Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7176
28 juli 1958

Geestelijke vervlakking

De geestelijke vervlakking heeft afschrikwekkende afmetingen aangenomen en de mensen zelf zijn zich hiervan niet bewust, juist omdat ze het niet serieus nemen met het rijp worden van hun ziel. Ze leven en alles speelt zich af vanuit werelds oogpunt, dat wil zeggen: indrukken worden steeds alleen van buitenaf ontvangen en verwerkt en wat zich in het innerlijk van een mens afspeelt, daar wordt niet op gelet omdat het niet door de medemensen kan worden gezien. De mensen nemen hun eigen geestelijke ontwikkeling niet serieus, maar ze worden zo overstelpt met uiterlijke indrukken dat ze hun geestelijk tekort niet bemerken en eerder geloven juist volgens de wil van God te leven, omdat ze zo worden onderricht. En deze geestelijke vervlakking is een heel groot kwaad, want ontelbare mensen lijden daaraan, die tevreden zijn met gewoonten en gebruiken, met ceremoniën en uiterlijk vertoon, die de ziel alleen in steeds dichtere duisternis houden.

Maar aan al deze mensen is door God de gave van het verstand toegekend, al deze mensen kunnen in stille uren nadenken over dat wat hun als zogenaamde "middelen voor hun zielenheil" tot voorschrift is gegeven. Al deze mensen hebben de mogelijkheid in stil kinderlijk gebed de Vader te vragen om juist inzicht, want in al deze mensen zullen soms twijfels binnensluipen, zodra het hun maar ernst is de wil van God te vervullen. Doch slechts weinigen gebruiken hun verstand en komen met Gods hulp ook tot het juiste inzicht. Het merendeel echter laat anderen voor zich denken en volgt blindelings en zonder meer de leiders, die evenzo gewetenloos handelen en een oppervlakkig christendom hanteren waaraan elke ernst ontbreekt. Maar eens zullen de mensen niet de verantwoordelijkheid kunnen afwentelen op hun "leiders", een ieder zal zichzelf moeten verantwoorden, want ieder mens worden middelen en wegen getoond om de juiste weg te betreden, die echter alleen dan kan worden gevonden, wanneer een ware ernst de mens tot God zal laten roepen om waarheid, licht, dat wil zeggen juist inzicht.

De geestelijke vervlakking is al zo diep, dat de mensen niet meer in staat zijn de grootste onzin als zodanig te herkennen, ofwel, ze voelen zich er goed bij, zich daarin op te houden. En het kon alleen tot deze geestelijke vervlakking komen omdat de tegenstander van God overal kon binnendringen waar het aan gebeden in geest en in waarheid ontbrak. Het is hem gelukt een schijnwereld op te bouwen die de mensen als volwaardige vervanging voorkwam, waarin ze liever vluchtten dan in hun "stille kamertje" waar ze in geest en in waarheid zouden hebben kunnen bidden. De mensen zoeken pracht en praal en weten niet dat zich daarachter steeds de satan verbergt. De mensen verheugen zich over datgene wat ze met de ogen kunnen zien, maar ze kijken niet naar binnen, in hun hart, waar ze waarlijk heel wat meer heerlijkheden zouden kunnen ontdekken in innige verbinding met hun God en Vader, Die alleen deze innige verbinding met Hem wil om dan Zijn genadegaven uit te storten in rijkste mate. En deze innige verbinding kan overal tot stand worden gebracht, maar zal nooit daar plaatsvinden waar het oog wordt gericht op aardse "kijkplaten" van allerlei aard.

U mensen zou uw verstand beter moeten gebruiken. U zou u vol afschuw moeten afkeren van de werken van satan, die tracht de mensen te verblinden en wie het ook gelukt is ze voor een echt licht onontvankelijk te maken omdat het verblindend licht hun het vermogen heeft ontnomen een zacht licht te herkennen. U zou steeds alleen God moeten aanroepen om echt licht, maar dit doen door een gebed in geest en in waarheid, dat Hij ook waarlijk zal verhoren en Hij zal de mens die serieus naar licht verlangt, niet langer in de duisternis laten wandelen.

Amen