Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.2797
4 juli 1943

De kracht van het goddelijke woord - Profeet - De wederkomst van de Heer

De kracht van het goddelijke woord zal een ieder gewaar worden als de laatste tijd gekomen is, want er lopen heel veel draden van boven naar de aarde. Overal zendt God Zijn woord naar de mensen toe die het gedeeltelijk door hun gedachten of door de innerlijke stem vernemen, en overal zal Zijn woord de mensen kracht brengen. Waar echter het rechtstreeks gebrachte woord de medemensen gezonden wordt, daar zullen ook zij gesterkt worden als zij het gelovig aannemen en zich aan zijn werking toevertrouwen. Want dat is zeker, dat God de zijnen niet zonder hulp zal laten in een tijd met heel veel kwellingen en grote moeilijkheden, en die buitensporig veel kracht vereist. Daarom zegent Hij Zijn woord met Zijn kracht, opdat allen die het woord vernemen deze kracht bemerken - als zij gelovig zijn.

Gods tegenstander zal zijn gehele macht ontplooien en zal proberen alles neer te halen wat hem geen weerstand biedt, want het woord van God is het beste wapen tegen hem. Het woord van God beschut de mensen voor zijn aanvallen, want met Zijn woord is God zelf bij de mensen - en tegen Hem is de vijand machteloos. Als de mens gelovig is behoeft hij niets te vrezen, wat ook over hem komen mag. Wel zal de wereld met alle middelen proberen zijn geloof te schokken en zal hem willen dwingen het geloof op te geven, maar het woord van God is sterker dan de wereld. Wie dat woord bezit luistert niet naar de stem van de wereld, hij is dichter bij God dan bij de wereld en Gods kracht doorstroomt hem - en die mens blijft ook met God verbonden door Zijn woord.

In de laatste tijd echter zal er iemand opstaan en het woord van God luid en duidelijk hoorbaar de mensen prediken. De geest Gods zal hem begeleiden en zich door hem openbaren. Zijn woorden zullen indrukwekkend zijn en ook in de rijen van de tegenstander niet zonder uitwerking blijven. Hij zal vervolgd worden door hen die de wereld toebehoren, maar zij zullen niets tegen hem kunnen uitrichten tot zijn missie op aarde vervuld is. Hij zal de wederkomst van de Heer verkondigen en de mensen hun onrechtvaardigheid voorhouden. Hij zal ze leren over dingen die hun nog vreemd zijn. Hij zal ze tot liefde aansporen en de liefdeloosheid hekelen in scherpe bewoordingen. Hij zal zonder vrees spreken en de mensen zoeken te winnen voor het rijk van God. Van zijn woord zal een kracht uitgaan die de waarheid bevestigt van wat hij spreekt. God de Heer zal door de mond van Zijn dienaar op aarde spreken, en velen zullen Zijn stem herkennen. Maar op het laatst zal hij gegrepen worden, want satan drijft de mensen die van hem afhangen daartoe aan.

Maar dan is ook de komst van de Heer niet ver meer, want dan heeft de liefdeloosheid op aarde haar hoogtepunt bereikt en zelfs de gelovigen zijn in uiterst gevaar te gaan weifelen. En dan komt de Heer zelf om de zijnen tot zich te halen om ze te redden uit het geweld van hen die aan de duisternis toebehoren, want door hen zullen dingen gebeuren die niemand zich kan voorstellen.

Amen