Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7446
4 november 1959

De geest van Jezus Christus is de liefde - De tegenwoordigheid van God

Niemand wordt zonder Jezus Christus zalig. Steeds weer wordt u dat gezegd, want u mensen bent nog niet erg van de geest van Jezus Christus doordrongen, daar u anders niet in zwakheid van geloof en krachteloosheid zou voortgaan, zelfs wanneer u de wil hebt tot de mijnen te behoren. De geest van Jezus Christus is de liefdegeest, van welke Hij zo helemaal doordrongen was, dat mijn tegenwoordigheid in Hem dus mogelijk werd. Of anders gezegd: mijn liefdegeest doordrong Hem en zo was Ik het zelf, die in Hem was. De goddelijke liefdegeest moet eerst in u kunnen werken. Pas dan zult u kunnen zeggen: Jezus Christus is in mij, God zelf is in mij aanwezig.

En Ik wil in u aanwezig zijn. En uw hele bestaan is daarom een aaneenschakeling van belevenissen, die alle geschikt zijn om Mij in liefde naderbij te komen en zo mijn tegenwoordigheid mogelijk te maken. Want u wordt voortdurend aangespoord om in liefde werkzaam te zijn. En als u dit beoefent, zal de goddelijke liefdegeest u steeds meer doorstralen. En dan zult u met Mij in Jezus Christus verbonden zijn en Ik zal u met kracht en licht vervullen, omdat Ik in u aanwezig kan zijn. Maar deze verhouding tussen u en Mij moet levend zijn, daar anders ook uw geloof een dood geloof is, daar Ik anders niet bij u tegenwoordig kan zijn. En alleen in de liefde zal uw geloof het ware leven vinden.

Laat de goddelijke liefde zelf in u zijn. Want met elk werk van liefde trekt u haar naar u toe. En als u dus in de liefde leeft, leeft u ook met Mij, en Ik ben de eeuwige Liefde. En Ik verlaat u eeuwig niet meer. Ook niet, wanneer u niet in staat bent mijn nabijheid te bespeuren. Ik ben bij u, die van goede wil bent. Maar denk er altijd over na waarom u Mij vaak niet kunt voelen. Denk erover na dat mijn liefde niet werkzaam kan worden ofschoon ze altijd u geldt, dat mijn liefde pas dan door u wordt ervaren, wanneer u haar zelf beantwoordt en u Mij dus tegemoet treedt met vurige liefde, die Mij dan toestaat voelbaar aanwezig te zijn.

Het is geen terugtrekken van mijn liefde van u, alleen een onwerkzaamheid waartoe u zelf aanleiding geeft, wanneer u het aan werken van liefde laat ontbreken. Maar steeds weer werk Ik van binnen op u in, de liefde te beoefen. Steeds weer zult u Mij daardoor in uw nabijheid trekken en kunnen zeggen: Jezus Christus, de belichaamde Liefde, is in mij en bij mij aanwezig. En wanneer u mijn tegenwoordigheid niet voelt, doe dan toch steeds uw best een leven in liefde te leiden en u zult het innerlijk voelen, dat u met Mij bent verbonden. Mijn aanwezigheid zal u niet meer twijfelachtig voorkomen. U zult kunnen spreken in alle innigheid, zoals een kind met zijn Vader spreekt. En uw geloof zal vast en onwankelbaar worden, omdat het door de liefde levend is.

Amen