Antichrist - Geloofsstrijd - Einde
BD.7972 Beslissing geleid door het lot of door wat we meemaken
BD.7979 Een wijzen op de tijd van ellende en droefenis - Kracht van het woord
BD.7980 God kan ook lichamelijke genezing schenken
BD.7981 Het middels gedachten op God richten van de wil
BD.7984 De goddelijke geestvonk is nodig voor de ommekeer van het wezen
BD.7986 De Liefde volbracht het werk van verlossing
BD.7992 De vrije wil van de mens Jezus
BD.7995 Tijd van ellende en droefenis - Gods bescherming
BD.7997 Kringloop - Beëindiging van een verlossingsperiode
BD.7999 De missie van de laatste discipelen
BD.8000 Herbelichaming vanuit een bijzondere motivatie

* Recent vertaalde openbaring
De in het grijs weergegeven titels komen alleen voor in het register en zijn niet opgenomen in de themaboekjes