Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7300
6 maart 1959

De kortste weg is de weg via het kruis

Ik wil u de kortste weg wijzen die naar Mij leidt, terug in het vaderhuis. Het is de weg via het kruis, de weg naar Jezus Christus, die Mij als mens Jezus omhulde, opdat Ik voor u het verlossingswerk kon volbrengen, het werk van genoegdoening voor uw vroegere grote schuld van het zich van Mij afwenden. Dit werk van erbarmen volbracht mijn liefde voor u, mijn zondig geworden schepselen, die daardoor zichzelf in het grootste ongeluk hadden gestort en daaruit moesten worden bevrijd.

Mijn liefde wilde voor u de schuld overnemen en voor u boete doen, want de liefde was het enige dat deze grote schuld teniet kon doen. Uzelf had van elke liefde afgezien, u had elke straling van liefde van mijn kant afgewezen, u was totaal zonder enige liefde en omdat deze grote oerschuld juist alleen met liefde weer was goed te maken, moest mijn liefde voor u de schuld delgen wanneer Ik wilde dat u ooit weer vrij zou worden en naar Mij terug zou kunnen keren. U bent daar nu ook door mijn verlossingswerk vrij van geworden, met het voorbehoud dat het aan uzelf ligt om in vrijheid weer naar Mij terug te keren, dat u het zelf moet willen weer door Mij te worden bestraald en doorstraald met mijn liefde, die kracht is en licht en vrijheid.

Deze wil zult u dus eerst moeten opbrengen, als u in de kring van hen zult willen worden opgenomen, voor wie Ik de bitterste dood aan het kruis ben gestorven. Slechts uw wil is nodig dat u dan ook de vereiste kracht wordt toegestuurd om de weg naar Mij af te kunnen leggen, want deze weg te gaan betekent dat u gewillig bent u weer in het bereik van de zon van mijn liefde te begeven, opdat u uw tot nu toe liefdeloze wezen verandert tot liefde.

Er is dus maar één weg die weer naar Mij terugvoert, de weg van de liefde, maar die u pas dan zult kunnen gaan, wanneer deze weg naar het kruis voert, daar u anders te zwak bent, ondanks goede wil, werken van liefde te verrichten, zolang mijn tegenstander u nog in zijn macht heeft, zolang de goddelijke Verlosser Jezus Christus nog niet in uw leven is gekomen, die u alleen aan het kruis van Golgotha vindt, wanneer u zich op weg begeeft naar Hem. Want Hij alleen kan en zal uw nog zwakke wil sterken, doordat Hij u met zijn aan het kruis verworven genaden overstelpt en u zo als het ware de sterkte van wil terugkrijgt die u eens bezat en door uw val in de diepte had verloren.

Wanneer Ik u dus de kortste weg wil tonen, betekent dat, dat u absoluut met Jezus Christus in verbinding zult moeten treden, dat u Hem vraagt om versterking van uw wil, om vergeving van uw schuld en om verlossing uit uw nog gebonden toestand. En dit alles heeft ook dezelfde betekenis als een leven in liefde, met onophoudelijk werkzaam zijn in liefde, dat uw wezen geheel omvormt en u het zo weer aanpast aan het Wezen van Mij, die de eeuwige Liefde ben.

Ieder mens die zijn best doet in de liefde te leven, zal ook de ogen opslaan naar Jezus Christus aan het kruis, hij zal zich schuldig voelen en vragen om vrij te worden van zijn schuld, hij zal in de zwakke toestand van zijn ziel de weg nemen naar Jezus Christus en een beroep doen op Zijn aan het kruis verworven genaden. Hij zal zich bij Hem aansluiten omdat hij zich zelf te zwak voelt en hij zal niet verder hoeven te gaan dan naar dit kruis, omdat hij daar alles vindt wat hij nodig heeft om weer opgenomen te worden in zijn vaderhuis.

De vergeving van de zondeschuld is voor hem zeker, omdat hij ook zijn wezen heeft veranderd, zodra de gang naar het kruis een sterke innerlijke behoefte is voor hem en hij daarom ook een heel diep berouw heeft over zijn schuld. Maar deze verandering van wezen heeft niet plaats zonder de wil om lief te hebben, want het is juist de liefde, die het wezen ontbreekt en die het weer in zich moet ontsteken om zich aan mijn Oerwezen aan te passen. Maar de mens zal het ook kunnen, wanneer hij maar van goede wil is om zijn opgave op aarde te vervullen, waarvoor hem het bestaan op aarde is geschonken. De wil is alles en hij krijgt zeker versterking door Jezus Christus. Daarom echter kan de goddelijke Verlosser niet worden uitgeschakeld en daarom is de gang naar het kruis de enige grote taak van de mens, waarvan het volbrengen hem echter kracht en vrijheid, licht en gelukzaligheid verzekert, zoals het u beloofd is.

Amen