Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7327
6 april 1959

Zegen van geestelijke werkzaamheid

In drukke geestelijke werkzaamheid maken jullie je steeds meer los van de materiële wereld, en jullie worden tot overwinnaars ervan, evenals van haar heer. Hoe meer jullie je bezig houden met geestelijke werkzaamheid, des te meer komt de ziel los uit haar lichamelijk omhulsel - ofschoon jullie op aarde leven - maar zij verheft zich in andere sferen. Ze betreedt de weg naar haar ware vaderland, ze is slechts een gast op deze aarde, die zijn ware vaderland niet vergeten heeft, maar deze onstuitbaar nastreeft.

Maar waaruit bestaat de "geestelijke werkzaamheid", die jullie verheft uit de aardse sfeer? Iedere gedachte in de geestelijke wereld leidt naar zulke geestelijke werkzaamheid, want zodra de ziel de gedachten opvangt, die haar van gene zijde worden toegestuurd, zullen de lichtwezens met haar in verbinding treden en als het ware een geestelijke tweespraak voeren, dat wil zeggen: de ene gedachte zal de andere voortbrengen, de gedachten zullen verwijzen naar God, ook zullen ze weer de tweespraak met God inleiden, en het gevolg daarvan zal zijn, dat de mens zich nu ook met zijn medemensen over geestelijke dingen gaat onderhouden; dat hij zich niet tevreden stelt met wereldse kennis, maar dat al zijn denken juist te maken heeft met het geestelijke gebied, van waaruit hij nu onderricht wordt, van waaruit de ziel nu geestelijk voedsel ontvangt.

De ziel zal daardoor rijp worden, ze zal het lichaam aansporen zich ook overeenkomstig haar geestelijk inzicht te gedragen tijdens het aardse leven. De mens zal aan zich zelf werken, hij zal bewust leven, dat wil zeggen: zich bewust zijn van de zin en het doel van zijn bestaan en hij zal er naar toe werken, dat hij dit doel bereikt. Hij zal weliswaar zijn aardse leven leiden, maar dat zal voor hem niet de hoofdzaak zijn, want steeds weer zullen zijn gedachten omhoog zweven, naar het rijk, dat niet van deze wereld is.

En hij zal niet anders kunnen, dan voor dit rijk werkzaam te zijn, door op de medemensen proberen in te werken, het geestelijke rijk meer aandacht te schenken dan het aardse leven. Hij zal hen opmerkzaam maken op het nutteloze werk van het leven, dat alleen op het wereldse gericht is. Hij zal met de medemensen gesprekken voeren, die gaan over het kruis van Golgotha - hij zal niet anders kunnen, dan steeds weer te gewagen van de goddelijke Verlosser Jezus Christus, omdat het geestelijke rijk hem vasthoudt, evenals Jezus Christus zelf, die vreugde beleeft aan Zijn kinderen, die Hem liefhebben en Hem proberen na te volgen.

En jullie zullen het aardse leven ook op de juiste waarde leren te schatten, door geestelijk werkzaam te zijn, en zo jullie weg gaan met geestelijk resultaat voor jullie ziel. Want jullie worden geleid door de lichtwezens, aan wier zorg jullie tijdens jullie aardse leven zijn toevertrouwd. En hun invloed zal niet ophouden en altijd slechts jullie ziel gelden, die alleen maar kan winnen door geestelijke werkzaamheid, die rijp zal worden tijdens het aardse leven en ook een lichtend voorbeeld is voor jullie medemensen.

Want een ziel, die naar het geestelijke streeft, is ook uiterlijk te herkennen, doordat zij onophoudelijk werkzaam is voor het rijk Gods en onophoudelijk werkt in de wijngaard, omdat zij van binnen de drang voelt God te dienen en ook andere zielen naar Hem toe te leiden, want in haar is liefde, die zich voortdurend zal uiten in het werkzaam zijn voor God en Zijn rijk.

Amen