Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.2834
1 augustus 1943

De taal van de natuur - Schepping en Schepper

Laat de natuur tot jullie spreken, welke onbeschrijfelijke wonderwerken ze veraanschouwelijkt en jullie voortdurend mijn liefde en almacht openbaart. Luister en zie, richt jullie blik op elk schepsel en herken daaraan mijn wil om vorm te geven en mijn kracht, en herken Mij zelf in al mijn scheppingswerken. Zie, hoe onvergelijkelijk bekoorlijk en hoe veelzijdig deze scheppingen zijn en hoe zinvol ze ieder hun bestemming vervullen en hoe het doel van elk scheppingswerk het instandhouden van de gehele schepping is.

Laat Mij zelf tot jullie spreken door de natuur, en luister naar mijn stem, dan zullen jullie mijn almacht, liefde en wijsheid inzien en zullen jullie voor haar buigen, dan zullen jullie weten dat jullie het heerlijkste scheppingswerk op aarde zijn, dat uit mijn hand voortgekomen is, en jullie zullen beseffen, hoe oneindig veel Mij aan jullie gelegen is, dat jullie ook in Mij verblijven.

Want elk scheppingswerk is alleen voor jullie ontstaan, het is slechts een voorstadium, waarop jullie je ontwikkeld hebben tot wat jullie nu zijn, tot vrije, zelfstandige schepselen die nog oneindig meer kunnen worden, dan ze nu zijn. Beschouw de natuur en zie haar ontwikkelingsgang, haar groei, die zich in alle scheppingen der natuur laat herkennen. Het geringste wezen is mijn werk, de kleinste grasspriet is mijn gedachte, die tot vorm werd. En elk schepsel gehoorzaamt mijn wil, het voert uit, wat Ik het als opdracht gegeven heb, het dient weer de mens, doordat het zijn bestaan zeker stelt.

Niets is zonder reden en doel, niets geschiedt zonder mijn wil, alles heeft mijn wijsheid en liefde als basis. En als mijn wijsheid jullie niet duidelijk is, omdat jullie geen weet hebben van de samenhang, die alle werken van de schepping met elkaar hebben, besef dan toch mijn liefde, die steeds weer in de wonderen der natuur tot uitdrukking komt. Zie, hoe alles rondom jullie groeit en bloeit, hoe het rijpt en vrucht draagt, zie hoe steeds weer hetzelfde proces zich voltrekt, voor jullie, om voor jullie mensen het leven zeker te stellen en om alles, wat op aarde leeft, te behouden.

Ontelbare scheppingen liet Ik ontstaan in de meest verschillende afmetingen en vormen, met de meest verscheidene bestemmingen, en wanneer jullie de ogen en oren openen, ontgaat jullie niets, en mijn overgrote liefde en wijsheid moet jullie duidelijk worden.

Want Ik geef, opdat jullie kunnen ontvangen, Ik schep, opdat jullie hiervan nuttig gebruik maken, Ik handhaaf en verzorg de schepping, opdat jullie hart zich hierin verheugt en jullie Mij herkennen. Mij, die ben van eeuwigheid en aan wiens bestaan jullie twijfelen, wiens wil en wezen jullie willen uitschakelen en wiens werken jullie als vanzelf ontstaan beschouwen. Jullie wandelen blind aan alle wonderen der schepping voorbij, en jullie begrijpen de taal van de natuur niet, jullie zien de schepping, maar niet de Schepper in haar, jullie zien wel de werking, maar niet de oorzaak, de wil, die aan elke schepping ten grondslag ligt. Jullie geloven vol wijsheid te zijn en het ontstaan van alle dingen te kunnen doorgronden, maar jullie weten is een gedeeltelijk weten, zolang jullie Mij niet als diepste grond van de schepping erkennen.

In iedere schepping van de natuur kom Ik jullie nabij, ze is het uitvloeisel van mijzelf, ze is een gedachte, die naar mijn wil tot vorm werd; iedere schepping in de natuur is een bewijs, dat Ik ben, omdat er zonder Mij niets zou zijn, omdat alleen mijn wil datgene in het leven riep, wat jullie zien en wat jullie omgeeft. En niets kan zijn of worden zonder mijn wil, niets kan bestaan, wanneer mijn wil en mijn wijsheid geen toestemming geeft.

Mijn wil, mijn liefde, mijn wijsheid en mijn kracht echter moet jullie ook het geloof leren in een Wezen, ze moeten jullie laten inzien, dat ze alle aan een Wezen toebehoren, dat dus ook tot jullie wil spreken door de wonderen der natuur, dat innig verbonden wil zijn met jullie, die als ook Zijn scheppingswerken, beweegreden zijn tot het ontstaan van de totale schepping.

Ik wil, dat jullie wetend worden, maar dan moeten jullie luisteren naar de taal der schepping, naar de stem, die zich in de natuur aan jullie kenbaar maakt, jullie moeten met Mij, als de werkelijke Schepper van alle dingen samenspraak houden en Ik zal jullie op jullie vragen antwoord geven, Ik zal jullie bedenken, overeenkomstig jullie wil naar waarheid, zodra jullie Mij als de Gever van de waarheid erkennen.

Ik ben jullie te allen tijde nabij, zodra jullie verlangen Mij te horen, zodra jullie maar één gedachte naar Mij omhoog zenden. En daarom zullen jullie Mij vinden, waar jullie ook maar verblijven, maar het beste zullen jullie Mij zoeken in de eenzaamheid, waar alles om jullie heen herinnert aan de Schepper, die hemel en aarde liet ontstaan door Zijn wil. Omdat Zijn liefde Hem gelastte, het wezenlijke, dat zich eens van Hem afgescheiden had, een mogelijkheid te geven, Hem weer nabij te komen. En het weten daarvan moet ook jullie mensen toekomen, het weten daarvan moeten jullie zelf begeren, en daarom moeten jullie luisteren naar de taal der schepping, want hierdoor spreek Ik tot jullie, wie Mij willen horen.

Amen