Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.2904
30 september 1943

Het masker van de tegenstander - Aan hun vruchten zult u ze herkennen

Alleen dat wat van God uit bij de mensen binnenstroomt, kan hen er toe brengen juist te handelen. Nooit echter zullen krachten van beneden de mensen de liefde leren en hen er toe bewegen een God welgevallig leven te leiden. U weet toch: "Aan hun vruchten zult u ze herkennen". U kunt dus constateren aan welke krachten de mensen zich overgeven.

En dit is voldoende voor u die nog steeds in twijfel verkeert. Welke geest zou u liefde leren dan alleen God zelf? De liefde is goddelijk en zal daarom nooit door die wezens worden uitgedragen die van God zijn afgekeerd. Waar eenmaal liefde geleerd en beoefend wordt, daar is ook de macht van de tegenstander gebroken, dus zou hij zichzelf van een wapen beroven als hij ter wille van de schijn eerst tot het werkzaam zijn in liefde wilde aansporen. Hij zou daarmee de mensen zelf het beste middel in de hand geven hem te doorzien, waardoor zij hem zelf en zijn tegen God gerichte activiteiten konden herkennen.

Hij probeert de mensen te verblinden en ook hun oordeelsvermogen te verzwakken, en daarom omhult hij zich zelf met de dekmantel der liefde. Hij pretendeert goed en edel te zijn, als vertegenwoordiger van het goede, maar daarbij zoekt hij voor zijns gelijken alleen voordelen, die echter steeds weer als aards herkenbaar zijn en steeds ten koste van anderen bereikt worden. Het zijn geen werken van liefde waartoe hij de mensen aanspoort, maar hij omgeeft die met de dekmantel der liefde. Het zijn geen geestelijke doeleinden die hij op 't oog heeft, doch altijd aards-materiële, maar altijd met het voorwendsel dat die het hogere dienen. Daaraan kunt u dus de werking van beneden herkennen.

Zodra echter de omvorming van het innerlijke wezen tot liefde onderricht wordt, kunt u de goddelijke oorsprong herkennen en weten dat alleen de boden des hemels u zo'n leer overbrengen. Want door de liefde bevrijdt de mens zichzelf, door de liefde wordt hij aan God gelijk - die zelf Liefde is - en daardoor komt hij vrij van de macht van Gods tegenstander.

Deze echter probeert de mensen opnieuw aan zich te ketenen en spoort hen daarom vaak tot liefdeloze handelingen aan. Hij zet hen aan tot een openlijke strijd tegen God en tegen alles wat goed is. Hij probeert het denken van de mensen van het goede af te leiden en alleen materiële zaken na te streven. Daarom gaat zijn invloed in het bijzonder uit naar de vernietiging van alles wat voor God en van God getuigt. Daarom tracht hij in de eerste plaats de mensen in hun eigenliefde te sterken en zal daarom nooit hardop de liefde tot de naaste prediken, want alleen zo wint hij de zielen voor zich.

De goddelijke liefde echter openbaart zich doordat ze de mensen tot onbaatzuchtige liefde opvoedt, doordat ze hun de weg wijst die voert tot het terugwinnen van de oertoestand - die de liefde in de reinste vorm was. Daarom moet alles wat liefde leert ook van goddelijke oorsprong zijn, het moet onvermijdelijk van God getuigen daar God zelf de liefde is en Hij al het eens van Hem afgevallene weer tot zich terug wil voeren, wat echter alleen mogelijk is als de mens zelf weer tot liefde wordt. Daarom geldt alle inspanning van de lichtwezens maar een doel, namelijk de mensen in de leer van de liefde te onderwijzen en hen te helpen tot God te komen.

Amen