Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8236
10 augustus 1962

Was Adam de enige mens die God schiep?

Maar nu zal in jullie de vraag opkomen hoe het bevolken van de gehele aarde tot stand gekomen is. En deze vraag is terecht, want er waren vele oergeesten toen de eerste oergeest zich in Adam belichaamde, en al deze oergeesten wilden hun ontwikkelingsgang voortzetten en zich als ziel in de mens belichamen, omdat zij wisten dat alleen zo hun definitieve terugkeer tot Mij kon plaatsvinden. En Ik gaf deze oergeesten ook menselijke omhulsels die nu bewust de gang over de aarde wilden gaan. Ik schiep grote aantallen mensen, want slechts een gedachte van Mij was genoeg, en een ieder van de tot rijping gekomen oergeesten had zijn uiterlijke vorm. En elke vorm was, wat de natuur betreft, zo geschapen dat de voortplanting plaatsvond naar mijn wil, om de zielen die geleidelijk ook hun rijpheid bereikt hadden, steeds weer een mogelijkheid tot belichaming te geven. Maar Ik begrensde de gebieden van de oervaders. Begrijp Me goed, Ik wees de mensen het voor hen voorbereide land toe.

Maar de eerste mensen - Adam en Eva - moesten de wilsproef afleggen en door hun val werd het gehele menselijke geslacht verzwakt. De ongehoorzaamheid jegens mijn goddelijk gebod was als het ware door de inwerking van de geest die vijandig tegenover Mij stond - Lucifer - ook in die mensen, in die oergeesten ontwaakt. En de erfzonde - die bestond uit de verandering van de zuivere goddelijke liefde in eigenliefde - herhaalde zich ook in deze mensen, want mijn tegenstander bracht alle mensen in verzoeking en hij slaagde in deze verleiding omdat de mensen nog te weinig kennis hadden van degene die hen opnieuw ten val wilde brengen. En de mensen verspreidden zich over de gehele aarde, maar Adam was en bleef toch de stamvader van het menselijke geslacht. En de mensen werden op de hoogte gebracht van de voortplanting van zijn stam en zijn geslacht werd vervolgd tot de geboorte van Jezus, die omwille van de erfzonde op aarde nederdaalde om de mensheid te verlossen.

Omdat Adam na Lucifer de eerstgevallen oergeest is geweest, is hij ook als eerste als mens belichaamd. En als hij zich aan mijn gemakkelijke gebod gehouden had, dan was hij zeer snel vrij geworden van zijn uiterlijke vorm. En ook alle andere oergeesten zouden snel hun weerstand hebben opgegeven, en ze zouden zich onvoorwaardelijk aan Mij hebben overgegeven, en hun terugkeer tot Mij was gewaarborgd. Maar zijn ongehoorzaamheid was een hernieuwde weerstand tegen Mij, ze was een herhaling van de eerste zonde van het verzet tegen Mij. Maar Lucifer had door de val van Adam weer aan macht gewonnen en hij gebruikte deze tegenover het gehele menselijke geslacht, dat nu in dezelfde zwakheid als Adam geen weerstand bood en zwak bleef tot Jezus Christus kwam om hen te helpen.

Jullie mensen moeten weten dat Ik de gehele aarde bevolkt heb omdat veel van de gerijpte oergeesten verlangden naar hun laatste belichaming op de aarde en omdat elk van deze oergeesten ook het recht had om als mens de laatste wilsproef af te leggen. En hun aantal was groot en elk had veel aanhang, oergeesten die hem gevolgd waren en zich steeds weer bij hem aansloten. En voor al deze koos Ik de levensvoorwaarden op aarde, die overeen kwamen met hun verschillende aanleg. En Ik plaatste dus iedere oergeest daar naar toe, hem de menselijke gedaante scheppend, die zich dan weer vermenigvuldigde overeenkomstig mijn wil en volgens mijn natuurwet. De wijze van voortplanting was overal dezelfde, daarom voegde Ik steeds een tweede geest bij de oergeest.

Dus de scheppingsdaad van de eerste mens herhaalde zich steeds weer in gebieden die onbereikbaar waren voor de afzonderlijke mensenstammen, want mijn schepping van de Aarde was zo veelomvattend dat overal het ontwikkelingsproces er om vroeg dat de oergeesten zich nu belichaamden in de mensen en Ik daartoe de eerste voorwaarden geschapen heb. En pas weer na lange tijd stelden de verschillende stammen zich weer met elkaar in verbinding. De geestelijke ontwikkeling was echter geheel verschillend voortgeschreden - al naar gelang de graad van liefde die al deze mensen vervulde. Maar allen kunnen worden onderwezen door Mij zelf wanneer hun weerstand afneemt en mijn geboden dan ook weer in acht genomen worden. En de mensenzielen zullen rijp worden, want de goddelijke Verlosser Jezus Christus heeft het verlossingswerk voor alle mensen volbracht en ook aan alle mensen kan het weten worden gebracht door mensen of door de werking van mijn geest. Maar de directe nakomelingen van Adam zullen deze kennis gemakkelijker aannemen en zullen daarom ook tot het menselijke geslacht behoren dat nog op de aarde de verlossing vinden kan; dat de zielen nog op aarde vrij kunnen worden, wanneer zij het verlossingswerk van Jezus Christus aannemen, die naast de oerzonde de toenmalige zonde van Adam op zich nam en dus de mensheid vrij kocht van mijn tegenstander door Zijn dood aan het kruis.

Amen