Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.2893
24 september 1943

Onbaatzuchtig in liefde werkzaam zijn - De juiste wandel voor God

Onderzoek uzelf. Oefen strengste kritiek uit op uzelf in hoeverre u zich aan de geboden van God onderwerpt en of uw denken en handelen overeenstemmen met de wil van God. U zult aan één ding moeten denken, dat u niet voorbij gaat aan het goddelijk gebod van de liefde. U zult steeds tot richtsnoer moeten nemen, dat u in liefde werkzaam bent op een onbaatzuchtige manier. U hebt op aarde een taak te vervullen: uw ziel rijp te laten worden. En u kunt dit alleen door een levenswandel te leiden die God welgevallig is, dus geheel en al beantwoordt aan Zijn wil. En daarom zult u uw best moeten doen elke eigenliefde af te leggen. U zult onder afzien van de eigen wensen steeds moeten proberen de medemens gelukkig te maken. U zult hem de liefde moeten bewijzen die Jezus Christus u heeft geleerd, de zuivere onzelfzuchtige liefde die ook opofferingsgezind is en die geen eigen voordeel nastreeft.

Zo’n liefde is God welgevallig en zal u geestelijke vooruitgang opleveren. U zult het doel van uw aards bestaan vervullen en u zult daarvoor in ruil de liefde Gods ontvangen die Zijn liefde alleen over u kan uitzenden als u zelf in liefde werkzaam bent. En deze goddelijke liefde zal u gelukkig maken. Ze zal u duizendvoudig vergoeden wat u op aarde opgeeft, wat u vrijwillig voor Hem opoffert om de naaste te helpen. En zo zult u zich altijd de goddelijke liefde moeten proberen waardig te maken, door een levenswandel geheel naar Zijn wil. U offert niet, maar u ontvangt. Het zijn alleen andere goederen die de onbaatzuchtige naastenliefde u oplevert. Het zijn geen aardse goederen of vreugden van de wereld, maar het is zuiver geestelijk goed dat God u nu bezorgt. Want alleen dit is ware rijkdom die onvergankelijk is en die u nooit meer hoeft af te staan als u het eenmaal hebt ontvangen.

Gods liefde bedenkt uw ziel en tracht haar gelukkig te maken. En wat u uit Zijn hand in ontvangst neemt, is waarlijk heel wat waardevoller dan wat de wereld u kan bieden, wat u aan aardse vervulling nastreeft. De liefde Gods heeft geen maat en kan u in alle volheid toestromen, zodat u op aarde al de gelukzaligheid kunt genieten die uit de verbondenheid met Hem voor u voortvloeien. Streef daarom naar deze verbondenheid zolang u op aarde werkzaam bent. Want de sterkte van het verlangen is de maatstaf voor haar overvloed. Leef in de liefde, help altijd en begeer niets voor uzelf. Voel mee met elke nood van de medemens, probeer ze te lenigen door daadkrachtige hulp. Wees geestelijk of lichamelijk de gids van diegenen die op aarde leiding nodig hebben. Breng elk offer als u daardoor goed werk verricht en treed onzelfzuchtig terug wanneer u daardoor de toestand van uw medemensen kunt verbeteren. Leef in de liefde. Houd u aan de goddelijke geboden en maak u daardoor waardig, een kandidaat voor het rijk Gods te zijn, dat God diegenen heeft beloofd die Hem liefhebbenen en deze liefde voor Hem bewijzen door onbaatzuchtig werkzaam te zijn in liefde voor de naaste.

Amen