Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7497
10 januari 1960

Hulp van Jezus Christus bij de levenswandel op aarde

Ieder mens heeft de hulp van Jezus Christus nodig, wil hij zijn doel in het leven op aarde bereiken: het tot stand brengen van de aaneensluiting met de God en Schepper van eeuwigheid, met zijn Vader. Hij bevindt zich nog op verre afstand van God wanneer hij het leven op aarde als mens begint. Want hij moet de aaneensluiting met Hem in vrije wil tot stand brengen en deze wil moet dus eerst beslissen voor Hem, wat een zekere strijd kost die ook negatief kan eindigen. De mens moet leren inzien dat er twee heren zijn die hem willen bezitten en dat zijn eigen wil doorslaggevend is, welke heer zich nu van hem meester zal maken. De ene heer heeft al een zeker recht op hem, maar kan hem niet dwingen bij hem te blijven. Integendeel, hij moet de mens vrijlaten wanneer deze het zelf wil en zich naar de andere Heer keert. Maar eer het tot deze definitieve beslissing komt, kan er een lange strijd aan voorafgaan, omdat de eerste niet zonder strijd de ziel opgeeft. Veeleer worstelt hij gedurende het hele aardse bestaan er nog om dat ze aan hem gebonden blijft.

Maar ook God zelf strijdt om iedere ziel, al is het ook op een andere wijze dan Zijn tegenstander. Hij weet dat de mens moet worden geholpen bij deze beslissing van de wil, omdat hij zelf te zwak is om zijn wil juist te richten en te gebruiken. En opdat de mens wilskracht kan worden toegevoerd is de goddelijke verlosser Jezus Christus zelf aan het kruis gestorven onder vreselijke kwellingen en lijden, om daardoor voor de mensen een versterkte wil te verwerven. Maar het vruchtgebruik van deze versterking van de wil moet hij voor zich afsmeken bij Jezus Christus. Hij moet onvoorwaardelijk de weg naar Hem nemen en voor zich de nodige kracht bij Hem halen om juist te willen en juist te handelen. Hij moet dus vooreerst zijn leven op aarde nuttig willen gebruiken volgens Gods wil. Daardoor spreekt hij zich al uit voor de juiste Heer en dan wordt hij op alle manieren geholpen.

Alleen via Jezus Christus gaat de weg naar de Vader. En daarom moet de mens op aarde op de eerste plaats kennis verkrijgen over Jezus Christus en Zijn werk van verlossing. En deze kennis brengt het evangelie aan hem over, de blijde boodschap over de weg, de waarheid en het leven. De goddelijke leer van de liefde die een duidelijke wegwijzer is om vooralsnog tot een juist denken te komen en dan ook de wil op te brengen met hulp van Jezus Christus deze weg te gaan. Want de blijde boodschap leert de liefde. De liefde onderkent Jezus en erkent Hem ook. De liefde brengt de aaneensluiting met Hem tot stand. De toevoer van kracht is verzekerd en de weg naar de Vader is betreden en voert ook zeker naar het doel, naar de definitieve vereniging met God Die zich in Jezus Christus op aarde heeft belichaamd om de mensen de weg te bereiden naar Hem, hun God en Vader van eeuwigheid.

Als de mens op aarde zijn doel wil bereiken, dan betekent dit echter ook een strijd tegen de heer die ook recht op hem heeft en hem niet wil vrijlaten. De strijd eist kracht en de kracht is alleen te verkrijgen bij Jezus Christus, de goddelijke Verlosser. Zonder Hem is de mens niet in staat de strijd zegenrijk te beslissen. Hij zal steeds verliezen en zijn wil zal ook zo zwak zijn dat hij niet in staat is de tegenstander weerstand te bieden. Hij zal door hem worden overwonnen. Hij zal niet overeind kunnen komen, omdat het hem aan kracht ontbreekt.

En daarom moet hij Jezus te hulp roepen en Hem vragen om versterking en toevoer van kracht. En hij zal niet tevergeefs roepen, want zodra het hem ernst is, aan de macht van de tegenstander te ontsnappen, staat Jezus Christus als Strijder naast hem en hij zal waarlijk overwinnaar zijn en blijven. Want daarvoor is Jezus de bittere dood aan het kruis gestorven en heeft Hij de losprijs betaald voor alle zielen die naar Hem verlangen. Dus is alleen de wil noodzakelijk en opdat deze sterk zal worden, moet de mens dit ook aan Jezus Christus vragen. En hij zal waarlijk versterking van wil gewaarworden.

De mens komt zonder kennis ter wereld en er wordt hem velerlei kennis aangeboden en dan moet hij innerlijk kiezen voor het juiste. En zodra hij maar van goede wil is, zal hij ook het juiste willen en zich tot een hogere Macht wenden, opdat Ze hem zal helpen te allen tijde het juiste in te zien en te doen. En dan wordt hem ook het juiste weten over Jezus Christus toegezonden, over Zijn goddelijke leer van de liefde en over de weg die hij te gaan heeft om het doel van zijn leven te bereiken: de aaneensluiting met God in Jezus Christus die weer de verhouding tot stand brengt die in het allereerste begin bestond, dat ware evenbeelden van God Hem omringen en scheppen en werken naar Zijn wil die nu ook de wil van al Zijn kinderen is.

Amen