Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7850
13 maart 1961

De ware kerk van Christus - Petrus de rots

Iedere gelovige christen behoort tot de kerk die Ik zelf op aarde heb gesticht. Maar Ik leg de nadruk op gelovige: iedere gelovige christen. Want veel mensen noemen zich christen, alleen maar omdat ze deel uitmaken van een christelijke geloofsgemeenschap. Een kerkgenootschap dat weliswaar Christus predikt, maar wat niet bewijst dat de mensen ook levend in Hem geloven. En Ik vorder dit geloof in Mij, want op een diep levend geloof is mijn kerk gebouwd. De leerstellingen die traditiegetrouw worden doorgegeven, worden door de mensen weliswaar niet openlijk afgewezen - ze durven ze niet tegen te spreken - maar een diep vaststaand geloof in mijn verlossingswerk, in mijn werkzaam zijn als mens op deze aarde, bezitten ze niet. En zo kan Ik hen ook niet als levende christenen erkennen die bij mijn kerk horen. Veeleer zijn het slechts meelopers, vormchristenen. Het zijn mensen die zich nog nooit serieus met het vraagstuk van de menswording Gods in Jezus hebben beziggehouden, die ook niet op de hoogte zijn van de missie van de mens Jezus, maar die het gebeuren rond de mens Jezus alleen als een legende beschouwen, die misschien in Hem geloven als een idealist die het beste wilde voor de mensheid. Maar ook dat kan Ik niet als "geloof in Jezus Christus en Zijn werk van verlossing" waarderen.

Maar wie vaststaat in het levend geloof, die weet ook waarom Ik zoiets verlang: om hem eeuwig gelukzalig te kunnen maken. Want ontegenzeglijk is daar de liefde voor nodig die pas een levend geloof voortbrengt. En deze liefde is het, die u mensen zult moeten bezitten om tot een helder inzicht te komen van datgene wat mijn verlossingswerk voor u mensen betekende en waarom Ik over de aarde ben gegaan. En alleen zij die door de liefde tot een dergelijk inzicht zijn gekomen, kunnen ook van een rijp worden van hun ziel spreken, die zin en doel is van de gang over de aarde als mens. Want in dezen is mijn Geest werkzaam geworden, die Ik heb beloofd aan allen die bij mijn Kerk horen, die in Mij geloven.

De verlichting door de Geest is het teken van het behoren tot mijn kerk, die Ik zelf op aarde heb gesticht. En wanneer u mensen zich voor "christen" uitgeeft en uw geest is nog niet verlicht, dan zegt de naam "christen" helemaal niets. U bevindt zich buiten mijn kerk, zelfs wanneer u hoort bij een organisatie die Mij predikt, want u schenkt geen aandacht aan die prediking die alleen belangrijk is: dat u de geboden van de liefde vervult, die wel elke kerk leert maar niet in het middelpunt plaatst en er daarom ook meestal alleen maar dode christenen uit voort zullen komen. Maar wie in de liefde leeft, kan lid zijn van elke kerkelijke organisatie. Hij zal lid zijn van mijn kerk, omdat deze gebaseerd is op het levende geloof dat door de liefde levend is geworden.

U zult alleen maar door de liefde zalig kunnen worden. En dus zult u mijn goddelijke leer van de liefde moeten naleven en Mij daardoor bewijzen, dat u bij mijn kerk zult willen behoren. En omdat de goddelijke leer van de liefde in elke christelijke organisatie wordt gepredikt, zult u deze leer met de hoogste prioriteit moeten ontplooien. U zult geen voorrang mogen geven aan andere geboden, door mensen toegevoegd en uitgevaardigd, want deze helpen u niet om uw ziel rijp te laten worden. Integendeel, ze houden u alleen maar ervan af mijn wil te vervullen: de geboden van de liefde tot God en tot de naaste die Ik u heb gegeven. En zo kunnen er dus ook uit elke kerkgemeenschap levende christenen voortkomen die dan als leden van de door Mij gegrondveste kerk zullen gelden. Maar ook geen van deze kerken zal er aanspraak op kunnen maken, de alleen zaligmakende kerk te zijn, omdat alleen de liefde zalig maakt en deze door aanhangers van alle godsdienstige richtingen kan en zal worden beoefend, die dan ook als ware christenen gelden, die kandidaten zijn voor mijn rijk dat niet van deze wereld is.

Het is dus niet van betekenis bij welke geestelijke richting u mensen zich in het leven op aarde aansluit, wanneer u maar door een leven in liefde tot een levend geloof in Mij en mijn werk van verlossing zult komen. Dan zal Ik u opnemen in mijn kerk, dan ontplooit u ook ten volle mijn woord dat Ik op aarde predikte. U volgt Mij na wanneer u een levenswandel in liefde leidt zoals Ik het heb gedaan. U wordt daardoor ware aanhangers van mijn leer, want daarom kwam Ik naar de aarde, om de liefde te ontsteken die u mensen door het inwerken van mijn tegenstander had verstikt.

Ik leerde u liefde en leefde ze voluit. En wie nu net als Ik in de liefde leeft, volgt Mij na. Hij sluit zich bij Mij aan, hij behoort tot de kerk die Ik stichtte, omdat hij nu ook een geloof zal bezitten als Petrus, de rots waarop Ik mijn kerk heb gebouwd. Begrijp deze woorden juist en pas ze niet toe vanuit een verkeerde uitleg. Want tot navolgers van Petrus kunnen alleen die mensen worden gerekend, die in zich net zo'n sterk geloof hebben verkregen door een leven in liefde en die zich daarom ook met recht als aanhangers van "mijn kerk" kunnen bestempelen.

Amen