Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7925
23 juni 1961

Het openen van de poort naar het lichtrijk door Jezus Christus

De poort naar het rijk van het licht en de zaligheid is voor jullie opnieuw geopend, toen de mens Jezus op Golgotha Zijn leven gaf voor de delging van de zondenschuld van de gehele mensheid. De kloof tussen Mij en jullie werd door Zijn kruisdood overbrugd, de weg die terugvoerde in jullie vaderhuis was weer vrij voor jullie. Dit werk van erbarmen, dat een mens heeft volbracht die Mij zelf volledig in zich had opgenomen en die daarom ook vol kracht was, is uniek geweest. En het zal nooit herhaald hoeven te worden, omdat het voor alle mensen van het verleden, van het heden en van de toekomst werd volbracht.

De dood van de mens Jezus was zo smartelijk, Zijn lichamelijk en geestelijk lijden was zo onmetelijk groot dat het voor Mij voldoende was als verzoening voor de grote oerschuld van de eens van Mij afgevallen geestelijke wezens, dat daarmee ook aan mijn gerechtigheid werd voldaan en dat daardoor mijn liefde jullie allen weer kon aannemen, zonder de wet te overtreden waaraan ook het meest volmaakte wezen zich moet houden omdat anders zijn volmaaktheid schade zou lijden. Ik nam het offer van de mens Jezus aan en de weg werd vrij voor jullie, mijn schepselen, terug in jullie vaderhuis, naar Mij, die jullie eens vrijwillig hadden verlaten.

Wanneer jullie mensen bedenken hoe groot jullie toenmalige schuld was, wanneer jullie aan het onmetelijke lijden en de kwellingen van de mens Jezus denken en wanneer jullie je de heerlijkheden in mijn rijk proberen voor te stellen, dan pas zullen jullie kunnen begrijpen welke grote betekenis het verlossingswerk van Jezus voor jullie mensen heeft en dat jullie je daarom bij Hem moeten aansluiten, omdat jullie anders in de duisternis blijven, omdat anders voor jullie het rijk van het licht en de zaligheid gesloten is en blijft, totdat jullie Hem erkennen en jullie bewust voor Hem kiezen. Pas wanneer het jullie is verduidelijkt dat jullie zondig werden en waaruit jullie grote zonde bestond, is jullie ook het verlossingswerk van Jezus Christus begrijpelijk te maken. Want jullie moeten dit weten omdat anders jullie gang over de aarde nutteloos is, wanneer jullie in dezelfde duisternis overgaan naar het hiernamaals, wanneer jullie nog zijn belast met de oerzonde die de grote kloof tussen jullie en Mij liet ontstaan.

De brug naar Mij is door de mens Jezus voor jullie gebouwd en jullie allen kunnen haar betreden. Jullie kunnen weer naar Mij terugkeren, maar alleen met Hem, met Jezus, de goddelijke Verlosser, wanneer jullie ook een beroep doen op het grote werk van erbarmen, wanneer jullie Hem erkennen en in Hem Mij zelf, die op aarde neerdaalde om in de mens Jezus mijn intrek te nemen, om zelf in Hem het verlossingswerk te volbrengen opdat de poort naar het lichtrijk weer voor jullie geopend werd en jullie nu kunnen terugkeren in jullie vaderhuis.

Jullie vroegere zondenschuld is afgelost door de kruisdood van Jezus. Doch ieder mens afzonderlijk moet zijn houding bepalen ten opzichte van Hem en Zijn verlossingswerk. De brug is geslagen, maar ieder mens afzonderlijk moet deze betreden en de weg nemen naar Mij, die aan de andere kant van de kloof op jullie wacht en jullie vreugdevol weer wil opnemen in mijn rijk. Jullie zondenschuld is afgelost, maar jullie moeten die zelf tot onder het kruis dragen, jullie moeten het zelf willen, dat jullie bij hen horen, voor wie het bloed van Jezus vergoten is. Dan pas erkennen jullie Hem en Zijn verlossingswerk, en dan pas bekennen jullie bewust jullie schuld en vragen om vergeving. Dan heeft de goddelijke Verlosser ook voor jullie het werk van erbarmen volbracht, dan heeft ook voor jullie Zijn bloed gevloeid en heeft het jullie ziel gereinigd van alle schuld.

En steeds opnieuw wordt jullie mensen daarom opheldering gegeven, welke betekenis de kruisdood van Jezus voor de totale mensheid heeft. Steeds opnieuw wordt jullie je grote schuld duidelijk gemaakt, die onmetelijk was omdat jullie je destijds bewust van Mij afgescheiden hebben ondanks het helderste inzicht en een hoogst volmaakt wezen. Jullie hadden een schuld op je geladen, die jullie niet in zijn omvang konden meten, en er was waarlijk een zoenoffer nodig dat onmetelijk groot en zwaar was. De mens Jezus heeft het Mij gebracht en omwille van Zijn overgrote liefde voor Zijn medemensen nam Ik dit offer aan en liet het als delging der schuld volstaan.

En nu moeten jullie zelf ook een beroep doen op Zijn grote daad van liefde opdat jullie zondenschuld gedelgd wordt, opdat jullie niet voor een gesloten deur staan, wanneer jullie na de dood het hiernamaals binnengaan. Door Zijn kruisdood zijn de poorten opnieuw geopend. Zijn kruisdood heeft aan jullie mensen verlossing gebracht, met Zijn bloed heeft Hij jullie zielen vrijgekocht van mijn tegenstander. En zo is Hij waarlijk jullie Verlosser uit alle nood geworden, want Hij gaf jullie het leven terug. Hij heeft jullie vrijgemaakt van zonde en dood. Hij nam alle schuld op zich en ging daarmee de weg naar het kruis.

De liefde die Hem vervulde heeft dit werk volbracht en deze liefde was Ik zelf. Jullie Vader van eeuwigheid was zelf in de mens Jezus, jullie Vader van eeuwigheid is zelf aan het kruis gestorven voor jullie en jullie zonden, Hij zelf heeft de brug gebouwd om jullie thuis te halen in Zijn rijk. En jullie allemaal moeten deze brug betreden als jullie zalig willen worden.

Amen