Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.2033
17 augustus 1941

Catastrofe - Vervulling van de schrift - Gods liefde voor de mensheid

Slechts weinig mensen richten hun aandacht op de tekenen van de tijd, maar deze weinige weten, dat nu de tijd is gekomen die Jezus Christus heeft aangekondigd. Want er gaat in vervulling, zoals het geschreven staat en ze beseffen dat elke tijd sinds eeuwigheid is voorbeschikt. Dat er een verschrikkelijke catastrofe over de aarde komt, lijdt geen twijfel meer. De liefde Gods is grenzenloos en grenzenloos zijn erbarmen. En wat er over de wereld komt is alleen gegrond in Zijn liefde. Want zonder dit gebeuren zou de mensheid aan de ondergang zijn overgeleverd.

God weet van de vele dwalenden, van hun verkeerde wil, van hun liefdeloosheid. Hij kent de toestand van verre verwijdering van Hem, waarin de mensheid zich bevindt, en Hij ontfermt zich over de geestelijke nood. Hij heeft geen ander doel dan deze deerniswekkende toestand van de mensheid te veranderen, hem op te heffen, de mensen te redden uit de diepste benauwenis. En Hij zag de nood van de mensheid vooruit en kondigde ten tijde van Zijn levenswandel al aan, wat Zijn liefde en barmhartigheid over de mensen wil laten komen om hen te redden.

Maar de mensheid kan en wil niet geloven, want ze onderkent God niet meer. Ze lacht en spot, terwijl ze zich naar binnen zou moeten keren, en blijft verder op de weg die naar het verderf leidt. En het uur zal komen, waarin de nood onnoemelijk groot is, waarin de elementen der natuur zullen woeden en de mensen onbekwaam maken te denken en te handelen. Maar er bestaat geen andere mogelijkheid de mensen hun onmacht te laten inzien. Er bestaat geen middel dat zonder dergelijk leed de mensheid zou kunnen bewegen zich op God te richten. En wil ze niet geheel verloren gaan, dan moet ze dat gebeuren op zich nemen, dat eeuwigheden is voorbestemd en zo komen zal, zoals de Heer het heeft verkondigd.

Amen