Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7874
16 april 1961

De ware navolging van Jezus

Mijn ware navolger is hij die zijn best doet net zoals Ik te leven op aarde, die in het leed standhoudt en het gelaten draagt en die de liefde in zich tot ontplooiing brengt, want diens ziel zal geheel rijp worden. Ik kan altijd alleen maar tot navolging van Jezus aanmanen, want de mens Jezus is deze weg gegaan op aarde. Zijn leven is waarlijk zwaar geweest, maar Hij droeg het berustend. Hij ging de strijd aan met de duisternis, dat wil zeggen Hij trachtte overal de orde te herstellen en de mensen een licht te brengen waarom ze zich in de duisternis van geest bevonden en wat ze moesten doen om uit deze duisternis een uitweg te vinden. Hij ging bewust de weg van het lijden en de liefde. En daarom vormde Hij zich zelf zo dat Ik in Hem verblijf kon nemen. En deze weg zult u allen moeten gaan en door liefde en leed trachten u zo te vormen dat Ik zelf, Die de eeuwige Liefde ben, bij u aanwezig kan zijn.

U zult Mij moeten navolgen. U zult moeten proberen het leven na te leven dat Ik heb geleid in de mens Jezus. En als eerste behoort daartoe de wil u weer met Mij te verenigen. Alleen de liefde brengt deze vereniging tot stand en het leed zuivert uw ziel, die nog veel onrijpe deeltjes bevat. Ook het lichaam vergeestelijkt, zodat het zich ook bij het verlangen van de geest in u aansluit, dat het tegelijk met de ziel rijp zal worden en de aaneensluiting met Mij nu kan plaatsvinden. Deze loutering moet vooraf hebben plaatsgevonden en ten behoeve van de loutering bent u op de aarde. En zodra u zich Mij als voorbeeld neemt, zal ook uw aardse leven niet tevergeefs zijn. Het zal u het doel opleveren: volledige vergeestelijking en aaneensluiting met Mij.

Er moest u een mens tot voorbeeld dienen, daar u anders steeds de tegenwerping zou hebben geopperd Mij niet te kunnen navolgen omdat dit boven uw vermogen, boven uw krachten zou gaan. Maar de weg die Ik ben gegaan als zelf mens op de aarde, was zo gericht dat ieder mens Mij daarop kon volgen. Er wordt niets onmogelijks van u verlangd, er wordt niets verlangd wat de zondige mens niet kan volbrengen, want met al uw zwakheden en fouten heb Ik rekening gehouden. In de aanleg en omstandigheden van ieder mens heb Ik Me ingeleefd, want wat het ook mag zijn: leeft u in de liefde dan vergaart u zich ook kracht die u ook het zwaarste zal laten volbrengen. U groeit boven uzelf uit, want u ontleent de kracht aan Mij, zoals Ik door de Liefde Die in Mij was ook over de kracht heb beschikt die Mij in de strijd met de duisternis, de strijd tegen alle verzoekingen door mijn tegenstander, boven alle begeerten van het vlees, zegevierend liet standhouden. Liefde is kracht en daarom moest Ik op de eerste plaats de liefde prediken en zelf in de liefde leven om u een juist voorbeeld te geven van de levenswandel die u uit de diepte wegvoert omhoog, die u vrij laat worden van de tegenstander, want de liefde is het enige wapen waartegen hij het aflegt. U zult Mij moeten navolgen als u bevrijd wilt worden uit zijn macht.

En ook het leed is niet te omzeilen, want uw ziel moet licht en helder worden, die bij de belichaming als mens nog vol aanklevingen is omdat ze zich nog in het gebied ophoudt van diegene die zijn wezen veranderde, die dus in de waarste zin van het woord "slecht" kan worden genoemd en aan wiens wezen u zich heeft aangepast toen u zich van Mij weg spoedde naar de diepte toen u hem in vrije wil gevolgd bent. De zielenpartikeltjes waren weliswaar door de gang door de scheppingen al veel meer gelouterd toen ze zich tot de ziel van de mens weer aaneensloten, maar er zijn nog veel aanklevingen af te stoten, wat altijd alleen liefde en leed teweegbrengen.

De vergeving van uw zondenschuld is voor u weliswaar zeker zodra u Mij in Jezus Christus erkent en om vergeving smeekt, en dit betekent dat u dan bij het scheiden van deze aarde ook de poort naar het lichtrijk geopend zult vinden, maar het licht dat u nu tegemoet straalt, is zeer verschillend in graad. En uitermate gelukkig zult u zijn wanneer uw ziel geheel en al doorstraald kan worden, wanneer het licht geen aanklevingen meer aantreft die nog moeten worden opgelost.

En omdat u op aarde al zult kunnen bereiken dat uw ziel helder en licht doorlatend is bij uw heengaan van de aarde, zult u ook alle leed op aarde berustend en geduldig moeten dragen. U moet er steeds aan denken dat het alleen maar bevorderlijk is voor de rijpheid van uw ziel. U moet niet proberen u van alle leed te ontdoen, u moet steeds bidden: "Vader, Uw wil geschiede." Want Ik weet waarom Ik u de weg van het leed laat gaan en waarom Ik de woorden heb gesproken: "Volg Mij na." Wanneer u zich steeds tracht voor te stellen dat Ik u de weg ben voorgegaan die heel wat zwaarder en smartelijker is geweest dan nu de uwe, dan zult u uit liefde voor Mij alles op u nemen wat Ik over u zend of toelaat. Want dat is het kleine kruisje dat u werd opgelegd te dragen voor uw leven op aarde en dat altijd alleen maar heilzaam is voor uw ziel.

Amen