Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7816
4 februari 1962

Het juiste Gods begrip

En dit zal u duidelijk worden door mijn geest, dat er maar één God is en dat Ik, uw God, zichtbaar ben geworden in Jezus Christus daar Ik Geest ben.

Ik kon voor de door Mij geschapen wezens niet als een begrensd wezen zichtbaar zijn, maar in Jezus Christus ben Ik voor al mijn schepselen een zichtbare God geworden. U kunt derhalve niet spreken van Jezus Christus en de Vader, want Ik ben één met Hem. Wanneer u dus spreekt over Jezus Christus - dan spreekt u over Mij, uw God en Schepper, uw Vader van eeuwigheid.

Reeds het kindeke Jezus droeg mijn geest in zich en reeds na Zijn geboorte werkte Ik in Hem op ongewone wijze, om het de mensen in Zijn omgeving duidelijk aan te tonen dat mijn geest zich in dit kind bevond. De mens Jezus heeft Zijn leven aan het kruis met Zijn laatste adem uitgeblazen het lichaam van Jezus was echter vergeestelijkt en Hij stond op uit de dood, want al Zijn substanties hadden zich met Mij verenigd. Mijn geest had lichaam en ziel doordrongen, Hij had dus geen typisch menselijke eigenschappen meer.

Wat is opgestaan uit de dood op de derde dag, dat was Ikzelf - de Vadergeest van eeuwigheid - de God, die de wezens verlangden te aanschouwen en die nu in de gedaante van Jezus Christus zichtbaar werd. Jezus Christus is nu uw God want Ik ben Geest, en alleen in de vorm van Jezus Christus voor al mijn schepselen zichtbaar geworden. U kunt u dus van Mij geen andere voorstelling maken dan die van de goddelijke Verlosser Jezus Christus.

Als u Mij wilt aanroepen, wanneer u zich met Mij in verbinding wil stellen, moet u Jezus Christus aanroepen. U moet met Hem samenspraak houden, u moet Hemzelf als uw Vader van eeuwigheid erkennen en u zult dan ook een juist Gods begrip hebben - dat echter nooit juist kan zijn als u afzonderlijk bidt tot Mij als "God" en tot Jezus als "Gods Zoon".

Een door Mij geschapen, hoogst volmaakt Wezen - bij Mij gebleven toen de grote afval van de geesten plaats vond, een ziel die mijn "Zoon" was - had zijn intrek genomen in de mens Jezus. En deze "Zoon Gods" maakte het Mij mogelijk Mij in een menselijk omhulsel te belichamen, zodat vervolgens de volledige vereniging van de Vadergeest van eewigheid met Jezus Christus kon plaatsvinden - zodat er echter daarna geen twee aparte wezens waren, maar alleen een God. Want de goddelijke geest, mijn Oerwezen, doorstraalde volledig het menselijke omhulsel en vergeestelijkte het eveneens.

Alles was derhalve goddelijke geest, het was de geest, die de gehele oneindigheid doorstraalt en zich alleen in een voor mensen zichtbare vorm openbaarde, zodat zij zich een beeld kunnen vormen om zich nu met dat Wezen te verbinden. Want de oorzaak van de afval der geesten bestond in een vrijwillig afscheiden van Mij omdat zij niet bij machte waren Mij te aanschouwen. En zo heb Ik voor hen weer de mogelijkheid geschapen zich weer vrijwillig met Mij te verbinden, doordat Ik Mij voor hen zichtbaar maakte in Jezus Christus. Dus nooit mag u "Jezus Christus" en "Mijzelf" scheiden, want Hij en Ik zijn hetzelfde en wie Hem aanroept, die roept ook mijzelf aan, wie Hem ziet die ziet mijzelf; Ik die ben en was van eeuwigheid en ook zal zijn tot in alle eeuwigheid.

Amen