Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.2340
19 mei 1942

Goddelijke gerechtigheid - Ingreep - Catastrofe

De goddelijke rechtvaardigheid zal zichtbaar worden door de uitwerking van dat gebeuren, dat de mensheid in de komende tijd beschoren is, want de landen zullen hard worden getroffen, waarvan de regeerders de brand hebben ontstoken die zich heeft uitgebreid over de hele aarde. De schuld van deze landen moet duidelijk worden doordat hen nu een gebeurtenis te wachten staat die de wil van de mensen niet kan afwenden of afzwakken. De mensen van de hele wereld moeten inzien dat de gerechtigheid Gods niets ongestraft laat en dat Hij ingrijpt als de maat van de ongerechtigheid vol is.

God gaf de mensen een vrije wil, die nu misbruikt wordt op een wijze die vergelding eist, opdat de rechtschapen denkende en handelende mensen de hand van God herkennen en datgene verafschuwen wat de anderen goedkeuren. De strijd van de volkeren heeft ver om zich heen gegrepen en de brand kan niet zo gemakkelijk worden geblust. En daarom maakt God zelf aan deze brand een einde doordat Hij de mensen elke mogelijkheid ontneemt de strijd voort te zetten, door een gebeurtenis in de natuur waarvan de uitwerking onvoorstelbaar is. Hij maakt machteloos wat tevoren krachtig en machtig was en Hij toont hen dat Zijn wil en Zijn macht sterker is. En wie nog niet helemaal ten prooi is gevallen aan de tegenstander van God, zal ook diens uitwerking inzien en hij zal zich inspannen voor een juiste levenswandel.

Amen