Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7959
6 augustus 1961

Beëindiging van de gang over de aarde alleen met Jezus Christus

Het is een lange weg, die jullie al afgelegd hebben, want dat jullie nog steeds op de aarde zijn, is een bewijs, dat jullie je ontwikkelingsweg nog niet afgesloten hebben - met uitzondering van hen, die vanwege een geestelijke missie zich op de aarde belichaamden en wier zielen deze ontwikkelingsweg dus al afgelegd hebben en werden opgenomen in het lichtrijk. Maar Ik spreek tot jullie mensen die nog niet volmaakt zijn, die destijds van Mij afvallig werden en nu juist die lange ontwikkelingsweg moesten gaan, om in het stadium als mens nu de laatste wilsproef in alle wilsvrijheid af te leggen, waarvan het goed doorstaan jullie het binnengaan van het lichtrijk garandeert.

Jullie zijn dus nog niet volmaakt/voltooid, maar jullie zijn uit de diepste diepten omhoog gestegen, zij het dan ook volgens de wet van "je moet". De diepte heeft jullie prijs moeten geven, omdat mijn wil deze lange weg, die jullie onttrok aan de overheersing door mijn tegenstander, voor jullie voorzien had; omdat anders jullie gang opwaarts onmogelijk geweest zou zijn. Maar nu gaat ook hij weer van zijn recht gebruik maken, want jullie zijn nog steeds zijn eigendom, omdat jullie hem eens vrijwillig gevolgd zijn in de diepte en deze vrije wil nog niet opnieuw de keuze gemaakt heeft: voor hem of voor Mij, die verlangt naar jullie terugkeer, maar jullie nooit zal dwingen, wanneer jullie vrijwillig bij hem willen blijven.

In het stadium als mens laat mijn tegenstander zijn macht dus weer gelden, doordat hij op jullie wil inwerkt, maar deze ook niet dwingen kan, omdat jullie vrij moeten beslissen, welke heer jullie kiezen. Maar Ik kan hem niet beletten, op jullie alle kunsten te beproeven, om jullie aan hem te binden. Ik kan hem niet beletten, middelen aan te wenden en jullie te verleiden, enkel om jullie ziel te behouden of ook terug te winnen, wanneer hij deze al verloren heeft. Jullie zelf moeten jullie nu vrijwillig tegenover hem plaatsen en tegen hem strijden, wanneer jullie vrij van hem willen worden. En jullie hoeven waarachtig niet te vrezen voor zijn kracht, want jullie hebben een sterke Helper aan jullie zijde, die jullie alleen maar om Zijn hulp hoeven te vragen, om met Hem de strijd nu zegevierend te doorstaan: Jezus Christus, jullie Verlosser van zonde en dood.

Want ofschoon jullie als mens al de diepste diepten overwonnen hebben, ofschoon jullie door mijn hulp ook in de eindeloos lange ontwikkelingstijd Mij aanzienlijk naderbij gekomen zijn - toch drukt de last van de oerzonde, jullie afval van Mij, jullie steeds weer terneer, en jullie wil is verzwakt en zou nooit de wil van mijn tegenstander weerstand kunnen bieden, wanneer Jezus Christus jullie niet te hulp zou komen, wanneer Hij jullie geen versterkte wil zou schenken, die Hij zelf door Zijn dood aan het kruis voor jullie verworven heeft. De macht die mijn tegenstander over jullie heeft is te groot, om hem uit eigen kracht te kunnen weerstaan. Maar toevoer van kracht is jullie gewaarborgd, wanneer jullie je maar aan Jezus Christus overgeven en Hem vragen, dat Hij de schuld op zich wil nemen, waar jullie nog niet vrij van zijn en die jullie daarom reddeloos aan mijn tegenstander bindt. Jezus Christus, in wie Ik Mij zelf manifesteerde, zal nu de schuld overnemen, want Hij heeft met Zijn dood aan het kruis de losprijs betaald aan de tegenstander voor alle zielen, die deze nu moet vrijgeven, wanneer zij dat zelf willen. En met Zijn hulp kunnen jullie nu de aardse levensweg beëindigen, met Zijn hulp kunnen jullie vrij worden van elke schuld en het lichtrijk binnengaan door de poort, die tevoren voor jullie gesloten was, maar die door Jezus Christus geopend wordt voor alle zielen, die vrijwillig hebben besloten, de weg naar het kruis te nemen, om daar van de zondenlast bevrijd te worden.

Er staat jullie slechts weinig tijd ter beschikking, omdat jullie als mens over de aarde gaan, maar ze voldoet voor het volledig vrij worden uit de vorm, wat echter altijd afhankelijk is van de instelling van de mens tegenover de goddelijke Verlosser Jezus Christus. Want jullie voormalige zonde bestond uit het zich afkeren van Mij en uit het afweren van de kracht van mijn liefde. Maar in Jezus Christus moeten jullie Mij zelf herkennen en erkennen, en jullie zullen dan ook bewust weer de kracht van mijn liefde aannemen, en niets staat dan de vereniging met Mij meer in de weg. Dan heeft de eindeloos lange gang door de scheppingen van de aarde en als mens op de aarde tot het juiste doel geleid; hij heeft jullie de vrijwording opgeleverd, en jullie hebben nu weer echt op mijn rijk, dat jullie opneemt en jullie zaligheden bieden zal, zoals het was in den beginne.

Amen