Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7690
3 september 1960

Bestemd voor vormchristenen

Er is voor u mensen maar één mogelijkheid om de voltooiing van uw ziel op aarde te bereiken: u moet in liefde leven. Steeds weer zeg Ik u, dat u alleen door de liefde zalig kunt worden. Steeds weer moet Ik u mijn geboden van liefde als het meest noodzakelijke voorhouden, omdat er geen vervanging is voor een leven in liefde, omdat niets u kan helpen zalig te worden als u mijn geboden van liefde niet vervult.

Daarom kunt u doen wat u wilt. U kunt overijverig geboden nakomen die u door mensen gegeven zijn. U kunt alle regels in acht nemen die u als nodig worden voorgehouden. Maar u zult geen stap verder komen in uw geestelijke ontwikkeling, zolang u de liefde buiten beschouwing laat. Overweeg daarom goed als u iets onderneemt of u door de liefde in u daartoe wordt gedreven, of dat u alleen geboden nakomt die u van menselijke zijde gegeven werden en die op geen enkele manier iets met liefdewerk te maken hebben.

Steeds moet u er over nadenken wat de aanleiding is van uw denken en handelen en niets moet u als belangrijk aanvaarden, waar de liefde aan ontbreekt. Juist de mensen, die zich confessioneel gebonden voelen, zijn lauw in het vervullen van mijn geboden van liefde.

Zij richten hun aandacht alleen op traditionele gebruiken. Zij vervullen "plichten" die hun als belangrijk voorgesteld worden, maar daardoor vergroten ze in geen geval de rijpheid van hun ziel. En ze zouden toch moeten weten dat ze alleen op de aarde vertoeven, opdat hun zielen tot rijpheid komen. Steeds weer leg Ik er de nadruk op, dat daar beslist een leven in liefde voor nodig is, dat niets het onbaatzuchtige werken in liefde vervangen kan. En al zijn ze nog zo ijverig in het vervullen van door mensen uitgevaardigde geboden, ze zullen niet het geringste succes voor hun zielen kunnen boeken.

Daarom is alles waardeloos wat u mensen verricht als de liefde daarbij niet bepalend is. En als u zegt: "Alles ter ere Gods", hoe kunt u Mij eren als u Mij niet liefhebt? En hoe kunt u Mij liefhebben als u geen acht slaat op de nood van uw naaste, die toch uw broeder is? Hoe kunt u God liefhebben als de barmhartige naastenliefde u ontbreekt, die het enige bewijs is dat u Mij liefhebt? U leeft verkeerd als u zich gebonden voelt aan confessionele gebruiken en zeden, aan ceremonies en plichtsvervullingen. U verspilt levenskracht, die u door Mij geschonken is opdat u op aarde geestelijke kracht verwerft, en deze kan alleen door werken in liefde verworven worden.

Mensen, neem het aardse leven serieus. Leef niet onverschillig zo verder, dat u er niet eenmaal over nadenkt of uw God en Vader wel genoegen kan nemen met wat u alleen aan uiterlijkheden volbrengt.

Denk er over na, wat Ik zelf van u zou verlangen als Ik weer als mens onder u zou vertoeven, als Ik weer als mens over uw aarde zou gaan.

Gelooft u dat Ik er vreugde aan zou beleven als u mensen vanuit een dood geloof leeft? Dat u alleen mechanisch dingen doet die in mijn ogen nooit waarde kunnen hebben? Hoe stelt u mensen zich uw God en Vader voor? Hoe kunt u mensen met mijn wijsheid verenigen wat u hebt opgebouwd, wat u zich voorstelt als kerk van Christus? Hoe zou Ik welgevallen kunnen hebben aan zeden en gebruiken, aan handelingen die u worden voorgesteld als "Mijn wil"? Ik kan en zal Mij alleen verheugen over hen die werken van liefde verrichten.

Ik zal steeds alleen dat waarderen waarvan liefde de beweegreden is, en de zielen zullen alleen dan tot rijpheid kunnen komen, als de mens zich omvormt tot liefde. Als hij de eigenliefde bestrijdt en zich wijdt aan onbaatzuchtige naastenliefde.

Want het is de liefde die u ontbreekt en die u zich weer eigen moet maken zolang u op aarde bent.

U moet een leven in liefde leiden, anders is uw aardse leven tevergeefs en bereikt u nooit uw doel.

Amen