Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

REGISTER: BD.2001 - BD.3000


BD.2020 De innerlijke stem - Gedachte - Daad
BD.2033 Catastrofe - Vervulling van de schrift - Gods liefde voor de mensheid
BD.2034 De leer van de voorbeschikking
BD.2039 Denkactiviteit (Op 'n vraag van Bertha Dudde)
BD.2045 Lauwheid - Wilszwakte - Verslappen in gebed
BD.2046 Die rein van harte zijn - Waarheid
BD.2055 Deemoedig gebed voorwaarde voor overdracht van weten
BD.2056 Drie-eenheid
BD.2059 Overtreding van goddelijke geboden - Zonde - Gebondenheid
BD.2061 Het juiste gebed - Vervulling - "Vader, uw wil geschiede"
BD.2075 Zielen van overledenen in de nabijheid van de aarde
BD.2083 Misbruik van de gaven die de mens van het dier onderscheiden
BD.2086 Doel van de natuurcatastrofen
BD.2096 Missie - Strijders voor het rijk Gods - Aardse maatregelen
BD.2101 De genaden van het verlossingswerk
BD.2104 Het diepste gevoel is het richtsnoer voor de levenswandel
BD.2105 Het proces van overdracht is een daad van geestelijke straling van kracht
BD.2106 De afval van God - Het terugleiden naar de Oerkracht
BD.2107 "Waar twee of drie in mijn naam verzameld zijn"
BD.2111 De oorsprong van de gedachte in het hart van de mens
BD.2113 Geloof in een voortbestaan - Uitwerking van het leven op aarde in het hiernamaals
BD.2117 Gods beschikking - Verkeerde wil
BD.2119 Uitstraling van liefde - Het worstelen van de lichtwezens om zielen
BD.2129 Gebed - Vereniging met God - Belangrijk gebeuren
BD.2133 Het werkzaam zijn van de goddelijke geest
BD.2136 "De mens is tot niets in staat zonder goddelijke genade" - Gevaar
BD.2142 Hemellichamen - Geestelijke en aardse substantie
BD.2143 Sterren - Geestelijke en aardse substantie
BD.2144 Omvorming van de uiterlijke vorm na de lichamelijke dood - Geestelijk dood zijn - Activiteit - Niets doen
BD.2146 Strijd tegen Christus - Bijstand van God - Twijfel - Werktuig
BD.2147 "Wie in de liefde blijft, die blijft in Mij en Ik in hem"
BD.2165 Gebed voor de zielen in het hiernamaals die op aarde geen liefde hebben verworven
BD.2168a Christendom - Liefdesleer - Onderkennen van de goddelijkheid van Jezus (1)
BD.2168b Christendom - Liefdesleer - Onderkennen van de goddelijkheid van Jezus (2)
BD.2172 Het bidden voor mensen die ver van God af staan
BD.2174 Dankbaarheid van de door het gebed verloste zielen in het hiernamaals
BD.2175 Erupties - Daad van bevrijding voor het geestelijke in de vaste vorm
BD.2197 De catastrofe en de nood daarna
BD.2199 Uitwerking van de tegen God gerichte wil
BD.2203 Het boek der boeken - 'n Lamp zonder olie
BD.2204 Begoocheling van de satan - Masker - Materie
BD.2211 Het wereldgericht - De wegneming
BD.2216 Aardse omgeving, capaciteiten en kennis onbelangrijk voor het rijp worden van de ziel
BD.2218 Liefde is de sleutel tot de waarheid
BD.2221 Opvolgers van Petrus - Kerkelijk wereldse macht
BD.2223 Egoïsme - Het ingrijpen van God laatste redmiddel
BD.2224 Het verbreiden van de openbaringen is Gods wil
BD.2231 De leugengeest en zijn werktuigen
BD.2232 Leugen en waarheid in hun oorsprong
BD.2233 Hemelse gelukzaligheid
BD.2246 Catastrofe
BD.2250 Woorden van de Vader - De stem van God - Luisteren naar het innerlijk
BD.2254 Traditioneel geloof - Gehoorzaamheid - Vrije beslissing
BD.2259 De aan God gelijke wil van het volmaakte geestelijke en werkzaam zijn - Scheppen en weer tot leven brengen
BD.2267 Dienen in liefde uit vrije wil
BD.2268 Eigenliefde - Een geringe wil om verlossend bezig te zijn
BD.2284 Hemelse heerlijkheid - Geestelijk schouwen
BD.2287 De goddelijke liefdevonk - Ware en verkeerde liefde
BD.2289 God is de Liefde - Het mysterie van de liefde
BD.2292 Christendom - Vormen - Strijd tegen geestelijke richtingen toegelaten
BD.2296 Goddelijke ingreep - Verwoesting van het bezit
BD.2300 Levend geloof
BD.2302 Denken met het hart en met het verstand - Waarheid
BD.2304 Levensbeschouwing met Jezus Christus
BD.2320 Zuivere waarheid - Afwijkingen - Misvorming
BD.2313 Voortijdige verwoestingen en de gevolgen
BD.2330 Levensomstandigheden overeenkomstig de graad van rijpheid van de ziel en voorkennis daarvan
BD.2336 Het worstelen in het hiernamaals - Herhaalde belichaming op aarde?
BD.2340 Goddelijke gerechtigheid - Ingreep - Catastrofe
BD.2342 Het lijden en sterven van Jezus aan het kruis - Zoenoffer
BD.2344 De ziel - Drager van alle scheppingswerken
BD.2345 Lichaam en ziel van Jezus Christus waren op God gericht
BD.2348 Het stervensuur
BD.2360 Wedergeboorte van de Geest
BD.2361 Het beëindigen van de worsteling der volkeren
BD.2363 Denkapparaat - De toevloed van goede of slechte gedachten
BD.2369 Einde van de tijd van genade - Zwaarste leed
BD.2372 Voor hen die God zoeken zijn dwaalleren een barrière
BD.2375 "Het verstand van de verstandigen zal worden verworpen"
BD.2379 Predikambt - Ware predikers - Opnamevaten
BD.2381 Het smeken van de arme zielen om het gebed
BD.2382 De verzwakte wil en de overwinning ervan
BD.2383a De leer van de onfeilbaarheid van het hoofd van de kerk (1)
BD.2383b De leer van de onfeilbaarheid van het hoofd van de kerk (2)
BD.2388a De komende gebeurtenis (1)
BD.2388b De komende gebeurtenis (2)
BD.2400 Het leed komt over rechtvaardigen en onrechtvaardigen
BD.2401 Omgang met de overledenen - Zielen in de nabijheid van de aarde
BD.2409 Waarom het gebed noodzakelijk is
BD.2412 Geestelijke dwang - Menselijke geboden - Het bestrijden van de leer van Christus
BD.2414 Verandering van de wil - Gedwongen toestand - Bestemming - Oertoestand
BD.2415 "Wat geen menselijk oog ooit gezien…"
BD.2417 De verantwoordelijkheid van de ziel in het aardse leven
BD.2437 Voortekenen voor 'n natuurverschijnsel - Vermelding van Jezus op aarde
BD.2441 De door God voorgeschreven levensweg - Vrije wil - Daad en gevolg
BD.2444 Het niet inzien van onrecht - Opkomen voor recht
BD.2445 Liefdeloosheid - Strijd van de wereld tegen de leer van de liefde
BD.2448 Activiteit in het binnenste der aarde - Erupties
BD.2449 Catastrofen in de natuur en hun geestelijke verklaring
BD.2450 Verwerven van genaden in het hiernamaals - Werkzaamheid in lichtsferen
BD.2452 Jezus Christus - Gods Zoon
BD.2454 De meest eenvoudige leefwijze in de komende tijd - Het lot van ieder afzonderlijk
BD.2455 Bekoringen van de kant van de onderwereld en strijd
BD.2461 Zedeloosheid - Ongeschreven wetten
BD.2464 Helderzienden - Goede of slechte krachten
BD.2465 Zalig zijn de armen van geest - Het niet herkennen van de goddelijke gaven
BD.2466 Offerbereidheid - Koninklijk loon - Het zijn intrek nemen van de Heer
BD.2468 Wil en genade (Wat is het eerste?)
BD.2474 Leugen - Waarheid - Het bestrijden van de dwaling
BD.2488 Geschillen van het leven zijn genade
BD.2489 Wil en daad - Verantwoording
BD.2494 Wat is materie?
BD.2496 Verkeer met het hiernamaals - Bereidheid om te geven (Spiritisme)
BD.2507 Gods wil - Geboden - Vrede en orde - Uitwerking
BD.2510 Het overbrengen van het goddelijke woord in drievoudige vorm
BD.2513 Mensen uit de prehistorie - Verantwoordelijkheid
BD.2514 De mens van de tegenwoordige tijd - Bekwaamheden
BD.2515 Talenten - Opdracht - Achteruitgang - Nieuwe aarde
BD.2516 Woorden van de Vader - "Vraag, dan zal u gegeven worden"
BD.2522 Bij ceremoniële handelingen wordt de wil beoordeeld
BD.2524 Verkeerde uitleg van de heilige schrift - Dwaalleren
BD.2532 Geest en lichaam proberen de ziel te winnen
BD.2534 "Ik zal komen als een dief in de nacht"
BD.2540 Het doel van de schepping is de aanpassing aan God
BD.2544 Geloof aan de onsterfelijkheid van de ziel is nodig om aan zichzelf te werken
BD.2551 Het zich losmaken van aardse goederen - Ontberingen
BD.2553 Rusten de doden?
BD.2554 Ontstaan en vergaan - Dood - Het binnengaan in het geestelijke rijk
BD.2555 Onbegrip tegenover de voorspellingen - Noodzaak
BD.2561 Een hart dat bereid is te ontvangen - Goede Herder
BD.2734 Het zichtbare verschijnen van de Heer - "Waar twee of drie samen zijn in mijn naam"
BD.2744 Ondoorgronde natuurkrachten - De wezenlijke werking ervan
BD.2749 Gods wegen zijn vaak onbegrijpelijk
BD.2752 Woorden van liefde van de Vader
BD.2757 De wil van God en de toelating door God
BD.2762 "Open uw harten"
BD.2767 Het geloof aan een voortleven van de ziel - De genade van God
BD.2768 Betekenis van de kruisdood van Jezus en gevolgen van de afwijzing
BD.2771 Het geloof in God als oorsprong van de schepping
BD.2775 Incarnatie
BD.2776 De wil om te leven - De angst voor de dood
BD.2778 Verleiding in de vorm van aards amusement
BD.2783 Opofferingsgezinde liefde
BD.2785 Verwoestingen door menselijk willen
BD.2787 Luisteren naar de stem van binnen - Gaven van boven - Alles wat goed is, is goddelijk
BD.2795 Nakomelingschap - In ongeduld wachtende zielen
BD.2797 De kracht van het goddelijke woord - Profeet - De wederkomst van de Heer
BD.2800 Beroepsmatige missionarissen - Schoolkennis
BD.2803 Einde van de wereldbrand - Het tot stand brengen van goddelijke ordening
BD.2806 Verstandelijk onderzoeken - Werkzaam zijn van de geest - Hart
BD.2810 Haat en zijn uitwerkingen
BD.2811 Het woeden van de natuurkrachten - Totale verandering van de levensomstandigheden
BD.2813 Het belang van het nog op aarde tot stand brengen van de verbinding met God
BD.2828 De omvang van de verwoesting - Natuurcatastrofe
BD.2829 Voorwaarden om het goddelijke woord in ontvangst te nemen
BD.2831 De missie van hen die God willen dienen - 't Verbreiden van de waarheid
BD.2834 De taal van de natuur - Schepping en Schepper
BD.2839 Leed en ellende door goddelijk ingrijpen
BD.2850 God verlangt geloof in voorspellingen
BD.2856 Het werkzaam zijn van de tegenstander en diens kluistering
BD.2860 Onvergankelijkheid - De ziel
BD.2867 Voorbede en verhoring
BD.2868 De kracht van de voorbede
BD.2873 Iedere ontwikkelingsfase is eenmalig in een verlossingsperiode (1)
BD.2874 Iedere ontwikkelingsfase is eenmalig in een verlossingsperiode (2)
BD.2875 Iedere ontwikkelingsfase is eenmalig in een verlossingsperiode (3)
BD.2878 Het weten van het werkzaam zijn van de geest in de mens
BD.2880 Ernstige aansporing de mensen te wijzen op de komende geloofsstrijd
BD.2881 Belichaming van de lichtwezens - Missie
BD.2885 Leugen en dwaling - Dieptepunt - Opleving of teruggang
BD.2893 Onbaatzuchtig in liefde werkzaam zijn - De juiste wandel voor God
BD.2895 Verzoekingen - Innerlijke gevechten - Het beproeven van de wil
BD.2901 Wreedheden - Eindtijd - Laatste oordeel
BD.2904 Het masker van de tegenstander - Aan de vruchten zult u ze herkennen
BD.2910 Omvorming van de materie - Oplossen - Ontwikkelingsgang
BD.2912 Houd de dood voor ogen
BD.2914 Eigenliefde in het hiernamaals verlengt de toestand van lijden - Hulpvaardigheid
BD.2915 Verwoesting van de vaste vorm - Begin van de ontwikkelingsgang
BD.2917 De wil voor het goede - Vergrote kracht
BD.2923 Strijden of dienen - Arrogantie - Deemoed
BD.2928 Streven naar volmaaktheid

* Recent vertaalde openbaring
De in het grijs weergegeven titels komen alleen voor in het register en zijn niet opgenomen in de themaboekjes