Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7639
3 juli 1960

Het werkzaam zijn van God rechtstreeks of door lichtboden

Wanneer u mensen het woord Gods wordt aangeboden, onbedorven en zuiver zoals het van boven door de geest ontvangen werd, dan zult u zich moeten herinneren, dat God u deze gave heeft beloofd met de woorden: "Ik wil u de Trooster zenden, de geest der waarheid, die u zal inleiden in alle waarheid." U moet eraan denken dat Hij u "de geest" heeft beloofd en dat Hij gezegd heeft: "Ik blijf bij u tot aan het einde van de wereld." Hij zelf is het dus die tot u spreekt wanneer u door de stem van de geest Zijn woord verneemt.

Want Hij zal steeds tot de mensen spreken en dus "bij u blijven tot aan het einde der wereld." Of Hij nu rechtstreeks of door Zijn lichtboden tot u spreekt, het blijft altijd hetzelfde woord. Want het gaat van Hem uit en stroomt door alle wezens van het licht. Dus moet het steeds als Zijn heilig woord worden herkend en erkend, omdat het uitgaat van het eeuwige Woord zelf, van de Oerbron van het licht, omdat de liefde Gods het in de oneindigheid zal laten uitstralen en ieder het horen kan die zich opent en de voorwaarden vervult die God aan het "werkzaam zijn van de geest in de mens" heeft verbonden.

God is dus werkzaam en daar moet steeds gewag van worden gemaakt. Want ook het werkzaam zijn van de lichtwezens is het toegevoerde "werkzaam zijn van God". Het is de uitwisseling van licht en kracht, die in het geestelijke rijk plaatsvindt en bijgevolg de lichtwezens oneindig gelukkig maakt. En steeds zullen deze wezens hetzelfde uitdelen. Dus nooit zullen de bekendmakingen elkaar tegenspreken die van boven zijn ontvangen, uit het rijk van het licht, dat alleen door de wil van God wordt geregeerd. En nooit kunnen minderwaardige krachten zich inmengen om dwaling te verspreiden.

En u mensen moet daarom het woord Gods beluisteren, het in uw hart opnemen en ernaar leven. En dan doorstraalt het licht u. Uw inzicht neemt toe. Er wordt u een weten overgebracht en elke geestelijke duisternis verdwijnt. En dan zult u het ook herkennen wanneer u dwaling wordt aangeboden. Want u herkent dan de tegenstrijdigheid met het zuivere woord Gods en wijst de dwaling af omdat ze u geen licht brengt. Integendeel, ze zou uw inzicht willen verduisteren.

Maar u moet in het licht staan, dat is Gods wil. En daarom zal Hij ook licht ontsteken waar het ook de wil van de mens is dat hij waarheid ontvangt. En u mensen zou alleen maar ernstig de waarheid in u moeten willen hebben. U zou alleen moeten proberen begrip op te brengen voor het "werkzaam zijn van de geest". Dat wil zeggen: u zou moeten proberen daar de waarheid over te weten te komen.

En het zou voor u dan ook vanzelfsprekend zijn dat de waarheid alleen door God en Zijn geest naar de aarde kan worden geleid en daarom ook zonder bedenkingen mag worden aangenomen. Want God zelf heeft deze belofte aan de mensen gegeven toen Hij op aarde wandelde. Hij zal tot aan het einde der wereld onder de zijnen zijn. En Hij zal ze in de waarheid onderwijzen, en dat kan alleen gebeuren door Zijn geest die werkzaam is in de mens die gelooft.

En God wil in iedere mens werkzaam zijn. Maar de mens zelf moet dit mogelijk maken doordat hij zich vormt tot een opnamevat van de goddelijke geest, doordat hij in de liefde leeft, dus de geboden Gods nakomt, opdat God zich nu aan hem kan openbaren. Waar de liefde niet is, daar zal ook Zijn woord niet kunnen weerklinken. Waar de liefde niet is, kan de geest Gods niet werkzaam zijn. En waar de liefde niet is, ontbreekt ook het geloof in het werkzaam zijn van God door Zijn geest.

Doch nooit zal ook daar de waarheid zijn of worden verdedigd, waar de liefde ontbreekt. Want God, de liefde en de waarheid, zijn één. En er valt niet aan het ene zonder aan het andere te denken. De geest uit God moet aan het werk zijn, willen de mensen in de waarheid worden onderwezen. En de geest uit God moet de mensen ook het begrip ervoor ontsluiten, daar anders de waarheid ook niet als zodanig wordt ingezien. En daarom moet de mens zich eerst tot liefde vormen, opdat de eeuwige Liefde zelf in hem kan zijn, opdat ze hem door de geest kan aanspreken en hem nu inleidt in de waarheid, zoals God het heeft beloofd.

Amen