Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.2762
1 juni 1943

"Open uw harten"

Maak uw harten wijd open en bereid om Mij op te nemen in het woord. En laat daartoe uw wil actief worden, want alleen wanneer u ernstig wilt dat Ik bij u vertoef, bent u ook sterk u zo te ontwikkelen, zoals het nodig is voor mijn aanwezigheid bij u. Mijn woord getuigt van mijn liefde. En wil mijn liefde u gelukkig maken, dan zult ook u vol van liefde moeten zijn. Vol liefde moet uw hart voor Mij slaan en vurig naar Mij verlangen. Dan pas kan Ik bij u vertoeven in het woord. Ik kan met u als mijn kinderen spreken en u door mijn nabijheid gelukkig maken. Open daarom uw harten. Wil, dat Ik dichter bij u kom. Maak u gereed Mij te ontvangen en word liefde. Niets anders kan u met Mij samensmelten dan alleen de liefde. Want als u in de liefde leeft, past u zich aan bij Mij, de Liefde zelf. Liefde moet uw hele hart vervullen. In de liefde voor de naaste moet de liefde voor Mij tot uitdrukking komen. Dan ben ook Ik met al mijn liefde bij u en u bent voor eeuwig van Mij.

En dat is uw taak op aarde, dat u zich tot liefde vormt, dat u zich oefent in deemoed, zachtmoedigheid, vredelievendheid en geduld. Dat u steeds een voorbeeld zult nemen aan mijn levenswandel op aarde en Mij dus zult navolgen door een leven te leiden zoals Ik het heb geleid, in barmhartige naastenliefde. Dat is uw taak op aarde. En daarvoor geef Ik u kracht als u deze vraagt en u opent voor de stroom van kracht die u toevloeit door mijn woord. Door mijn goddelijke genadegave die eeuwig en altijd wordt overgebracht aan mijn schepselen, die zich tot liefde vormen, dus hun wil op Mij richten en dicht bij Mij willen zijn en dit laten blijken door werken van liefde.

Mijn woord is de onoverwinnelijke krachtstroom die naar u mensen omlaag vloeit. En wie mijn woord heeft, wie het in zich tot leven wekt, die is met mijn kracht doorstroomd. En hij tracht nu met al zijn zinnen bij Mij te komen. Hij voert uit wat Ik hem te doen geef door mijn woord. Hij vervult mijn geboden en zijn ziel wordt rijper. Want nu ontbreekt het hem niet aan kracht, omdat hij deze voortdurend van Mij in ontvangst neemt. En mijn liefde voor u kent geen grenzen en daarom droogt ook de krachtstroom nooit op. Daarom zal Ik eeuwig en altijd in het woord naar de mensen afdalen om ze door de kracht van mijn liefde, door de kracht van mijn woord naar Mij omhoog te heffen. Want wie mijn woord heeft, die dringt Mij tegemoet, omdat ook in hem de liefde is, die een deel is van Mij en zich met Mij wil verenigen. Open uw harten wijd en verleen mijn liefde toegang. Bereid een woning voor Mij in u opdat Ik daar mijn intrek in kan nemen en in u kan werken, en u zult al op aarde gelukzalig zijn.

Mijn liefde biedt u iets dat onvergelijkbaar mooier is dan de wereld u kan bieden. Mijn liefde maakt u vrij van alle gebondenheid. Mijn liefde schenkt u een eeuwig leven in alle kracht en heerlijkheid. Maar u zult deze liefde van Mij moeten willen ontvangen, omdat Ik u niet kan bedenken zonder uw wil, omdat Ik vrije schepselen mijn eigendom wil noemen en niet door dwang op u in kan werken ter wille van uw gelukzaligheid. Verlang daarom vurig naar Mij met al uw zintuigen. Streef niet de wereld en haar vreugden na, maar zoek uw ware leven, uw ware vreugde bij Mij, die u overvloedig kan bedenken wanneer u Mij toegang verleent tot uw hart. Laat Mij tot u spreken in het woord en u kracht toevoeren. Laat me in u wonen en als voortdurende begeleider dicht bij u zijn, en u zult nooit meer de last van de aarde voelen. U wordt door Mij op veilige wegen geleid, het eeuwige vaderland - het rijk dat Ik u heb bereid - tegemoet.

Amen