Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.2551
15 november 1942

Het zich losmaken van aardse goederen - Ontberingen

Maak u los van de banden van de wereld en u zult het grootste succes kunnen boeken, want wat de wereld u biedt is maar van korte duur, maar dan ziet u uw onvolkomenheden in, u die alleen voor de wereld hebt geleefd en geen ander succes hebt te melden dan werelds in aanzien te hebben gestaan. Een leven op aarde in beperkte omstandigheden, een leven in eenvoud en bescheidenheid kan u daarentegen geestelijke goederen van onnoemelijke waarde opleveren. U zult u altijd moeten voorhouden dat de aarde slechts een korte voorbereidingstijd is voor het eigenlijke leven in de eeuwigheid. U zult eraan moeten denken dat u niets van de aardse goederen mee naar boven zult kunnen nemen, dat aanzien en roem nietig zijn met het oog op de dood, dat aards weten waardeloos is in de eeuwigheid.

Verder zult u eraan moeten denken dat het lichaam vergaat en hiermee de genoegens die het begeerde. Alleen de ziel blijft over, wier toestand in overeenstemming is met het streven naar geestelijk goed op aarde. En gaat u op aarde in uiterste bescheidenheid voort en denkt daarbij aan uw ziel, dan bent u meer dan rijk te noemen bij het binnengaan in het hiernamaals, want nu pas heeft het leven op aarde effect. En deze toestand heeft een eeuwigheidsduur zodra hij een staat van licht is, maar hij betekent eindeloze kwellingen voor de ziel die op aarde geestelijk streven heeft nagelaten en alleen aardse successen, een luxe aards leventje en aardse rijkdom nastreefde.

Zolang de wereld u nog lokt, zolang u van haar succes verwacht, zal dit steeds gebeuren ten koste van de ziel. Maar waar de ziel ernstig streeft naar en worstelt om volmaaktheid, daar sterft het verlangen naar de wereld weg. Waar de ziel God zoekt en wil leven tot genoegen van Hem, daar blijven de vreugden van de wereld onopgemerkt. Dit is het juiste leven op aarde, ofschoon de mens zijn plicht moet vervullen, dat wil zeggen zijn levenskracht ten nutte van de medemensen moet gebruiken, zoals het de goddelijke wil is. Want God heeft iedere mens zijn taak opgelegd voor het leven op aarde, waarvan de vervulling bijdraagt tot het verkrijgen van de rijpheid van de ziel, als liefde tot de naaste de drijfveer is en de mens gewillig is zichzelf en zijn kracht in dienst van de naaste te stellen. Maar vergroot levensgenot verkleint het succes van de ziel, want geestelijk streven zal de wereld onopgemerkt laten. Maar wereldse vreugden maken geestelijk streven onmogelijk. En daarom kies en beslis wat u kostbaar dunkt: aards bezit, rijkdom en aanzien en een eeuwig leven zonder licht, of een onopgemerkt leven op aarde in eenvoud dat u benut om uw ziel te vormen om dan vol licht binnen te kunnen gaan in een hiernamaals dat u voor alle kommer en gebrek overvloedig schadeloos stelt.

De mensen denken alleen aan de tegenwoordige tijd en ze trachten alles uit het heden te halen, en toch gaat het leven op aarde snel voorbij en staan ze voor de eeuwigheid, die ze zichzelf tot een heerlijke zouden kunnen vormen als ze het heden, de tijd op aarde, niet zo hoog zouden waarderen. Probeer u daarom vrij te maken van dat wat de wereld u biedt. Want het is zinloze begoocheling, het is vergif voor uw ziel en een voortdurende hindernis voor uw werk aan de ziel. Zoek alleen God in deze wereld, opdat u Hem hebt gevonden als u in die wereld binnengaat die voor uw ziel pas het eigenlijke leven betekent. Want God is uw gelukzaligheid en Zijn liefde omvat u die om Zijnentwil aan de goederen van de aarde geen aandacht schenkt.

Amen