Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7660
30 juli 1960

Vergeving door Jezus Christus - De graad van het licht van de liefde

En u zult binnengaan in de eeuwige vrede, want de moeilijkheden hebben opgehouden te bestaan, alle zorgen en pijnen zijn voorbij, om u heen is licht in volheid en uw bestaan is een gelukzalig bestaan. Maar u zult eerst de rijpheid van ziel bereikt moeten hebben, u zult vrij moeten zijn van zondenschuld, u zult van Mij moeten zijn geworden in het aardse leven, u zult naar de Vader teruggekeerd moeten zijn van Wie u eens bent uitgegaan. En daarom zult u de verlossing door Jezus Christus moeten hebben gevonden, daar u anders nog niet vrij bent van de zondenschuld en u dan de toegang is versperd in het rijk van licht en gelukzaligheid. Streef er daarom naar, vergeving van de zondenschuld te vinden zolang u nog op aarde vertoeft. Tracht - wanneer u nog niet in Hem kunt geloven - opheldering te verkrijgen over Jezus, de Zoon Gods en Verlosser van de wereld. En vraag er Mij zelf om, dat Ik u deze opheldering doe toekomen, opdat u in staat bent een levend geloof in Hem te hebben en dan ook zelf onder Zijn kruis gaat staan met uw zondenlast en Hem om vergeving vraagt. En u zult vrij worden van elke schuld. En dan is voor u ook uw binnengaan in het lichtrijk verzekerd, omdat Jezus Christus de schuld voor u heeft betaald door Zijn dood aan het kruis.

Maar u zult in heel verschillende graden van licht kunnen vertoeven na uw dood, want dit hangt van de toestand van rijpheid van uw ziel af, in hoeverre ze ontvankelijk voor licht is geworden op aarde. Het hangt ervan af welke levenswandel u op aarde leidde en hoe u mijn wil hebt vervuld, wat betekent of u voor uzelf de geboden van de liefde tot God en de naaste tot richtsnoer van uw levenswandel hebt genomen en dus uw wezen hebt omgevormd tot liefde. Alleen de graad van liefde is bepalend voor de rijpheid van uw ziel. En de liefde kan niet plaatsvervangend voor u worden beoefend, de liefde is de wet van de eeuwige ordening, waarin u zult moeten leven om weer uw oerwezen te kunnen aannemen, om tot mijn evenbeeld te worden, zoals het uw bestemming is. En tot liefde te worden betekent alle fouten en gebreken, die nog aan uw ziel kleven, af te leggen, te strijden tegen alle begeerten van minderwaardige aard, uw wezen te vormen tot deemoed, zachtmoedigheid, vredelievendheid, barmhartigheid, gerechtigheid, geduld - alle slechte eigenschappen af te leggen en steeds innig verbonden te blijven met Mij, die u in Jezus Christus erkent als uw Vader van eeuwigheid.

In het leven op aarde moet u tegen alle fouten strijden, dan zal uw ziel helder worden als een diamant en de lichtstralen kunnen opnemen die haar gelukzaligheid in het geestelijke rijk uitmaken. En dan zal ze eeuwig leven, ze zal geen dood meer kennen, geen zonde, geen smet, ze zal rein en zuiver zijn en dus ook mijn nabijheid waardig en ze zal Mij kunnen aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Want ze zal haar Heiland Jezus Christus zien in wie Ik zelf Me voor mijn schepselen zichtbaar heb gemaakt, zoals het eens hun verlangen was.

De vorming van uzelf tot liefde zult u mensen op aarde tot stand moeten brengen, wilt u eens onmetelijk gelukzalig zijn. Maar zorg eerst dat u vrij wordt van uw zondenlast, want deze trekt u naar beneden in de diepte en belast met zonde is u het binnengaan in het lichtrijk ontzegd. En wanneer het moeilijk valt in Jezus Christus te geloven, tracht dan te bidden tot uw God en Schepper die u in het leven riep en vraag Hem dat Hij u verlichting mag schenken, dat Hij u mag helpen te geloven. En Ik zal dit verzoek waarlijk vervullen, degene die begeert te weten zal Ik niet in onwetendheid laten, en Ik zal hem de waarheid zo voorhouden, dat hij ze zal kunnen aannemen, want het geloof in Jezus Christus als Gods Zoon en Verlosser van de wereld is absoluut noodzakelijk om te worden opgenomen in het rijk van vrede en gelukzaligheid. Dan pas erkent u Mij ook, die u eens niet wilde erkennen, van wie u zich vrijwillig afscheidde en in de diepte bent gestort.

U zult nu vrijwillig naar Mij moeten terugverlangen en u geeft blijk van deze wil wanneer u zich tot Jezus Christus wendt en Hem uw zondenschuld bekent met het verzoek om vergeving. Dan zijn de zonden u vergeven, Ik zelf spreek u daarvan vrij, die in de mens Jezus voor u het verlossingswerk heb volbracht, en Ik help u ook dat u nog op aarde tot rijpheid komt, wanneer het maar uw wil is, dat u zich met Mij verenigt, dat u vrijwillig weer naar Mij terugkeert en u weer zo vormt zoals u was in het allereerste begin.

Amen