Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7053
2 maart 1958

Aankondiging van de komende grote nood

U allen zult veel kracht nodig hebben, die u echter te allen tijde ter beschikking staat. Want wie naar mijn woord luistert zal deze kracht ontvangen, zodra hij dat woord in zijn hart overweegt, en er naar handelt. Dan wordt u door Mij zelf aangesproken en zodoende ook door mijn liefde bestraald. En er moet u kracht toevloeien omdat mijn liefde ook kracht is.

Maar wie mijn woord aan zijn oren laat voorbijgaan zal er geen zegen van ontvangen. Want met hem kan Ik niet in contact treden en zodoende kan hem ook mijn kracht niet doorstromen. In de komende tijd van nood heeft u allen mijn kracht nodig, want op aardse manier zult u uw levensomstandigheden niet meester worden. Alleen met mijn hulp zal het u gelukken, en Ik wil u uw eigen machteloosheid en ook krachteloosheid voor ogen houden. Ik wil dat u inziet zwakke wezens te zijn, opdat u uw toevlucht neemt tot de macht die u nu erkennen moet. En dan zal voor u de gezindheid van de mensen duidelijk worden en de schrikwekkende ongelovigheid der mensen zal te voorschijn komen. U zult de noodzakelijkheid inzien om van Mij en mijn rijk, en van mijn macht en mijn liefde tot de mensen te spreken, hun het evangelie te verkondigen en hen tot geloven te brengen.

Ook in deze tijd van nood zal er hard gestreden moeten worden met het zwaard van de mond. Want veel van de zwakgelovigen zullen nog meer gaan twijfelen in een God en Vader, daar het onheil dat over de mensen uitbreekt hun onbegrijpelijk lijkt als het werk van een liefhebbende God. Want alle mensen waarderen het aardse leven als mens nog te hoog. Hun daarom de betekenis en het doel van hun aardse leven toe te lichten en hen op het leven na de dood te wijzen, is de dringende opdracht van hen die voor Mij werken willen. En dezen zullen dan een groot arbeidsveld voor zich zien liggen.

Nog leven de mensen voort in onverschilligheid en lauwheid, en denken niet aan hun aardse opdracht. Daarom moeten zij in hun denken geschokt worden, want zelfs de talloze ongelukken waarbij veel mensen hun leven verliezen ontstellen hen niet meer. Deze mensen zijn niet anders meer te verstoren dan door een geweldig gebeuren, dat iedereen treft die het overleeft.

En daarom wijs Ik u er voortdurend op dat u allen zich alleen voorbereidt voor zover u zich in de liefde oefent. Voor zover u kracht verzamelt en u zich met Mij verbindt. Voor zover u van Mij kracht ontvangen kunt door het aannemen van mijn woord, opdat u niet onvoorbereid deze zware tijd tegemoet gaat en u uw medemensen tot steun kunt zijn en hun ook mijn woord verkondigt. Want Ik wil geen van u zonder kracht laten die al tevoren om mijn kracht, om mijn bescherming en om mijn hulp heeft gebeden.

Het zal duidelijk worden hoeveel u, die met Mij gaat, zult kunnen verdragen zonder uzelf bovenmate belast te voelen. Steeds weer spoor Ik u mensen aan zich bij Mij aan te sluiten door liefdadigheid en innig gebed uit het hart. En steeds weer verzeker Ik u dat u dan rijkelijk kracht ontvangen zult en niets behoeft te vrezen, zelfs dan niet, wanneer u naar aardse maatstaf alles verliest. Want Ik alleen kan u geven wat u nodig heeft, en Ik zal ook altijd zorg dragen voor de mijnen. Voor hen die Mij niet vergeten en in Mij hun Vader zien. Die als kinderen in mijn armen vluchten in iedere nood en in elk gevaar.

U, die Mij wilt dienen zult ook mijn nabijheid in het bijzonder voelen, omdat u de waarheid van mijn woord erkent en daarom steeds dichter bij Mij komt. Tot Hem, die u nu erkent in Zijn macht en sterkte en in wiens liefde u ook gelooft en waaraan u daarom uzelf vol vertrouwen overgeeft. En omdat Ik u dan als strijder voor Mij en mijn naam nodig heb, omdat Ik u nodig heb voor ijverige arbeid in mijn wijngaard, daarom zal Ik u zo duidelijk bijstaan, dat u deze arbeid ook met succes kunt volbrengen.

Alles gaat zoals voorzien is in mijn heilsplan, omdat Ik alleen weet wat tot heil dient van mijn schepselen. En ook het einde is onherroepelijk beslist. Juist dit einde geeft Mij nog aanleiding tot een laatste daad van erbarmen, ofschoon het lijkt op een daad van wreedheid. Maar ze zal nog veel mensen redding brengen en wordt als een laatste middel aangewend om mijn schepselen de weg tot Mij te wijzen. En deze daad zal niet geheel zonder succes blijven.

Ik denk aan de grote geestelijke nood waarin de mensheid zich bevindt, en iedere ziel wil Ik daarom nog aanraken om ze voor Mij te winnen. Daarom moet Ik een grote aardse ellende over de aarde laten komen, die echter met mijn hulp overwonnen kan worden. Want mijn liefde en macht zal zich overal openbaren waar Ik om hulp aangeroepen word. En mijn kracht zult u ontvangen als u deze slechts begeert.

Amen