Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7511
30 januari 1960

Begrip voor geestelijke problemen - Menswording

Aan ieder mens kan het probleem van de menswording van God in Jezus Christus duidelijk worden gemaakt, wanneer hij die onderricht zich bedient van mijn woord dat u is toegezonden uit den hogen. Maar of het begrepen wordt, is afhankelijk van de wil van degene die onderricht wordt, van zijn zielerijpheid, van de graad van zijn liefde die hem er pas het juiste begrip voor geeft. Want het weten dat hij aanneemt, is niet doorslaggevend of hij in dit probleem doordringt, maar de bereidheid van zijn ziel, die een zekere voorbereiding moet hebben om zich positief te kunnen instellen tegenover de goddelijke Verlosser Jezus Christus, die Mij in alle volheid bevatte toen Hij op aarde wandelde. En deze voorbereiding van de ziel wordt tot stand gebracht door de liefde, die gelijk is aan een helder licht dat de ziel doorstraalt en verlicht.

Om de menswording van God duidelijk te maken is het wekken van de geest nodig, zowel van hem die onderricht als ook van degene die onderricht moet worden, want een mens bij wie de geest nog niet is gewekt, is ook nog helemaal blind, en hij zou het nooit begrijpen, zelfs wanneer het hem naar waarheid zou worden uitgelegd. Daarom is er onder de mensen ook zo weinig begrip aan te treffen voor dat probleem, alsmede ook voor het verlossingswerk van Jezus Christus, omdat maar weinig mensen in staat zijn er zich een juiste voorstelling van te maken, juist omdat de geest nog niet gewekt is bij het merendeel.

En zo beschouwen de meesten Zijn menswording alleen vanuit het gezichtspunt dat Ik de mens Jezus vermogens heb verleend die Hem een ongewoon werkzaam zijn mogelijk maakten. Ze zien dus Jezus alleen als mens met hoge ethische doeleinden en ongewone vermogens, maar dat de eeuwige Godheid zich in deze mens ophield, is hun onbegrijpelijk en daarom ook niet geloofwaardig. Daarom zullen ze zich ook meesta1 onder "Jezus Christus" en "God" twee begrippen voorstellen, waaruit dan de verkeerde leer van een Godheid in drie personen is ontstaan die ook niet zo makkelijk kan worden ontzenuwd omdat voor het goed begrijpen juist het gewekt zijn van de geest hoort en deze weer alleen gewekt wordt door een leven in liefde - maar de liefde is verkoeld onder de mensen, zoals dit duidelijk zichtbaar is in de laatste tijd voor het einde. En toch is het juiste begrip zo nodig om zich als mens helemaal aan Jezus Christus over te geven, om Mij in Hem te herkennen en te erkennen en om daardoor de zekerheid te hebben het eeuwige leven te bereiken, want: "Wie in Mij gelooft , heeft het eeuwige leven"

Daarom moeten de mensen eerst hun best doen in de liefde te leven, dan kan hun mijn zuivere woord worden toegezonden en dan zal elk probleem makkelijk op te lossen en begrijpelijk zijn, dat de mensen dan in mijn naam wordt voorgehouden. En de liefde is op aarde maar zwak ontvlamd en daarom wordt er ook zoveel dwaling verdedigd, daarom is er zoveel onbegrip te vinden, niettegenstaande het toesturen van de zuivere waarheid van boven. Want als niet eerst het vlammetje van de liefde het menselijk hart verlicht, kan de waarheid geen vaste voet krijgen, en is voor de mensen net zo onbegrijpelijk als onjuiste leerstellingen die op een verkeerde manier al deze problemen menen op te lossen. De mens kan dan ook niet de waarheid van dwaling onderscheiden, wat voor hem echter makkelijk valt, wanneer hij een gewekte geest heeft, wanneer hij door een leven in liefde in staat is de stem van zijn geest in zich te horen, die zijn denken nu opent en juist leidt.

Steeds is het de liefde die beslissend is en steeds zal een mens die in de liefde leeft, ook volledig begrip vinden voor alle samenhang, maar zonder liefde zal hij blind zijn in de geest en de helderste onderrichtingen hebben geen nut, omdat hij ze niet kan begrijpen. Doe daarom eerst uw best om een leven in liefde te leiden, en begeer dan de waarheid, en ze zal u helder en begrijpelijk worden toegestuurd, want u ontvangt dan van binnen een weten dat u het helderste licht geeft, dat u zult begrijpen en dat u gelukkig zal maken, en u zult ook in de juiste verhouding komen te staan met Jezus Christus en door Hem ook met Mij, die me in de mens Jezus heb belichaamd en het erkennen van Hem ook een erkennen van Mij zelf is, dat u eens naar de gelukzaligheid leidt, terug naar Mij in uw vaderhuis.

Amen