Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.2146
10 november 1941

Strijd tegen Christus - Bijstand van God - Twijfel - Werktuig

Er zullen maar weinig mensen te vinden zijn die in de tijd van de strijd tegen Christus moedig en openlijk voor Hem opkomen, want het geloof aan de bijstand van God is te gering en dus vrezen de mensen voor hun leven en hun vrijheid en uiteindelijk geven ze zelfs hun geloof prijs, omdat ze meer van hun leven houden dan van hun ziel. En maar weinigen zullen het aandurven zo te spreken zoals ze denken en maar weinigen zullen de bijstand van God afbidden en zonder vrees Jezus Christus bekennen tegenover de wereld. Maar deze weinigen zijn sterk in geloof. Zij weten dat nu de tijd is gekomen die de Heer aankondigde tijdens Zijn leven op aarde, de tijd waarin Hij weer naar de aarde komt om de mensheid weer te redden uit de diepste nood. Zij weten dat de medemensen in grote nood zijn en dat hun hulp moet worden gebracht en ze zien duidelijk hun taak op aarde in en trachten die te vervullen. Dus moeten zij vrij en openlijk spreken opdat het denken van de medemensen wordt gestimuleerd en ertoe wordt gebracht een vrije beslissing te nemen. Ze mogen niet angstig naar de gevolgen van hun handelen vragen, ze moeten frank en vrij getuigenis afleggen van God en dus Zijn wil op de eerste plaats vervullen voor ze een andere verplichting nakomen. En nu zullen ze zwaar op de proef worden gesteld.

Het goddelijke woord zal punt voor punt worden weerlegd op zo'n manier dat er niets meer van heel blijft en ook de gelovige mens overvallen wordt door twijfel over de echtheid van de leer van Christus. En in deze zielennood zal Hij zelf zich openbaren en diegenen kracht geven die wankelmoedig worden, omdat Hij hun wil Hem te dienen inziet. En nu is de mens alleen maar een werktuig in de handen van God. Want hij verricht wat God wil, hij spreekt en handelt volgens de wil van God en hij vreest de wereld en haar macht niet, hij plaatst zich integendeel onder goddelijke bescherming. En dat is zijn kracht, want wie met God ten strijde trekt, zal elke tegenstand overwinnen, hij zal sterk zijn waar anderen zwak worden, hij zal spreken waar anderen zwijgen, hij zal werken, ook wanneer dit verboden is en hij zal weten dat hij juist handelt en dat hij niet anders handelen kan, want de innerlijke stem zegt hem wat hij moet doen en laten.

Amen