Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7825
14 februari 1961

Opheldering over Jezus en Zijn missie

En door het verlossingswerk van Jezus Christus is voor jullie de poort naar het eeuwige leven geopend. Jullie hadden nooit meer door deze poort kunnen binnengaan, want het rijk van het licht was ontoegankelijk voor de wezens der duisternis, en jullie verblijven zo lang in de duisternis, tot de oerzonde, die jullie in dit rijk der duisternis heeft gestort, van jullie afgenomen is.

Maar jullie zijn een deel van Mij, en Ik laat jullie eeuwig niet los. Doch eerst moeten jullie je weer omvormen tot liefde, en wanneer jullie liefde in jullie hebben, zullen jullie ook erg je best doen dichter bij Jezus te komen, die jullie Verlosser is, en tegelijk ook bij Mij, die in Hem was, die in Jezus Christus voor jullie tot de zichtbare God geworden ben.

Zolang de mensen echter niet weten, dat hun toenmalige afvalligheid van Mij de reden is voor hun menszijn op aarde, zolang zij niet weten, dat zij zich op de terugweg uit de diepte naar Mij bevinden en nu nog maar een beroep hoeven te doen op de laatste hulpverlening door Jezus Christus, om weer geheel met Mij verenigd te zijn - zolang zullen zij ook niet het leven als mens op aarde bewust gebruiken voor de verandering van hun wezen, de verandering tot liefde. En de gang over de aarde kan dan ook tevergeefs geweest zijn.

En daarom wordt de mensen ook steeds weer een weten toegestuurd over Jezus Christus, de goddelijke Verlosser, want de weg naar Hem moeten zij hebben gevonden, tijdens hun leven op aarde, omdat zij anders niet het rijk van het licht en de zaligheid kunnen binnengaan - wanneer het aardse leven voor hen voorbij is.

Weliswaar laat Hij zich ook nog in het hiernamaals vinden, als de ziel gewillig is en Hem smeekt om erbarmen. Maar daarginds neemt de ziel veel moeilijker een onderrichting aan, wanneer zij Hem op aarde heeft afgewezen. Ik wil echter, dat jullie mijn rijk kunnen binnengaan na jullie lichamelijke dood, en daartoe wijs Ik jullie steeds weer de weg, die jullie moeten gaan: de weg naar het kruis.

Alleen via Golgotha bereiken jullie het eeuwige leven, alleen door Jezus en het verlossingswerk te erkennen, door oprecht om vergeving van jullie schuld te vragen, wordt voor jullie de weg geopend in het lichtrijk, in mijn rijk, waar Ik zelf als jullie Heiland en Verlosser op jullie wacht, waar jullie Mij kunnen aanschouwen van aangezicht tot aangezicht.

En als jullie opheldering wordt gegeven over Jezus Christus, de Zoon van God en Verlosser van de wereld, sluit jullie harten daar dan niet voor af, maar neem aan, wat Ik zelf jullie wil doen toekomen over Hem, in wiens lichaam Ik destijds op aarde was, om voor jullie de brug te slaan vanuit het rijk der duisternis naar het rijk van licht.

Verlang met heel jullie hart ernaar, de zuivere waarheid over Hem en het verlossingswerk te horen, en voorwaar, Ik zal haar jullie doen toekomen, opdat jullie je tot Hem wenden en zo ook de terugweg inslaan naar Mij die jullie in Jezus erkennen als jullie God en Vader van eeuwigheid, wanneer jullie over Zijn missie op aarde juist onderricht worden.

Zonder Jezus Christus is er geen heil, zonder Hem is er geen verlossing, zonder Hem is er geen licht en geen zaligheid. Ik wil echter, dat jullie zalig worden, en daarom zal Ik jullie ook steeds weer op Hem wijzen, Ik zal jullie zelf de waarheid doen toekomen, Ik zal jullie het weten ontsluiten over jullie zondige toestand en jullie op de hoogte brengen van de enige weg, jullie zelf daaruit te kunnen bevrijden - opdat jullie in Hem en zijn missie gaan geloven, opdat jullie Hem liefhebben omwille van Zijn grote werk van barmhartigheid en nu ook deze liefde overdragen op Mij, die in Hem was en jullie mensen verloste van zonde en dood.

Amen