Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.2768
7 en 8 juni 1943

Betekenis van de kruisdood van Jezus en gevolgen van de afwijzing

Voor de gehele mensheid is Jezus Christus gestorven aan het kruis. En deze kruisdood wil de mensheid als een kleinigheid voorstellen, als een oordeel dat voltrokken is aan een volksopruier, of ook als een legende die geheel onwaarschijnlijk is. En daarom beroven de mensen zich zelf van elk recht op de barmhartigheid van God, want ze erkennen het grootste werk van de barmhartigheid niet. Bijgevolg kan zich tegenover hen ook de barmhartigheid Gods niet uiten. En zo zal de wil zwak blijven, de tegenstander Gods spant zich in om de wil van de mensen aan zich zelf te onderwerpen, dat wil zeggen de mens zal niet de kracht hebben zich aan deze invloed te onttrekken als hij het verlossingswerk van Christus niet erkent. Het offer dat Jezus voor de mensheid heeft gebracht, kan door hem nooit of te nimmer waardeloos worden gemaakt.

Maar proberen de mensen het verlossingswerk van Christus te kleineren of helemaal te verwerpen, dan staan ze geestelijk gelijk aan de mensen ten tijde van Jezus op aarde en dus moeten ze ook dezelfde gevolgen dragen. Ze moeten zich op een grote verwoesting voorbereiden, die ook het lot was van diegenen die Jezus Christus op aarde vijandig bejegenden, die Hem niet erkenden als Gods Zoon en Verlosser van de wereld. Want die mensen waren aanhangers van de satan. Ze lieten zich door deze zo beïnvloeden dat ze alles vijandig bejegenden wat voor Jezus Christus pleitte, om Deze onbestaanbaar te maken en Zijn geestelijke resultaten tegen te gaan. En de mensheid streeft nu de vernietiging na van datgene wat nog van die tijd getuigt, toen Jezus op aarde wandelde, en in dezelfde verhouding betekent dit een chaos, zoals dat toen het geval was. En deze chaos zal zich geestelijk en lichamelijk uitwerken in een totale vernietiging, die de menselijke wil niet meer kan afwenden.

De kruisdood van Christus was het enige wat nog op aarde het denken van de mensen kon veranderen. Dat wil zeggen de zwakke wil van de mens werd gesterkt door het offer dat Jezus Christus de mensen bracht, zodat hij nu tegenover het verlangen van de tegenstander standvastigheid kon stellen zonder door hem overweldigd te kunnen worden. Het belijden van God in Jezus Christus is dus tegelijkertijd de zekerste waarborg ervoor dat de mens zich zal losmaken van de tegenstander. Door Zijn kruisdood heeft Jezus Christus voor de mensen een versterkte wil verworven. De mens echter kan anders deze wil niet opbrengen, omdat hij zonder Jezus Christus nog in de macht van de tegenstander van God is en zijn kracht te gering is om zich daaruit te kunnen bevrijden.

En daarom is het voornemen van de wereld, Christus te verloochenen, buitengewoon veelzeggend, want de kracht tot weerstand wordt steeds geringer en de invloed van de tegenstander van God steeds sterker. En daarom zal ook het gedrag van de mensheid steeds grotere liefdeloosheid doen blijken, omdat zoiets de uitwerking is van die invloed, waartegen alleen de dood van Christus aan het kruis kan worden ingebracht om hem onschadelijk te maken. De zielen van de mensen zijn in grootste gevaar, want ze zullen falen wanneer het erom gaat Jezus Christus te belijden voor de wereld. Alleen het geloof in de kruisdood van Christus stelt de mensen daartoe in staat, want dan is hun wil zo sterk dat hij elke weerstand zal overwinnen. En deze sterke wil heeft Jezus Christus voor de mensen gekocht door Zijn dood aan het kruis. Hij heeft ze verlost uit de gebondenheid door de tegenstander, zodra ze maar in Hem geloven.

Amen