Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7028
29 januari 1958

Ziekte en leed zijn noodzakelijk om de ziel te reinigen

Draag uw kruis met geduld, word niet wankelmoedig in het geloof en denk er aan dat uw Vader in de hemel alles weet, dat u niet alleen bent in uw nood. Weet dat Ik u op de voet volg en naast u ga, als u maar met Mij verbonden blijft in gedachten, door gebed en liefdewerken. U kunt zich dan getroost tot de mijnen rekenen, boven wie Ik mijn handen beschermend houd - zelfs als zij schijnbaar hulpeloos zijn. Maar u moet Mij vertrouwen en nimmer twijfelen aan mijn liefde, die u slechts vormen wil voor een eeuwig leven in zaligheid.

Het gaat om het heil van uw ziel, en dat hangt af van de lichtgraad waarin u kunt binnengaan na uw lichamelijke dood. Neemt u nu ook slechts lichte omhulsels met u mee dan zal ook de lichtstraal die uw ziel beroeren kan, verzwakt zijn. Doch bent u van alle omhulsels bevrijd, dan zult u ook de hoogste zaligheid genieten die de lichtstralen, die ongehinderd tot u komen u bereiden. U zult onmetelijk zalig zijn, waarvoor u slechts een heel kort smartelijk aards leven heeft moeten verdragen.

Denk hierover na en vertrouw op Mij dat Ik ervan op de hoogte ben, en ook van wat u in staat bent te dragen. Met het oog op het naderende einde zal ook mijn macht zich somtijds openbaren, doch altijd alleen pas dan als een doel bereikt is, wanneer ook het reinigingsproces bij een ziel succesvol was, wanneer ook de ziel genezen is zodat de genezing van het lichaam erop kan volgen opdat dit Mij nog in de laatste tijd diensten kan bewijzen. Want het gaat om het heil van de zielen, en iedere mens is in geestelijke nood die zich nog niet geheel en al aan Mij heeft overgegeven. Diens ziel is nog ziek en heeft 'n goede medicijn nodig, die Ik haar wil aanbieden door u - mijn dienaren van de eindtijd.


Een korte tijd nog en de gelegenheden die de mensen heden nog de redding van hun ziel zouden kunnen brengen, zijn voorbij. Een korte tijd nog en voor ieder mens is het einde gekomen, waarbij hij niet meer voor zijn ziel kan zorgen, wanneer het ondoordringbare nacht is als de ziel niet ontvankelijk voor licht is geworden en haar nood voorbij. Maar zolang de aarde nog bestaat en een mens nog op deze aarde vertoeven mag, moest hij alleen daarvoor zorg dragen dat zijn dichte omhulsel wordt afgestoten, dat zijn ziel het licht bereikt voor de nacht aanbreekt

Want het einde staat onherroepelijk voor u, onherroepelijk wordt u mensen door de nacht verrast, u die niet naar Mij luistert of mijn woorden geen geloof schenkt. U hoeft in het geheel niet te vrezen want u kunt altijd zeker zijn van mijn liefde en erbarmen, maar u moet er ook om vragen. U moet er zelf iets voor doen opdat ook Ik u mijn liefde en ontferming kan doen toekomen. U zou moeite moeten doen de lagere substanties die nog moeten afvallen en uw ziel omgeven kwijt te raken.

En omdat u daarin vaak faalt grijp Ik zelf in en laat nood en ziekte over u komen, die dan dat kunnen bewerkstelligen wat u uit eigen beweging niet doet, namelijk aan uw ziel te arbeiden opdat zij ontvankelijk voor licht, kan ingaan in het geestelijke rijk, want reeds een geringe graad van licht zal uw ziel gelukkig maken. Maar deze lichtgraad kunt u op aarde nog vergroten als u alles in overgave op u neemt, als u uw kruis geduldig en berustend draagt en als u ook op deze wijze deelneemt aan Jezus' weg van het kruis, als u Hem navolgt in liefde en leed.

Dan kan uw ziel zich op aarde reeds vergeestelijken en is haar waarlijk een lot beschoren in het rijk van het licht, dat haar onmetelijk gelukkig maakt. Daarom moet het zwaarste leed u ook niet moedeloos laten worden, want Ik weet wanneer het kruis te zwaar voor u wordt - en dan neem Ik het van u over en draag het voor u. In Mij zult u waarlijk een sterke steun vinden, en Mij is te allen tijde alles mogelijk. Maar u moet er Mij ook om vragen in het volste vertrouwen op mijn liefde, mijn wijsheid en mijn macht. Want deze willen zich uiten tegenover mijn kinderen, tegenover hen die de mijnen zijn en blijven willen tot in alle eeuwigheid.

Amen