Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7881
28 april 1961

Kennisneming van het heilsplan van God

Dat Ik u mijn eeuwige heilsplan onthul, moet u de belangrijkheid van de tijd waarin u leeft, laten beseffen. In alle duidelijkheid doe Ik u een weten toekomen dat u inzicht verschaft in mijn besturen en werkzaam zijn, dat u uw levensdoel op aarde, de zin en het doel van de schepping, duidelijk maakt - een weten dat zo geweldig en omvangrijk is zoals u van menselijke kant uit niet zou kunnen worden aangeboden - een weten dat u alleen door het werkzaam zijn van mijn geest kan worden overgebracht. Ik breng een licht naar de aarde, dat uitermate helder straalt en dat het donker verjagen kan wanneer u, mensen u openstelt, als u onder de indruk raakt zodra Ik u aanspreek. En de reden om u dit ongewone weten toe te sturen is dat de mensen kort voor het einde staan.

Bent u nu in mijn heilsplan ingewijd, dan begrijpt u ook dat een verlossingsperiode een einde heeft en hebben moet, omdat u dan alles leert bezien vanuit dit gezichtspunt; dat het gevallen geestelijke de mogelijkheid moet worden gegeven, te streven naar de weg die terugleidt naar Mij - hetzij de mens of ook het nog in de schepping gebonden geestelijke, dat in zijn oersubstantie als wezen van Mij uitging en als wezen ook in het vaderhuis terug moet keren. Kent u mijn heilsplan van eeuwigheid, dan bent u ook op de hoogte van de eindeloze ontwikkelingsgang die het gevallene moet afleggen om weer op te kunnen stijgen en dan denkt u ook vol erbarmen aan datgene, dat het stadium van mens nog niet bereikt heeft en in zijn onvrijheid lijdt, omdat het oorspronkelijk als iets geestelijks dat vrij was van Mij was uitgegaan.

En dan weet u ook dat het komt door de vrije wil van de mens, als hij faalt in zijn aardse leven en dat deze vrije wil bijgevolg zelf zijn lot veroorzaakt, dat hij de weg over de aarde onterecht aflegt wan-neer hij de genade om als mens belichaamd te zijn, niet gebruikt. En dan zult u ook begrijpen dat dit geestelijke zelf zijn leven op aarde vergooit, en daarom een beëindigen van een verlossingsperiode alleen maar nog een daad van liefde van mijn kant is, die ook het geestelijke wil helpen op te stijgen, dat hevig verlangt naar de laatste omvorming om zich voorgoed te kunnen bevrijden door als mens de gang over de aarde te gaan.

En u, mensen in deze laatste tijd voor het einde, breng Ik op de hoogte van mijn heilsplan en dit is voor u een ongewone genade, omdat u nu makkelijker in staat bent te geloven aan een einde, als u de verbanden eenmaal goed hebt doorzien. Want ofschoon voor Mij duizend jaren gelijk zijn aan een dag, eens is toch de laatste dag gekomen die van eeuwigheid af is bepaald. En dan zal Ik de bokken van de schapen scheiden en zullen zij gered worden die Mij trouw zijn gebleven en blijven, geen enkele van dezen zal hoeven te vrezen als de aarde schudt en beeft, want hun leven is veilig gesteld tot in alle eeuwigheid.

Begrijp dus mijn woorden goed en twijfel niet aan Mij en mijn woord, dat u uit den hogen toeklinkt, dat u een naderend einde aankondigt en dat vervuld wordt omdat het waarheid is. U, die kennis neemt van mijn openbaringen, zult waarlijk makkelijk kunnen geloven, omdat u de hele samenhang weet. Want daarom heb Ik u mijn heilsplan geopenbaard, daarom is u een ongewoon weten toegezonden, dat u licht zou geven, opdat u zult kunnen geloven. U zult Mij niet kunnen overhalen mijn heilsplan niet door te voeren, u zult de dag van het einde niet meer tegen kunnen houden, omdat die sinds eeuwigheid is voorbeschikt. Maar ieder van u kan bij diegenen horen die Ik mijn bescherming heb beloofd wanneer ze Mij trouw blijven. U zult bij de weinigen die gerechtvaardigd zijn, behoren, die mijn arm zal beschermen, die Ik ophef van de aarde als het uur gekomen is dat voor alle scheppingen op, in en boven de aarde een einde betekent.

Want mijn macht is groot, mijn liefde zonder einde en ze gaat uit naar al het nog onverloste geestelijke. En mijn wijsheid ziet waarlijk ook de juiste tijd waarin een verandering nodig is, zal de positieve ontwikkelingen volgens mijn eeuwige ordening verder gaan. En mijn liefde, wijsheid en macht zal steeds aan het werk zijn als het erom gaat al het gevallen geestelijke terug te voeren, dat huiswaarts moet keren in mijn vaderhuis.

Amen