Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7979
30 augustus 1961

Een wijzen op de tijd van ellende en droefenis - Kracht van het woord

Er zal een tijd komen waarin u zult begrijpen waarom Ik me zo ongewoon om u bekommer, dat Ik rechtstreeks tot u zal spreken ofschoon uw geestestoestand nog niet de rijpheid heeft bereikt die een rechtstreeks toespreken zou kunnen motiveren. U zult in buitengewone nood komen. Mijn tegenstander zal u abnormaal in het nauw brengen en u zult buitengewone kracht in ontvangst moeten nemen om stand te kunnen houden. En deze kracht zult u kunnen putten uit mijn woord. En dan zal het duidelijk toestromen van mijn kracht voor u een versterking zijn, omdat ook uw geloof steeds meer levend zal worden, wanneer u door mijn aanspreken het bewijs van mijn aanwezigheid zult gewaarworden.

De tijd dringt. En daarom zult u ook een toenemende nood kunnen vaststellen, die door slagen van het lot en catastrofen van allerlei aard ontstaat. En de mensen zullen zich vertwijfeld afvragen waartoe dit alles moet leiden. En dan zult u, die Mij zelf zult horen, hun mijn woord kunnen doen toekomen en het zal ook worden aangenomen door diegenen, die nog niet geheel een prooi van mijn tegenstander zijn geworden. En dan zult u weten waarom Ik u zo ongebruikelijk toespreek. Want dan ziet u de waarheid van dat alles in. En u beseft ook mijn liefde voor u, mensen die nog korte tijd op aarde vertoeven en hun proef moeten afleggen.

Nog staat de wereld tussen u en Mij in. Nog zijn uw ogen op de wereld gericht en het valt u moeilijk om te schakelen en u op Mij te richten. Maar zeer spoedig zult u de waardeloosheid en onbestendigheid van deze wereld kunnen beseffen. U zult zeer spoedig uit uw rust worden opgeschrikt en plotseling voor een naderend onheil staan. En u zult naar een uitweg zoeken en gelukzalig hij, die de redding vindt bij Mij zelf. Gelukzalig wie zich tot Mij wendt, zich aan Mij toevertrouwt en nu niet meer alleen gaat.

Want deze zal er doorheen worden geleid, vaak op de meest wonderbaarlijke wijze, omdat er slechts Een is die helpen kan in elke situatie van het leven en omdat deze Ene alleen maar aangeroepen hoeft te worden om zich ook helpend te kunnen bewijzen. En dat is dan zijn grootste winst, dat hij Mij zelf heeft gevonden. Want dan hoeft niets meer hem laten schrikken. Hij weet zich geborgen in mijn vaderarmen en deze zullen zich ook uitspreiden over allen, die hun gedachten op Mij richten in elke nood. Zodra u eenmaal hebt ingezien dat een Vader tot u spreekt, zult u zich ook naar de Vader spoeden. En dit inzicht kan alleen mijn woord u schenken.

Alleen mijn toespreken zal in u het geloof sterk laten worden in een God en Schepper, die uw Vader wil zijn en aan wie u alleen maar uw liefde zult hoeven te schenken om voor eeuwig gered te zijn. Want uw leven op aarde gaat voorbij. Maar niet alleen vanwege het bestaan op aarde hebt u de belichaming als mens aanvaard. Uw ziel moet er alleen maar doorheen gaan en zich waarmaken voor ze het rijk binnengaat, dat haar ware vaderland is. En bent u hiervan op de hoogte, dan zult u er ook naar streven in de hoogste graad van rijpheid dit vaderland te betreden. En daarom spreek Ik u steeds weer toe, omdat de tijd ten einde loopt, die voor de aarde en al haar scheppingen is bepaald.

De tijd snelt en u zult vergrote inspanningen moeten leveren om u nog te vervolmaken. Maar u zult dit ook kunnen, want mijn gave van genade - mijn woord van boven - is een buitengewoon hulpmiddel. Het heeft een zo buitengewoon krachtige werking, dat u zich in korte tijd zult kunnen vervolmaken, wanneer u Zijn kracht maar uw hart zult laten binnenstromen, wanneer u mijn woord aandachtig zult lezen en er nu ook naar zult leven, wanneer u maar uw best doet mijn wil te vervullen, wanneer u in Mij gelooft en Mij uw liefde schenkt. Dan hoeft u waarlijk een einde niet te vrezen, wanneer het ook komen mag. Want dan geeft u zich aan Mij als eigendom en waarlijk, mijn liefde en macht zal u beschermen en u hoeft de dood niet te vrezen, want u zult voor eeuwig leven, zoals Ik het u heb beloofd.

Amen