Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.2515
17 oktober 1942

Talenten - Opdracht - Achteruitgang - Nieuwe aarde

De mens is het hoogst ontwikkeld schepsel op aarde, en daarom is hem ook een opdracht gesteld die overeenkomt met zijn graad van rijpheid. Als hij wil kan hij deze opdracht vervullen, want het is de wil die zich moet waarmaken en een beslissing moet nemen. Alleen de wil is beslissend of de mens zijn opdracht vervult, en of hij zijn talenten gebruikt en de laatste belichaming benut overeenkomstig het doel.

Maar hij is in geen geval daartoe gedwongen, en daarom zal het aardse leven hem voor talrijke opdrachten stellen die hij door zijn aardse bezigheid vervult. Zijn opdracht is hem niet bekend, maar te midden van zijn aardse bezigheid moet hij zichzelf ontwikkelen tot de hoogste rijpheid die hij op aarde bereiken kan. Veronachtzaamt hij deze opdracht dan leeft hij wel zijn aardse leven verder, maar zijn ziel blijft in een onvolmaakte graad van ontwikkeling. En hij moet zich daarvoor eens voor God verantwoorden, want het aardse leven is hem alleen gegeven ter vervolmaking van zijn ziel. Hij heeft dus het aardse leven misbruikt als hij alleen leeft om aardse activiteiten ten eigen bate uit te voeren, of hij heeft er geen acht op geslagen en had dus geen achting voor de genade van God.

De aarde was hem tot een woonplaats en hij mocht zich als een hoogst ontwikkeld wezen belichamen. Hij was reeds in een graad van rijpheid waarin veel talenten hem eigen waren, maar hij leefde niet bewuster dan de mensen in de voortijd. Hij gebruikte zijn intellect en vrije wil alleen voor zijn activiteit op aarde die geen blijvende waarde had. En daartoe benutte hij de kracht uit God voor wereldse doeleinden en tot vermeerdering van eigen genoegens, zodat het bijdroeg in de medemensen evenzo het verlangen op te wekken alleen werelds bezig te zijn. Daardoor werd de aarde ongeschikt voor de ontwikkeling van de ziel, dat wil zeggen: het aardse is overwegend en beheerst de mens zo sterk dat hij zijn ziel geheel vergeet.

Nu is er dan een stadium gekomen waarin een noodzakelijke verandering de mensen weer hun eigenlijke opdracht moet leren inzien en nakomen, want de aarde moet weer een verandering ondergaan. Zij moet weer worden wat zij oorspronkelijk was en weer moet zijn, namelijk een opvoedingsstation voor het geestelijke, waarin het stoffelijke niet het voornaamste is, maar alleen een middel is tot het doel. Deze aarde moet dus nieuw ontstaan en opnieuw gevormd worden.

Zij moet mensen bergen die bewust de laatste vervolmaking nastreven. Die alle talenten die zij van God ontvangen hebben alleen benutten voor het uitrijpen van hun ziel, omdat zij inzien dat dit het eigenlijke doel is van hun belichaming op aarde als mens.

Amen