Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.2734
12 mei 1943

Het zichtbare verschijnen van de Heer - "Waar twee of drie samen zijn in mijn naam"

God maakt zich bekend als er acht op Hem wordt geslagen. Hij vertoeft te midden van de zijnen, weliswaar onzichtbaar, maar om het geloof te versterken openbaart Hij zich op velerlei manieren. Hij spreekt met de mensen door Zijn geest door middel van gedachten of ook hoorbaar. Zo vertoeft Hij in het woord onder de mensen die Hem liefhebben en Zijn geboden onderhouden. Maar aan een enkeling wiens liefde voor Hem diep en tot offers bereid is, zal Hij ook zichtbaar verschijnen.

Maar herkennen zullen Hem ook maar weinige. Want Hij zal in een eenvoudige gedaante onder hen zijn. En alleen de liefde van het hart zal Hem herkennen, omdat ze zich sterk tot Hem aangetrokken voelt en daaraan de nabijheid van de Heer herkent. Er zal rust, vrede en eendracht zijn onder de mensen waar de Heer zich zichtbaar openbaart. En iedereen zal elkaar dan in liefde tegemoet treden en als geestverwant zal Hij plotseling in hun midden zijn. En Hij zal liefde uitstralen en de mensen gelukkig maken.

Zijn oog zal vol mildheid en goedheid op de zijnen rusten. En Zijn woord zal troost en kracht schenken. En er zal rust over de mensen komen en elk hart zal vol liefde op Hem gericht zijn, elk oor zal Zijn woorden opnemen. En plotseling zal Hij voor hun ogen verdwijnen en daaraan zullen ze herkennen wie er onder hen heeft vertoefd. En Zijn verschijning zal het geloof van de mensen versterken. Alle twijfel zal verdwijnen en vol moed om getuigenis af te leggen, zullen ze zich nu inzetten voor Hem en Zijn naam. Niets zal hun schrik aanjagen, wat er ook tegen hen wordt ondernomen. Want ze voelen zich begeleid door Hem die ze mochten aanschouwen op al hun wegen.

De Heer zal tot de zijnen komen als ze in grote nood zijn, zichtbaar en onzichtbaar, maar steeds voelbaar in het hart van degenen die Hem liefhebben. Hij zal zich laten zien aan allen die samen zijn gekomen in Zijn naam, of ook aan afzonderlijke mensen die bijzonder sterk in het geloof staan en in liefde leven. En zo zal ook iemand afzonderlijk in staat zijn Hem te zien, terwijl de anderen Hem niet kunnen zien. Maar onzichtbaar is Hij steeds aanwezig waar twee of drie in Zijn naam bijeen zijn. En dus kan ieder ook uit deze belofte van Jezus een sterk geloof putten, als hij deze woorden van Hem steeds voor ogen houdt: "Waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben Ik in hun midden."

Zijn woord is waarheid en waar de Heer vertoeft, daar hoeft de mens niets meer te vrezen van de wereld. God zal zich overal openbaren. Waar een kleine gemeenschap is van godvruchtige en diep gelovige mensen, daar zal Hij zich in de komende tijd ook bekend maken om hen te sterken voor de strijd die ter wille van het geloof zal ontbranden. En daarom daalt Hij lang tevoren al in het woord af tot de mensen naar de aarde en bewijst daardoor dat Hij midden onder hen verblijft, dat Hij naar ieder komt die Hem wil horen, dat Hij hun rechtstreeks of indirect Zijn woord toezendt, opdat ze nota zullen nemen van Zijn altijd zorgzame liefde voor de zijnen die Hij heeft verkozen tot Zijn strijders.

En als het nodig is, zal Hij zich ook zichtbaar vertonen, als Zijn woord in hun harten de liefde voor Hem heeft doen ontvlammen en zij door de liefde in staat zijn, Zijn beeld in zich op te nemen, Hem te aanschouwen met lichamelijke of met geestelijke ogen. En het beeld zal diep in het hart gegrift staan. En steeds zal de mens Hem kunnen zien, wanneer zijn geloof versterking nodig heeft. En steeds weer zal hij troost en kracht kunnen putten, want de liefde van de Heer is ononderbroken bij degene die Hem liefheeft met heel zijn hart.

Amen