Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7875
17 april 1961

Hernieuwde kluistering - Motivering van de ongewone openbaringen

Op ongewone manier openbaar Ik Mij aan u mensen voor het einde, doordat Ik u kennis doe toekomen waaruit u de consequenties moet trekken. Een kennis die u tot nu toe werd onthouden omdat het niet nodig was voor uw zielenheil, omdat er altijd nog tijd bleef tot verandering van uw wezen en u deze verandering ook nog in het rijk hierna ten uitvoer kon brengen, ofschoon onder veel zwaardere omstandigheden - maar het was mogelijk gered te worden zolang de tijd niet afgelopen was die u tot bevrijding uit de vorm is toegestaan.

Maar nu loopt deze tijd ten einde en dat betekent voor u: of uw terugkeer tot Mij of de hernieuwde weg door de scheppingen van de aarde. De kennis van het laatstgenoemde is u echter tot nu toe onthouden, want het had u alleen maar aanleiding gegeven onder een zekere dwang door het aardse leven te gaan. Ik oefen echter geen dwang uit ter wille van de voleinding. Maar nu gaat het om de laatste vrije beslissing van de mens, het gaat om verlossing of hernieuwde kluistering van de ziel, omdat na het einde van deze aarde een opwaartse ontwikkeling in het geestelijke rijk voor een lange tijd onmogelijk is. Want de poorten van dat rijk gaan zolang dicht tot op de nieuwe aarde weer een toestand ingetreden is dat de mensen ook weer onvoltooid van deze aarde heengaan, en mijn erbarmende liefde hen dan weer helpen wil om zich in het hiernamaals te ontwikkelen. Maar voordat nu deze verlossingsperiode ten einde loopt, pas Ik nog alle middelen toe om u te bewaren voor het verschrikkelijke lot van de hernieuwde kluistering. En daarom geef Ik u mensen de kennis welke weg u vroeger bent gegaan tot u uw belichaming als mens op aarde bereikte.

En daarom zijn mijn openbaringen ook ongewoon, omdat de meeste mensen deze kennis ontbreekt. Daar echter het lot van de hernieuwde kluistering pas nu voor de mensen een dreigend onheil is, omdat tot nu toe altijd nog de mogelijkheid bestond om zich in het rijk hierna te voltooien, als het op aarde verzuimd werd, was het ook voor de mensen tot nu toe niet nodig dat zij iets over de eerder gegane ontwikkelingsgang wisten - alhoewel Ik soms toch mensen direct kon aanspreken en hen met deze kennis vertrouwd maakte.

Maar nu is de tijd gekomen waarin de mensen in het grootste gevaar zijn, waarin het hun echter ook mogelijk is dit gevaar uit de weg te gaan als zij serieus een verandering nastreven. De kennis van de ontwikkelingsgang, van de hernieuwde kluistering in de materie, moet hen aansporen tot deze verandering van wil. En daarom openbaar Ik Mij ongewoon, daarom zend Ik een weten tot de aarde dat voor de mensen een uitermate zegenrijke uitwerking kan hebben als zij er maar aandacht aan schenken, als zij mijn aanspreken op zich laten inwerken, daarover nadenken en daaraan beantwoordend nu ook hun leven leiden.

Maar het zijn er slechts weinig die geloven wat hun op ongewone wijze verteld wordt. En tot geloven dwingen kan Ik niet. Daarom kan Ik ook niet anders dan Mij door mensenmond openbaren, want een afgedwongen geloof is waardeloos en brengt de ziel geen vooruitgang. Maar het is toch een belangrijk licht dat u mensen nog geschonken wordt, want Ik zelf openbaar u mijn heilsplan van eeuwigheid. En als u in dit "licht" wilt wandelen zult u ook met zekerheid de juiste weg gaan, want al spreek Ik door mensenmond, is dit toch een bewijs van mijn liefde als Ik rechtstreeks mijn woord naar de aarde zend. Het is een bewijs van mijn tegenwoordigheid of anders gezegd: u kunt van een buitengewone genadegave spreken als u over dingen onderwezen wordt die voor het verstandelijk weten van een mens ontoegankelijk zijn, die u dus niet door medemensen verklaard kunnen worden als Ik tenminste niet zelf deze mens ongewoon benader.

Sla daarom acht op mijn ongewone openbaringen, verwerp ze niet als mensenwerk. Geloof dat alleen mijn liefde zich aan u wil openbaren omdat Ik u zou willen redden voor het einde, omdat Ik u allen het lot van de vernieuwde kluistering zou willen besparen. Deze kluistering is evenwel onvermijdelijk als u niet gelooft.

Amen