Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7442
31 oktober 1959

Vergeving van de zonde door Jezus Christus

U allen zult van Mij de vergeving van uw zonden kunnen verkrijgen wanneer u deze maar ernstig begeert en in Jezus Christus, die voor al uw zonden aan het kruis is gestorven, uw weg neemt naar Mij. Het was een ontzaglijke zondenlast waarmee Ik naar het kruis ging, want het waren de zonden van de gehele mensheid uit het verleden, het heden en de toekomst, die Ik heb gedragen. Het was de oerzonde van de gehele mensheid, evenals ook alle zonden die ieder mens afzonderlijk op aarde heeft gedaan. Ik nam alle schuld op mijn schouders en ging daarmee naar het kruis. En al is een zonde nog zo zwaar, Ik heb er Mij zelf mee belast, omdat Ik u wilde verlossen van al uw schuld, omdat Ik u de zuiverheid van hart terug wilde geven waarin u alleen dichter bij Mij zou kunnen komen en Mij zult mogen zien van aangezicht tot aangezicht.

Ik wilde u allen rein wassen van uw schuld. Ik wilde boete doen voor alle zonden die op u drukten en u onherroepelijk gescheiden hielden van Mij, omdat Ik Me niet met de zonde verenigen kan. Daarom delgde Ik alle schuld door mijn verlossingswerk, maar vraag van ieder mens de eigen wil dat hij verlost wil worden. Dus daarom moet ieder mens zijn zondeschuld inzien die hem ver van Mij verwijderd houdt en hij moet Mij om vergeving van zijn schuld vragen. Want zonder het bekennen van zijn schuld en de vraag om vergeving, erkent hij het kruisoffer van de mens Jezus niet en kan hem zijn zondeschuld niet worden vergeven.

Dus u zult zelf moeten willen dat u verlost zult worden en vanuit deze wil zult u naar Mij in Jezus Christus moeten komen en vragen om uw verlossing. Dan zult u vrij zijn van alle schuld, vrij van zwakheid en gebondenheid waarin mijn tegenstander u eeuwige tijden heeft vastgehouden. U zult vrij zijn van duisternis, want het Christuslicht doorstraalt u. De liefde wordt in u ontstoken en licht op tot een heldere vlam, want hij die zonder enige liefde is, heeft u niet meer in zijn macht en Hij die zelf de Liefde is, is tot u gekomen en laat Zijn licht in uw harten stralen, omdat deze nu rein zijn geworden, omdat Jezus Christus de schuld teniet heeft gedaan en uw hart nu tot "tempel Gods" is geworden zodra u in de liefde leeft. En bent u door Jezus Christus verlost van alle schuld, dan zult u ook een leven in liefde leiden naar Zijn wil en Ik zelf kan gaan wonen in uw hart, dat u Mij tot een tempel hebt toebereid door de liefde.

Maar tevoren zult u onvermijdelijk vergeving van uw zonden moeten hebben verlangd en verkregen. Het ernstige verlangen daarnaar verzekert u ook van algehele vergeving, want Jezus Christus hoort elke roep die uit een met schuld beladen hart tot Hem opstijgt. Ik hoor u en vervul graag uw verlangen. Ik doe uw schuld teniet en trek u aan mijn hart, omdat u nu tot de verlosten behoort, voor wie Ik mijn bloed op aarde heb vergoten. Ik vraag alleen het bekennen van uw schuld en dat is niet moeilijk te doen, want u allen weet dat u zwakke ongelukkige schepselen bent, die nog in onvrijheid en duisternis van geest voortleven, vooraleer ze verlossing vinden door de liefde van Jezus Christus in wie Ik zelf Me op aarde heb belichaamd.

De liefde van de mens Jezus voor Zijn medemensen was zo groot dat Hij voor de zonden van ieder mens zich zelf wilde offeren, dat Hij ze wilde delgen om voor hen de weg weer vrij te maken naar de Vader die in Hem was. Zijn liefde was zo groot dat Hij ieder mens wilde helpen gelukzalig te worden, en die gelukzaligheid was alleen maar bij de Vader te vinden en Zijn liefde liet Hem het bitterste lijden en sterven op zich nemen, om daarmee te boeten voor de schuld die een onoverkomelijke kloof had geschapen tussen Mij en de wezens en die eerst overbrugd moest worden, wat Jezus door het verlossingswerk en Zijn onmetelijke liefde ook heeft gedaan. Hij heeft de brug geslagen tussen de mensen en Mij, Hij heeft hen geholpen bij de Vader te geraken en Hij heeft voor alle schuld Zijn bloed vergoten aan het kruis, opdat alle mensen zalig kunnen worden.

Streef er daarom ernstig naar uw zondeschuld kwijt te raken. Zie uw schuld in en beken ze en draag ze naar het kruis en wend u tot de goddelijke Verlosser Jezus Christus om vergeving. En u zult gereinigd binnen kunnen gaan in het lichtrijk, wanneer uw aardse leven zal zijn beëindigd. U zult de weg naar Mij, naar de Vader gaan, die Jezus Christus u is voorgegaan, de weg die Zijn liefde heeft gebaand en die ieder moet gaan die zalig wil worden.

Amen