Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8694
6 december 1963

Kenmerk van goddelijke onderrichting: Het vraagstuk van de menswording

Steeds weer benadruk Ik, dat het voor u noodzakelijk is opheldering te verkrijgen over mijn menswording in Jezus Christus. Want alleen daarvan is ook uw rijpwording afhankelijk, dat u naar waarheid wordt onderwezen wat Jezus en Zijn werk van verlossing voor u mensen betekent. Want hoewel Hij als mens over de aarde is gegaan en als mens ook Zijn leven met Zijn kruisdood heeft afgesloten, was Hij toch alleen de uiterlijke omhulling van de eeuwige Geest Gods. Hij diende Mij zelf alleen als omhulling, omdat Ik Me in Hem zichtbaar wilde maken, die in mijn totale volheid van kracht en licht niet door een wezen kon worden gezien zonder dat het zou zijn vergaan.

En dit grote geheim van mijn menswording kan u alleen door Mij zelf worden onthuld, ofschoon het ook door u mensen nooit helemaal kan worden begrepen zolang u nog niet volmaakt bent. Wordt u echter volgens de waarheid over dit vraagstuk van mijn menswording in Jezus onderwezen, dan is voor u elk gevaar om verkeerde wegen te gaan voorbij. Want bezit u dit weten, dan is er al een zekere graad van rijpheid bereikt en u zult u dan steeds alleen tot Mij wenden, die u in Jezus hebt herkend. Maar dit wil mijn tegenstander tegengaan of verhinderen en daarom zal hij de mensen op een dwaalspoor brengen en op de eerste plaats een waarheidsgetrouwe uitleg over de manifestatie van God in Jezus trachten te verhinderen. Hij zal door voortdurend nieuwe formulering en verkeerde voorstelling de mensen geen duidelijkheid verschaffen en dit werk is hem dan ook gelukt, dat noch Ik, noch de mens Jezus juist worden gezien, want steeds zal hij twee begrippen willen creëren, die van God en die van Jezus, terwijl er slechts één God bestaat die in Jezus altijd aanspreekbaar is.

Wie in de waarheid staat, laat zich niet aan het wankelen brengen en hij zal ook elke andere leerstelling als dwaling herkennen. En toch zal de tegenstander een grote aanhang hebben met zijn voorstelling van Jezus, die als mens tot een hoge graad van rijpheid is gekomen, maar steeds als "buiten God staand" aan de mensen wordt aangeduid, wanneer hij zich vermomt als lichtgeest voor diegenen die Jezus niet helemaal afwijzen. En u zult te allen tijde juist als maatstaf voor de waarheid kunnen nemen, dat de menswording van God in Jezus als waarheid naar voren wordt gebracht. En dat zal steeds een betrouwbaar kenmerk van een goddelijke onderrichting zijn. Want alleen Ik zelf kan u dit geheim van mijn menswording onthullen en u zult met recht alles mogen verwerpen wat mijn onderrichtingen weerspreekt. Elke geestelijke richting verdedigt haar geestelijk goed als waarheid, maar zolang het nog van elkaar afwijkt is de grootste voorzichtigheid geboden en is vóór alles het ernstige verlangen naar de waarheid vereist om deze te kunnen herkennen. Toch is aan ieder mens de vrije keuze gelaten of hij serieus de waarheid wenst. Hij alleen moet de keuze maken en tevens bepaalt hij zelf de leraar die hem onderricht. Er kan hem geen onjuist geestelijk goed worden aangeboden wanneer hij zich innig aan Mij toevertrouwt en Mij om de waarheid vraagt. Deze ernstige vraag verlang Ik, maar ze zal ook zeker beantwoord worden.

Maar wie nu mijn rechtstreeks naar de aarde geleid woord kent en dit niet als maatstaf aanmerkt, die heeft zijn hart nog niet voor de waarheid geopend. Want anders zoe hij het moeten merken, dat een ander geestelijk goed, waarvan de inhoud andere voorstellingen en begrippen heeft die de waarheid uit Mij tegenspreken, niet gelijk gesteld kan worden aan het eerdergenoemde. Herkent dus de mens de zuivere waarheid niet, dan is ook zijn graad van rijpheid zo gering, dat mijn tegenstander hem als opnamevat kan gebruiken om door hem weer talloze mensen te misleiden en in dwaling te storten. De waarheid blijft altijd en eeuwig dezelfde. Ze verandert niet en kan niet aan de één zus en aan de ander zo worden aangeboden als het gaat over de fundamentele inhoud.

En u mensen zult steeds op moeten letten wanneer het u te doen is om het bezit van de zuivere waarheid, dat u niet in valstrikken terecht komt van de tegenstander die er altijd op bedacht is onder dezelfde dekmantel van waarheid werkzaam te zijn en dat dit hem ook lukt zodra de mens onverschillig is of alleen sensatie verwacht, die hij hoopt te verkrijgen van het verkeer met de bovenzintuiglijke wereld. Wat Ik de mensen bied zal steeds in het kader van het natuurlijke plaatsvinden en alleen de inhoud zal een serieuze zoeker de zekerheid geven dat Ik zelf de herkomst ben en hij zal het geestelijke goed gelukkig in zich opnemen. Zijn weten zal toenemen, zijn innerlijk licht, en dan kan hem ook geen dwaling meer in verwarring brengen want hij herkent deze en zal hem afweren.

Maar het werkzaam zijn van mijn tegenstander verslapt niet en de mensen zelf geven hem daartoe het recht. Zouden ze alleen maar de zuivere waarheid wensen, dan zou hij niet tussenbeide kunnen komen. Dan zouden alleen mijn lichtboden aan het werk zijn, die al het onzuivere, niet geestelijke afweren en de mensen beschermen tegen diens invloed. En steeds zult u daaraan de maatstaf voor de waarheid kunnen aanmerken, hoe Jezus en Zijn werk van verlossing en mijn menswording in Hem u wordt voorgesteld. Alleen het goede geestelijke, vol van licht, heeft de volledige waarheid en geeft deze ook in mijn opdracht door aan de mensen.

En zodra u de Godheid en Jezus als twee wezens worden voorgesteld, zult u niet volgens de waarheid worden onderricht. Want Ik en Hij is Een. Ik zelf, de hoogste en meest volmaakte Geest in de oneindigheid, heb Me gemanifesteerd in de mens Jezus, in Zijn menselijk omhulsel, om voor u, mijn geschapen wezens, een zichtbare God te kunnen zijn die u zult kunnen liefhebben in alle innigheid en die ook naar jullie liefde verlangt - en geloof alleen maar die geest die u dit leert.

Amen