Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.2555
18 november 1942

Onbegrip tegenover de voorspellingen - Noodzaak

Slechts weinig mensen begrijpen de ernst van de tijd en aan weinige kan daarom het komende geloofwaardig worden gemaakt. Zolang ze maar hun lichamelijk welzijn nastreven, zullen ze ook alleen maar aan die gebeurtenissen aandacht schenken die daarmee samenhangen en een ommekeer van het wereldgebeuren, teweeggebracht uit geestelijke urgentie, niet kunnen en willen begrijpen. Want geestelijke beleven is hun vreemd en elk wijzen daarop houden ze voor onbetekenend en onbelangrijk, zo niet helemaal onjuist. Dezen nu het komende gebeuren te willen aankondigen, zal weinig succes hebben. En toch moeten ook zij worden gewaarschuwd, opdat niemand geheel onwetend de dag zal meemaken. Want wat ze nog niet willen geloven, kan hun plotseling geloofwaardig voorkomen en hen ertoe aanzetten hun denken op God te richten en Hem aan te roepen in de nood.

Voor de mens zijn geestelijke gedachten lastig, daar ze het aardse leven alleen maar benadelen. Bijgevolg verwerpt hij ze als ze opduiken en daarom kan hij ook niet tot inzicht komen. Zodra de medemens hem wil onderrichten en hem een geestelijke gave overbrengen, wijst hij deze af of schenkt hij geen aandacht aan de gave. En zo zal hij de tijd niet benutten, die hem nog van het grote natuurgebeuren scheidt. En het zal hem verrassen en volledig in de war brengen.

En toch kan hij niet anders worden geholpen, dan dat hem van de grote omwenteling melding wordt gemaakt, ofschoon hij niet geheel ontvankelijk is of gewillig om op te nemen. Want al de zekerheid, dat de voorspelling vervuld wordt, kan de mens plotseling tot inzicht brengen.

Gods liefde komt iedere mens tegemoet en Hij stuurt iedereen Zijn aanmaningen en waarschuwingen. Want Hij is op de hoogte van de zwakheid van de mensen en Hij wil hen helpen als ze in nood zijn. Maar meestal willen de mensen zich niet laten helpen, omdat ze geloven niet in nood te zijn. En toch is hun nood onnoemelijk groot, want ze hebben geen enkele innerlijke verbinding met God. Ze hebben zich van Hem verwijderd en daarom luisteren ze niet naar Zijn stem, die door mensenmond tot hen spreekt. Ze herkennen hem niet als stem van God en hij zal ook niet werkzaam in hen worden, omdat ze zich voor zijn werking afsluiten.

Elke dag is een verloren dag, als ze die op aarde doorbrengen zonder acht te slaan op het geestelijke. En van deze dagen zijn er niet veel meer, want de grote aardse nood is nog niet ten einde. En de mensheid staat voor een nog grotere, die onafwendbaar is ter wille van de geestelijke ontwikkeling der mensen. Vele mensen zullen daarbij hun leven verliezen en hun mogelijkheid om zich op aarde te vormen wordt beëindigd. En God wil hen helpen, zolang er nog tijd is. En Hij stuurt hen Zijn dienaren en plaatsvervangers, opdat ze in Zijn naam spreken en hen aansporen aan hun ziel te denken en te streven naar positieve ontwikkeling. En als ze daarnaar luisteren, zullen ze het komende gemakkelijker verdragen, omdat ze beseffen, dat niets, wat over de aarde komt, zin- en doelloos is en dat de geestelijke ontwikkeling het uiteindelijke doel is van het aardse leven.

Amen