Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

Terugkeer naar God, deel 1

Uitgave 2014

Inhoud:

Over de geestelijke oerschepping tot en met de mens


BD.1047 De boodschappen zijn in een bepaalde volgorde gegeven * TB25
BD.8712 Geestelijk dieptepunt - Liefdeloosheid - Eigenliefde * TB98 TB113

Motivatie van de nieuwe openbaringen

BD.8054 Is de bijbel afgesloten? * TB01 TB68 TB78
BD.5710 Boek der boeken - Gods woord
BD.8251 Twijfel aan goddelijke openbaringen * TB25 TB78
BD.6038 Nieuwe openbaringen - Motivatie - Bijbel

Het wezen Gods

BD.6852 In het begin was het Woord * TB02
BD.8082 God is de liefde * TB45
BD.8622 De ondoorgrondelijkheid van de Godheid * TB04
BD.7828 God is een Geest die zich heeft geopenbaard in Jezus Christus * TB04 TB45

De geestelijke oerschepping en de afval van God

BD.5612 Het eerstgeschapen wezen - Drager van het licht - Afval van God * TB03 TB117
BD.7082 Val der geesten - Denkvermogen - Val van Lucifer
BD.8672 De reden van de afval van Lucifer van God * TB120
BD.8910 Goed en kwaad - De wet van eeuwigheid * TB17
BD.8760 Kennis van het heilsplan van God * TB03

De materie als gevolg van Lucifers val

BD.8613 De schepping is het werk van God * TB02
BD.8575 Opheldering over de materie en haar opdracht * TB11
BD.5610 Het wezen van satan - Val en verlossing

De aarde

BD.7942 Het ontstaan van het scheppingswerk "aarde" * TB03 TB105
BD.7800 De weg van ontwikkeling op de aarde * TB02 TB104

De gang door de scheppingen van de aarde

BD.8770 Er zijn eeuwigheden nodig geweest voor het scheppingsproces * TB16 TB105
BD.7571 De ontwikkeling van de ziel - Oergeest * TB54 TB73
BD.9015 Pre-adamieten * TB16
BD.7699 De ontwikkelingsweg van het geestelijke * TB03

De mens

BD.8235 Heeft de mens zich ontwikkeld of werd hij nieuw geschapen? * TB02
BD.8243 De ziel neemt kennis van het aardse leven * TB54 TB123
BD.5125 Ontwikkelingsgang - De wet van de gebonden wil- Het stadium van de vrije wil
BD.7413 Het stadium van het zelfbewustzijn * TB11
BD.8936 In de toestand van de gebonden wil is positieve ontwikkeling verzekerd - Maar als mens?

De zondeval van Adam - De missie van Jezus

BD.0185 Het Oude Testament

Adam en de zondeval

BD.5802 Adam - Oergeest - Lucifers poging - Vernielen van de vorm * TB73 TB81 TB110
BD.5967 Erfzonde * TB03 TB51 TB95 TB97 TB104
BD.8236 Was Adam de enige mens die God schiep? * TB73
BD.8675 Vraag: Wat echter als Adam niet gevallen zou zijn? * TB16 TB73
BD.5307 Het Nieuwe Testament en toevoeging

De menswording van Jezus

BD.8694 Kenmerk van goddelijke onderrichting: Het vraagstuk van de menswording
BD.7147 God werd zichtbaar in Jezus Christus * TB104
BD.8750 Was de ziel van Jezus al voor de menswording van God geïncarneerd? * TB75 TB110 TB117
BD.6673 Beantwoording van vragen over onbevlekte ontvangenis * TB51 TB110
BD.8141 "En het Woord is vlees geworden!" * TB05 TB45 TB97 TB110
BD.5551 De wonderwerken van het kind Jezus * TB110
BD.8667 Jezus was als mens op de hoogte van Zijn missie * TB127

Het verlossingswerk van Jezus Christus

BD.8806 De kennis van de oerschuld is nodig om het verlossingswerk te begrijpen * TB03 TB120
BD.7781 Het verlossingswerk van Jezus Christus * TB04
BD.5224 De strijd tegen zichzelf op aarde
BD.6233 Lijden en sterven * TB05 TB110
BD.7764 De laatste woorden van Jezus aan het kruis * TB110
BD.8999 Na Zijn kruisdood daalde Jezus af in de diepte
BD.7320 Verrijzenis op de derde dag *TB110
BD.8506 Hemelvaart * TB110
BD.8516 Uitstorting van de Geest - Pinksteren
BD.8715 Veel voorkomende vraag: Waarom liet de God van liefde een mens zo lijden? * TB123
BD.7019 Het kruisoffer werd voor tijd en eeuwigheid gebracht * TB05 TB110
BD.6938 Laat het kruisoffer niet tevergeefs gebracht zijn * TB05 TB71
BD.8600 Het verlossingswerk van Jezus was het begin van een nieuwe periode in het werk van terugvoering
BD.8696 Kennis van Jezus Christus is van de grootste betekenis

Het navolgen van Jezus

BD.4544 "Volg Mij na" * TB132

Dienen in liefde

BD.8436 De correcte levenswandel volstaat niet om rijp te worden
BD.8032 Wat is liefde? - Verandering van de eigenliefde in naastenliefde * TB09 TB126
BD.8584 De liefde tot God wordt bewezen door de liefde tot de naaste * TB09
BD.8711 De band van de liefde moet allen verbinden zonder onderscheid
BD.4357 Het door God gezegende huwelijk * TB02
BD.7149 Verantwoordelijkheid van de ouders en de kinderen * TB102
BD.6703 De een moet de ander dienen - Producten om mee te sjacheren - Beroep
BD.6360 Sociale lasten - Naastenliefde * TB09
BD.4096 Ernstige aansporing om christelijke naastenliefde te beoefenen * TB56
BD.3920 Het navolgen van Jezus - De levensweg in liefde en zelfverloochening * TB110 TB113 TB127
BD.7563 Naastenliefde

Verandering van wil en wezen

BD.5303 Doel van het aardse leven: verandering van wil en wezen * TB126 TB127
BD.0765 Liefde - haat
BD.1869 Rechtvaardigheidsgevoel - Het veroordelen van de medemens
BD.3723 Het loslaten van aardse goederen * TB127
BD.6286 Strijd tegen begeerten en hartstochten * TB43 TB76
BD.8281 Het gevaar van arrogantie * TB43 TB69 TB76

Levend geloof

BD.8289 God vraagt geloof in Zijn overgrote liefde
BD.7951 Geloof * TB72
BD.7462 Vrees is gebrek aan geloof * TB10 TB90
BD.8503 God verlangt een levend geloof * TB10 TB115 TB127
BD.5726 Een sterk geloof - Het navolgen van Jezus * TB10

Verlangen naar waarheid

BD.8519 Waarheid is licht - duisternis een gevolg van liefdeloosheid * TB20
BD.7584 Het serieus onderzoeken van geestelijke goederen met Gods hulp * TB26
BD.8733 God zelf is de bron van de openbaringen
BD.6467 De waarheid laat u de volmaaktheid van God inzien
BD.9013 Welke boodschappen garanderen de waarheid? * TB26 TB67
BD.6252 De opdracht, waarheid te verbreiden, stelt het ontvangen van waarheid door God voorop

Verbinding met God door middel van gedachten

BD.7613 De Vader spreekt tot Zijn kind * TB87
BD.7448 God verlangt nadenken * TB21 TB79
BD.7981 Het middels gedachten op God richten van de wil
BD.6859 De zegen van een omgang met God door middel van gedachten * TB21 TB86 TB119 TB121
BD.8737 De band met God - Noden en lijden
BD.7129 Het dagelijks aanroepen van de naam Jezus * TB110 TB119 TB124 TB127 TB128
BD.7376 God wil dat onze gedachten vervuld zijn van Hem * TB21
BD.3740 "Doe dit tot mijn gedachtenis" - Avondmaal * TB110
BD.8633 De mensen kennen hun grote geestelijke nood niet * TB66

Het verdragen van aardse nood en leed

BD.7495 Het dragen van het kruis - Het navolgen van Jezus
BD.4876 De kruisgang van Christus * TB71 TB127
BD.5282 Tot de zwakken, zieken en behoeftigen kwam Jezus * TB23 TB110 TB127
BD.7217 Beproevingen op hogere leeftijd - Liefde en geduld
BD.6987 Louteringsproces door beproevingen * TB23
BD.6277 Slagen van het noodlot - De liefde van de Vader * TB62 TB106 TB109 TB123
BD.7184 Smartelijke opvoedingsmiddelen * TB97
BD.8113 Liefde en leed ontslakken de ziel
BD.8594 Pijnlijke middelen kunnen helpen om te geloven * TB10
BD.5904 De zegen van het leed
BD.6763 Liefdevolle hulp aan medemensen die in nood zijn
BD.8680 Het navolgen van Jezus: het kruis dragen * TB113

Het luisteren naar de innerlijke stem

BD.3968 Het inkeren naar binnen - Het zich losmaken van de wereld en materie - Het resultaat is waarheid * TB125 TB127
BD.5753 Het luisteren naar het aangesproken worden door God * TB15 TB121
BD.7698 De stem van het geweten * TB02 TB102 TB22
BD.6421 Innige verbinding met God - De innerlijke stem * TB119
BD.4378 De innerlijke stem is moeilijk te horen - Opschudding - Rust

Het werken aan de ziel

BD.6625 Denk aan de tijd na de dood * TB13
BD.7153 Het bewust werken van de mens aan zijn ziel * TB11 TB97 TB112
BD.3661 De arbeid aan de ziel * TB02 TB112 TB125
BD.6730 Het bewust werken aan de ziel

Bidden

BD.6374 "Wat u de Vader vraagt in mijn naam"
BD.7603 Om Gods zegen moet gevraagd worden * TB42
BD.8738 Hoe moet het gebed zijn dat verhoord wordt? * TB42 TB121
BD.8589 Gebed om kracht en genade - Hoogmoed - Deemoed * TB69
BD.8955 Alleen het gebed beschermt tegen de activiteiten van de tegenstander * TB42

Het verbreiden van het woord van Jezus

BD.4507 "Waar twee of drie in mijn naam verenigd zijn"
BD.7809 Arbeid in de wijngaard in onbaatzuchtigheid
BD.7531 Het verbreiden van het goddelijk woord
BD.4742 Aansporing om ijverig te arbeiden voor het rijk Gods
BD.7437 Antwoord op vragen
BD.7528 Het uitdragen van het evangelie - Jezus Christus * TB113

Het streven naar het kindschap Gods

BD.8673 De verhouding van kind tot Vader waarborgt pas levende godsdienst * TB28 TB79
BD.7907 Worden tot "kinderen" Gods - Kindschap Gods * TB28 TB87
BD.8980 Zwaar leed kan het kindschap Gods opleveren * TB28 TB92 TB123
BD.6796 "Wie in de liefde blijft" - Vreemde goden
BD.4994 De bezorgdheid van de Vader om Zijn kinderen * TB87
BD.7847 Alleen de liefde brengt de terugkeer tot stand
BD.6610 Het verkondigen van de leer van de liefde van Jezus is dringend nodig * TB113

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: