Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7440
29 oktober 1959

Bescherming door engelen in de geloofsstrijd

Talloze engelen zullen u bijstaan in deze laatste strijd op de aarde. U behoeft niet te vrezen als deze strijd zal ontbranden, want u zult de kracht ontvangen om weerstand te kunnen bieden tegen wat van u allen in deze strijd wordt geëist. U zult Mij trouw kunnen blijven omdat u innerlijk zo met kracht bent vervuld, dat u in geen geval het slachtoffer wordt van de aanvallen van de vijanden. Ik weet dat uw wil Mij is toegekeerd en Ik zal u daarom mijn engelen zenden tot bescherming. En dat zal heel duidelijk door u te bemerken zijn.

Het is een moeilijke strijd, want hij wordt door mijn tegenstander brutaal en met fanatieke ijver gevoerd. Maar toch zult u het niet zo gewaarworden omdat u vervuld bent met de geest, wanneer deze acties beginnen. Zij richten zich tegen de mensen die in Mij geloven en Mij daarom ook openlijk belijden in Jezus Christus. En deze moed om Mij te belijden zal nog toenemen, want ieder vernieuwd belijden zal u met steeds meer kracht vervullen. Want Ik zal Mij dan duidelijk laten kennen door mijn geest, die een ieder zal vervullen die Mij belijdt voor de wereld.

De mijnen weten welk uur heeft geslagen en verwachten dan ook dagelijks mijn komen. En dat geeft hun ook steeds weer de kracht vol te houden en geen acht te slaan op de moeilijkheden. Want steeds weer zal Ik u hulp toezenden en ook mijn engelen zullen u beschermen tegen de aanvallen van de vijand. En zolang mijn engelen u ter tijde staan, bent u zonder gevaar. Want zij vervullen altijd mijn wil en vinden hun zaligheid erin Mij en u te mogen dienen.

Het is spoedig zo ver dat de antichrist zich zal openbaren. U vermoedt niet van welke kant hij zal komen maar het zal voor u allen een verrassing zijn. Dan zijn echter ook de tekenen zo in het ooglopend dat er voor u geen vergissing meer mogelijk is. U herkent hem zo duidelijk dat u zich kunt wapenen tegen zijn voornemens. Maar voordien zal Ik zelf nog spreken uit den hoge. U moet ook weten dat uw missie nog niet ten einde is en u die tijd ook moet meemaken. Maar dat u ook de kracht daartoe van Mij zult ontvangen om stand te kunnen houden in de laatste strijd op deze aarde.

En wie Ik met deze woorden aan wil spreken zal het ook gewaarworden, want Ik zorg voor u als u Mij wilt dienen. Ik heb u nodig in de laatste geloofsstrijd en in de tijd waarin het gaat om de laatste beslissing. Ik heb u nodig om door u uw medemensen opheldering te kunnen geven over wat Ik van hen verlang. Dat zij moeten standhouden en niet verontrust behoeven te zijn als zij Mij willen toebehoren en mijn wil vervullen. En als zij luisteren naar u, zullen zij ook moed vatten en weerstand kunnen bieden. Dan zal mijn tegenstander geen succes hebben en moet hen met rust laten, want mijn engelen beschermen elk mens die tot Mij wil behoren.

De strijd zal ontbranden niet alleen tegen de afzonderlijke gelovige mens, maar tegen alles wat geestelijk is georiënteerd. En al diegenen die een geloof bezitten wat levend is en tot de door Mij gegrondveste kerk behoren, zullen de strijd ook zegevierend doorstaan, want zij strijden onder mijn banier en worden geleid en beschermd door een leger van onzichtbare strijders. Zij dienen Mij in rechtvaardigheid tot de dag is gekomen dat Ik de mijnen bevrijd uit nood en ellende. Tot de dag is gekomen van het gericht, die een einde maakt aan alle aardse en geestelijke strijd.

Amen