Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.2524
26 oktober 1942

Verkeerde uitleg van de heilige schrift - Dwaalleren

De mensen leggen veel woorden van de heilige schrift verkeerd uit. Daardoor komen ze in een dwaling terecht; in een weten, dat ver van de waarheid afstaat. Want door deze verkeerde uitleggingen zijn er leren ontstaan, die steeds weer van mens op mens werden overgebracht, zodat de dwaling zich steeds meer verbreidde en steeds moeilijker als dwaling werd herkend. God zelf heeft Zijn woord steeds zo aan de mensen gegeven, zoals het met hun geestestoestand overeenstemde en steeds was het begrijpelijk voor diegene, die het juist wilde begrijpen. Maar zodra Zijn woord verstandelijk werd doordacht, zodra de mens uitsluitend door middel van onderzoek trachtte de zin ervan te doorgronden, zonder de vaste wil zichzelf - dat wil zeggen zijn ziel - door het goddelijke woord te vormen, werd dit woord moeilijk te begrijpen voor de mens: het denken verdwaalde.

Onder zulke voorwaarden zijn leren ontstaan, die het goddelijke woord misvormden in zoverre, dat ze niet overeenstemden met datgene, wat Jezus op aarde heeft gepreekt. Wel wordt het woord Gods aangehaald, maar er wordt een geheel andere betekenis aan gegeven. En nu begrijpt de mens Zijn woord niet naar zijn betekenis, maar menselijke uitleggingen hebben de zin ervan veranderd en bijgevolg is het goddelijke woord misvormd en is het de mensen weer misvormd als goddelijk woord voorgesteld, die nu niets anders laten gelden en vol ijver opkomen voor dit misvormde woord. En het is buitengewoon moeilijk hun de zuivere waarheid te brengen en hen ervan te overtuigen, dat ze uitsluitend voor iets menselijks uitkomen; dat ze dwepen met alleen maar mensenwerk en dat dit mensenwerk onbestendig is. Zolang ze niet zelf tot deze overtuiging zijn gekomen, zullen ze ook de waarheid als dwaling voorstellen en het zal voor de verdedigers van de waarheid erg moeilijk zijn met hen contact te leggen, want ze zullen voor geen van de desbetreffende onderrichtingen toegankelijk zijn. Ze zullen zichzelf als hoeders van de waarheid neerzetten en geen onderrichting aannemen, waarvan ze denken, dat die uit het rijk der duisternis komt.

En zo strijdt het licht met de duisternis. Toch wordt het licht niet als licht herkend, zolang het ernstige streven naar de waarheid niet onder de mensen baan breekt en hen nu de schellen van de ogen vallen en ze inzien, dat ze alleen maar aan dwaalleren geloof hebben gehecht. En dan is er nog tijd voor al die mensen, die menen tegenover God onbeduidend en onwetend te zijn, want de genade zal hun worden verleend om tot inzicht te komen, omdat ze hun wil er nu niet meer tegenover stellen, maar begerig de waarheid aannemen, die ze nu ook als waarheid herkennen.

Amen