Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7122
16 mei 1958

Gods hulpmiddelen om de wil van de mensen op Hem te richten

U mensen zou tijdens het leven op aarde een grote geestelijke vooruitgang kunnen bereiken, want waarlijk alle mogelijkheden worden u ontsloten om de arbeid aan uw ziel te verrichten. U zult door worstelingen worden geleid die u zegevierend zult kunnen doorstaan. Alle hulpmiddelen worden u toegestuurd, er wordt u raad gegeven en u wordt geleid. U hoeft alleen maar te willen dat u aan het doel van uw aards bestaan zult beantwoorden naar Gods wil en alles komt uit als vanzelf. U zou kunnen opklimmen tot een hoog geestelijk niveau en aan het einde van uw leven u blij in de armen laten vallen van Degene Die u over de aarde heeft geleid. Maar tevoren zou u op de hoogte moeten zijn van het doel van uw aards bestaan. U zou moeten geloven wat u daarover wordt verteld. En vooral dit geloof ontbreekt bij u mensen. Daarom legt u de weg over de aarde in onverschilligheid af en gaat voorbij aan alle gelegenheden die u vooruit zouden kunnen helpen. Maar u kunt niet tot een juiste levenswandel worden gedwongen. U moet uw wilsvrijheid behouden, al laat ze u ook meteen weer in de diepte zinken.

U zult in alle vrijheid de weg naar boven moeten gaan. En daarom is er in de eindtijd zo’n afschrikwekkende geestelijke toestand onder de mensheid te constateren. En er kan anders niets gebeuren dan dat de mensen steeds weer vermaand worden aan hun leven na de dood te denken, dat ze steeds weer gewezen worden op de gebrekkige toestand van hun ziel en ze aangeraden wordt te luisteren naar het woord Gods en zich te voegen naar de hun daarin verkondigde wil van God. Maar ook nu is het aan hen overgelaten naar de woorden van de boden van God te luisteren en er naar te handelen of niet.

De mensen kunnen niet gedwongen worden anders te denken. En ze worden ook niet gedwongen, maar toch op alle manieren nog beïnvloed of wakker geschud uit hun slaaptoestand. En daarom mogen u - die een gewekte geest hebt - ook niet de vele wederwaardigheden van het leven verwonderen waaronder u en alle mensen moeten lijden. Wat het ook mag zijn, het behoort tot de middelen die God gebruikt om de mensen tot rede te brengen en begrijpelijkerwijs worden ook die mensen erdoor getroffen die hun best doen te leven naar Gods wil. Maar ze kunnen zich door hun verworven inzichten berustend en geduldig daarop instellen en ook zij zullen er nog voordeel uit halen voor hun positieve ontwikkeling.

Tot de alleen werelds gerichte mens moet het als het ware steeds weer doordringen, dat hij zichzelf niet zijn leven kan vormgeven zoals hij het wil. Hij moet ook vaak inperkingen van zijn levensgenot ondervinden en hij moet inzien dat hij geen heer over zichzelf is, maar dat een Ander zijn lot in de hand houdt, aan Wie hij zich nu moet onderwerpen. Het zijn allemaal slechts middelen om zich aan te passen aan de wil van God, die ook dadelijk aan smartelijkheid zullen verliezen wanneer de mens zich vrijwillig voor Gods wil buigt.

Het aardse leven is waarlijk een beproeving van de wil. En zolang de wil van de mens nog niet gekozen heeft voor God, zolang zullen ook de wezens van het licht en de wezens der duisternis strijd voeren om deze wil. En de mens staat te midden van deze strijd en hij zelf moet de doorslag geven door zijn wilsbeslissing. Maar een geestelijk succes is altijd pas het gevolg van het richten van de wil op God. En zolang de mensen het belang van hun bestaan op aarde niet inzien ten aanzien van de geestelijke ontwikkeling, zolang is hun leven op aarde tevergeefs. En zolang zal God ook trachten in te werken op de mensen door middel van het lot, omdat Zijn liefde Hem ertoe aanzet alle hulpmiddelen aan te wenden die het denken van de mens kunnen veranderen en op Hem zelf kunnen richten.

En hoe dichter het bij het einde is, des te sterker zal Zijn werkzaam zijn op de voorgrond treden. Want het gevaar van de afval in de diepte neemt toe, maar kan niet gedwongen worden tegengehouden. Maar wederom is het ieder mens mogelijk een Macht te onderkennen Die sterker is dan hij zelf. En ieder mens zou zich uit eigen aandrang aan deze Macht kunnen onderwerpen. En heeft hij dit eenmaal gedaan, dan staan hem waarlijk onuitputtelijke genaden ter beschikking, zodat hij nog in de korte tijd tot aan het einde een grote vooruitgang kan boeken, omdat de liefde Gods altijd helpt en hem nu ook de weg omhoog ontsluit.

Amen